Politikk

Høgre gjer Norge klar for framtida. Verda endrer seg i eit tempo vi aldri før har opplevd. Då er det vårt ansvar å ta vare på velferda for alle.

Våre hovedsaker

Tilflyttingsfylket

Høgre vil at Sogn og Fjordane skal bli eit tilflyttingsfylke og eit JA-fylke. Denne positive utviklinga får vi først og fremst gjennom vekst i privat sektor.

Kunnskapsfylket

Kunnskap i skulen er viktig for Høgre. Skulane i Sogn og Fjordane leverer resultat heilt i toppen, og som skuleeigar skal vi framleis ha eit høgt ambisjonsnivå på vegne av skulen, lærarane og elevane. Høgre vil arbeide for at opplæringa i Sogn og Fjordane framleis skal vere heilt i landstoppen.

Samferdselsfylket

I Sogn og Fjordane har vi få store senter og vi bur spreidd. Då er betre samferdsle det viktigaste verkemiddelet for å sikre større bu- og arbeidsområde, for å få utvikling og tilflytting. Vi skal arbeide for å ha god kommunikasjon internt i fylket, men også til byar som Oslo og Bergen.

Vekstfylket

Høgre meiner at den viktigaste målsettinga for Sogn og Fjordane er å auke folketalet. Moglegheitene til Sogn og Fjordane er at vi har verdifulle naturressursar som er etterspurde både nasjonalt og globalt. Dette er ressursar som er stadbundne og som ikkje kan flyttast ut av fylket vårt.

Se kva vi jobbar med gjennom partiprogrammet vårt

Klikk deg inn på dei ulike kapitla for å lese kva vi jobbar med. Eller last ned programmet vårt her.

 • Tilflyttingsfylket Sogn og Fjordane

  Sogn og Fjordane er eit fylke med mange positive trekk:

  •             Innbyggjarane trivst og har god helse

  •             Dei beste skuleresultata

  •             Sterke bedrifter

  •             Rikt på naturressursar

  Sogn og Fjordane har utfordringar:

  •             Svak folketalsvekst

  •             Utflytting av eigne ungdomar

  •             Ikkje sterke nok bu- og arbeidsregionar

  •             Manglande veg og samferdsletilbod

  Høgre vil:

  •             satse på ungdommen i skule, fritid og eit vekstkraftig og innovativt næringsliv

  •             utvikle kunnskapsfylket , med gode utdanningstilbod på alle nivå, sterke kompetansemiljø og auka fokus på yrkesfaga

  •             forsterke det som er bra i fylket  og utnytte nye mulegheiter gjennom omstilling og innovasjon.

  •             skape vekst  ved å gje næringslivet gode rammevilkår og utnytte naturressursane

  •             skape konkurransekraft ved å satse på vegar og samferdsle for å redusere avstandar og auke samhandlinga i fylket

  •             skape eit tettare samarbeid mellom fylkeskommune og kommunar

  •             utvikle eit moderne fylke med varierte og attraktive tilbod og sentra, som samtidig tek vare på historie og eigenart

  •             færre og enklare planprosessar

  •             unngå detaljregulering

  Fylkeskommunen og framtida

  Fylkeskommunen har i dag ansvar for vidaregåande opplæring samferdsle fylkesvegar, regional utvikling, kultur og tannhelse.  For  Høgre er det viktig at desse oppgåvene vert løyste på ein god måte.

  Høgre ønskjer primært at det skal vere to forvaltningsnivå, stat og kommune.  Så lenge det er tre nivå vil Høgre arbeide for å løysa oppgåvene best muleg der dei høyrer heime.

  Høgre vil ta initiativ til eit tettare samarbeid mellom ulike forvaltningsorgan slik at ein kan oppnå betre resultat for innbyggjarane og næringslivet.  Samarbeidet må ha fokus på felles mål og tiltak, og nedbygging av hindringar for effektive og gode prosessar.

  Høgre ser det som heilt nødvendig å gjennomføre ei forvaltningsreform som gjev meir makt til kommunane. Det er i kommunane ein har nærleik til innbyggjarane og er best i stand til å ta avgjerder ut frå lokale tilhøve.

  Fylkeskommunen må vere open for å overføre oppgåver til kommunane. Fylkeskommunen skal ikkje ha oppgåver som gjer den til ein «overkommune». Høgre vil vidareføre ein praksis om at fylkeskommunen skal legge kommunane sitt skjønn til grunn i plansaker, som til dømes i energisaker.

  Fylkesgrensene må ikkje vere til hinder for praktiske løysingar som går på tvers av grenser.

  Den fylkeskommunale økonomien

  Sogn og Fjordane fylkeskommune vil dei komande åra få reduserte overføringar frå staten. Dette heng saman med endringar i inntektssystemet.  I ein overgangsfase vert det ytt tapskompensasjon.

  Samtidig aukar regjeringa overføringane til fylkesvegar og tunnelsikring og legg til rette for vekst i næringslivet gjennom betre rammevilkår.

  Høgre vil:

  •             prioritere  fylkeskommunale kjerneoppgåver knytt til vidaregåande opplæring og samferdsle

  •             arbeide for at reduksjonane i overføringar ikkje vert så store som det  nye inntektssystemet per i dag tilseier

  •             at regjeringa vidarefører og styrkjer satsinga på vegbygging, ras-sikring og tunnelsikring, og innfører ei gunstigare ordning for ferjeavløysingsmidlar

  •             at regjeringa vidarefører si satsing på betre rammevilkår for vekst i næringslivet, slik at vi i neste omgang får vekst i folketalet

  •             ha ein ekstern gjennomgang av heile den fylkeskommunale drifta, med tanke på kostnadsreduksjonar og meir effektiv drift

  •             opne for sal av aksjar. Det kan vere ein fordel både for fylkeskommunen og dei aktuelle selskapa

  Politisk styring

  •             Høgre ønskjer sterk og effektiv folkevald styring, og er klare til å samarbeide med andre parti og ta på seg leiarposisjonar

  •             For å tydeleggjere det politiske ansvaret ønskjer Høgre at innstillingsretten vert flytta frå administrasjonen og lagt til fylkesordførar og leiarar i hovudutval

  •             Formannskapsprinsippet fungerer dårleg dersom ein konstellasjon sikrar seg alle leiande verv, slik som dei raud-grøne har gjort i perioden 2011 – 2015.  Dersom det framleis er ønskje om tilsvarande  konsentrasjon av makt, bør ein i staden innføre fylkeskommunal parlamentarisme

  Vekstfremmande nettverkssamarbeid – ei smart framtid med smarte løysingar

  Høgre vil ta initiativ til meir nettverksamarbeid med tanke på å skape vekst i fylket. 

  Sogn og Fjordane treng først og fremst vekst i privat sektor. Næringslivet  med gründerar og investorar må derfor ha ein sentral plass i samarbeidet.

  Det er viktig med kunnskap, analyse og faktabasert informasjon. Kunnskap- og forskingsmiljø må derfor delta aktivt i nettverket.

 • Kommunereforma

  Kommunane har ansvaret for grunnleggande velferdstenester, og skal vere mest til for dei som treng det mest.

  Kommunegrensene i Sogn og Fjordane er  bestemt ut frå topografi, kyrkjesokn og gamle handels- og ferdselsvegar. Kommunane står overfor store utfordringar med å ivareta stadig fleire og meir komplekse oppgåver.

  Strukturen vi har i dag fører til for stor sentralisering av makt, fordi mange oppgåver blir løyst på statlig og fylkeskommunalt nivå. Høgre ser derfor at det er nødvendig å gjere endringar av struktur.

  Fylket er i gong med ein demokratireform med fokus på kommunane. Målet med kommunereforma er å sikre gode velferdstenester til oss alle: Gode skular, pleie- og omsorg når vi blir eldre, trygge barnehagar for borna våre samt å bygge opp sterkare og betre fagmiljø. Det handlar om kva som skal til for å ta vare på dei innbyggarane som treng det aller mest: Born som treng barnevernet, rusmisbrukararar, menneske med psykiske helse-utfordringar og dei som fell utanfor.

  Høgre ønskjer ein gjennomgang av oppgåvene til fylkeskommunen, fylkesmannen og staten med sikte på å gje meir makt og mynde til kommunane.

  Framveksten av interkommunale selskap og samarbeid viser at oppgåvene til kommunane kan vere for store for kommunestrukturen vi har i dag. Viktige vedtak om kommunale oppgåver, som infrastruktur og grunnleggande velferdstenester har blitt flytta vekk frå folkevalde organ og til interkommunale selskap.

  Høgre vil:

  •             ha ein grundig gjennomgang av oppgåvene til fylkeskommunen, fylkesmannen og staten

  •             som hovudmål legge ned fylkeskommunen og la kommunar overta hovudtyngda av fylkeskommunen sine oppgåver innan utdanning, helse, kultur, samferdsel, næring og regional utvikling

  •             samordne og redusere statlege innspel og motsegner i arealsaker

  •             at makta skal byggast nedanfrå og oppover, ikkje omvendt. Fylkeskommunen skal ikkje vere nokon «over-kommune». Det er kommunane sjølv som deltek og eig denne prosessen

  •             at ein tek utgangspunkt dagens og framtidige naturlege bu-, arbeids- og sørvisregionar. Ny og framtidsretta teknologi må og vektleggast i dette arbeidet

 • Energi og naturresursar

  Sogn og Fjordane har rike energiressursar og har på fleire område utvikla seg til å ha leiande kompetanse innan fleire fagområder. Fylket har store mulegheiter innan fornybar energi, som vasskraft, vindkraft og bølgjekraft.

  Fylket er rike på mineralførekomstar. Desse ressursane bør utnyttast miljømessig forsvarleg basert på ei heilskapleg vurdering.

  Høgre vil:

  •             legge til rette for å auke kraftproduksjonen frå vasskraft ved å modernisere eldre kraftverk og opne for skånsame utbyggingar i nye vassdrag. Utbygging av småkraftverk skal sikrast ei effektiv og rask konsesjonsbehandling

  •             sikre lokal kontroll over vasskraftressursane

  •             utnytte potensialet for vindkraft som ligg i plan for vindkraft for Sogn og Fjordane fylkeskommune

  •             arbeide for betre rammevilkår for vindkraft

  •             legge til rette for utvikling av kompetansesenter innan fornybare energi

  •             vere positive til tiltak som gjev større effekt av kraftmagasina

  •             ruste opp eksisterande linjenett

  •             ha gode prosessar i revisjonssaker med kost-nytte vurderingar som grunnlag for prioritering av tiltak

  •             jobbe for ei meir rettvis fordeling av nettleige, slik at nettkundar i Sogn og Fjordane ikkje åleine må betale utbygging av linjenettet i samband med utbygging av fornybar energi i fylket

  •             vurdere å bygge sjøkabel mot det europeiske kontinentet frå fylket

  •             bygge ny 420 KV linje mellom Fardal (Sogndal) og Aurland

  •             jobbe for at vassdirektivet ikkje reduserer kraftproduksjonen i fylket

  •             støtte flaum-sikringstiltak i kombinasjon med kraftutbygging
 • Miljø

  Sogn og Fjordane er heldig stilt med ein variert, frodig og rein natur. Fylket har sterke friluftstradisjonar med utgangspunkt i allemannsretten til fri ferdsel i utmark. Høgre har som mål å overlate naturen i minst like god stand til neste generasjon.

  Sentralt i Høgre sin ideologi ligg føresetnaden om «forandre for å bevare». Prinsippet om berekraftig utvikling er  derfor heilt grunnleggjande.

  Fylkeskommunen kjøper varer og tenester for store verdiar. Høgre er opptekne av at det skal setjast miljøkrav til leverandørar og at ein utfordrar leverandørar til å drive innovasjon for å oppnå positive effektar for miljøet.

  Høgre vil:

  •             at bruk i mange tilfelle er det beste vernet,  til dømes av kulturlandskapet

  •             sørgje for lokal medverknad i vernearbeidet. Naturverdiar bør i større grad forvaltast lokalt

  •             tillate næringsverksemd i verna område så lenge det ikkje går ut over verneformålet

  •             styrkje sjøtryggleiken og beredskapen for store utslepp til sjø

  •             ha ENØK-tiltak for alle fylkeskommunale bygg, og fokus på miljøkrav i fylkeskommunale innkjøp

  •             Arbeide for at industrien som investerer tungt i energisparande produksjonsmetodar får statleg støtte, til dømes via Enova

 • Ungdom

  Høgre vil fortsette å jobbe aktivt for å gjere Sogn og Fjordane til eit spanande fylke å ta utdanning og jobbe i for ungdom.

  Fylket treng attraktive sentra med by-preg. Desse må styrkast slik at ein kan få eit breiare, meir aktivt og urbanisert tilbod. Det vert då meir attraktivt for ungdom å bu i og nær desse sentra.

  Auke i talet på arbeidsplassar for ungdom er svært viktig. Dette gjeld både sommarjobbar, lærlingplassar og attraktive arbeidsplassar for ungdom som ynskjer å flytte tilbake etter utdanning andre stader. Tettare samarbeid med næringslivet i utdanningsløpet vil også opne for fleire læreplassar.

  Det er svært viktig at fylkeskommunen stimulerer til nyskaping og gründerverksemd, og gjennom dette også har stort fokus på entreprenørskap og elev/ungdomsbedrifter.

  Høgre vil alltid jobbe for at ungdom får høve til å ta eigne val og at dei i størst muleg grad skal få høve til å utfalde seg. Vi ynskjer at Sogn og Fjordane skal vere eit fylke prega av valfridom og mangfald. Det er viktig at også private aktørar får høve til å kome med eit tilbod til våre ungdomar.

  Høgre ønskjer å lytte til dei fora der ungdom uttrykkjer seg. Då tenkjer vi spesielt på Fylkesting for Ungdom og Ungdomspolitisk utval  som i mange år har vore eit viktig talerøyr for ungdom i fylket. Det er ikkje tvil om at det er idear ein kan hente herifrå.

  Private aktørar er og skal framleis vere viktige tilbydarar av tenester.

  Høgre vil:

  •             satse på Ungdomskortet

  •             ha eit mangfalding kulturliv og tilbod som trekkjer ungdom til fylket

  •             prioritere styrking av fleire attraktive sentra

  •             lyse ut sommarjobbar i det offentlege slik at desse vert tilgjengeleg for ungdom

  •             jobbe for auke i talet på lærlingplassar

  •             ha aktiv deltaking på rekrutteringsmesser

  •             stå fram med ei positiv JA-haldning til Sogn og Fjordane og stimulerer ungdom til å tenkje positivt om eige fylke

  •             lytte til ungdomsfora og involvere ungdom i politikk

  •             vidareføre heim for ein 50-lapp

 • Seniorar

  Det må vere eit overordna mål for god samfunnsplanlegging at vi legg opp til ein aktiv seniorpolitikk. Menneske lærer og utviklar seg gjennom heile livet. Ein må sjå på seniorane som ein ressurs og ikkje berre eit kostbart og arbeidskrevjande offentleg omsorgsansvar. Ved å ha aktivitetar saman på tvers av generasjonar byggjer vi bru, gjev innsikt og forståing. 

  Seniorar representerer ein stor og viktig verdi for fylket gjennom sin frivillige innsats.

  Ein god og aktiv seniorpolitikk skal sikre verdfull kompetanse og arbeidskraft.

  Seniorpolitikk i arbeidslivet inneheld all aktivitet som har som mål å rekruttere, utvikle og behalde gode seniormedarbeidarar og deira kompetanse.

  Ein må legge til rette for at det er ein arena og  eit tilbod for seniorar som ønskjer å delta i arbeidslivet og oppdatere sine kunnskapar gjennom det som til dømes eit senioruniversitet kan tilby.

  Høgre vil:

  •             ha aktive eldreråd

  •             nytte eldre som ressurs i skulen og i prosjekt som vedkjem viktige samfunnsoppgåver

  •             nytte friske eldre som støttekontakt for eldre og andre som treng ei slik teneste

  •             ha eit universelt utforma og desentralisert tannhelsetilbod, der seniorar får tannhelsetenestene dei har krav på.

  •             legge til rette for eit godt og differensiert kulturtilbod for seniorar

  •             utvide og forbetre tilbodet om sørvisskyss i kommunane

 • Kultur og idrett

  Høgre sitt mål er eit fritt og mangfaldig kunst- og kulturliv. Det er viktig å frigjere kulturlivet frå statleg overstyring, styrke kulturarven, innføre prinsippet om opne nett og sikre mediemangfaldet.

  Høgre vil føre ein politikk som tek vare på og utviklar det norske språket. Høgre ønskjer å satse på utvikling av kulturbaserte næringar. Kulturnæringane er ein viktig del av verdiskapinga i samfunnet.

  Sogn og Fjordane har eit rikt kulturliv tufta på mange frivillige organisasjonar og stor dugnadsinnsats. Nokre av desse gjev eit tilbod til unge som elles ville falle utanfor breiddeidrett og liknande.

  Eit mangfaldig kulturtilbod bidreg til å auke trivselen og er eit viktig verkemiddel for å få ungdom til å flytte tilbake til fylket. Høgre vil samarbeide med dei frivillige organisasjonane for barn og ungdom for å skape gode oppvekstmiljø.

  Høgre meiner det er viktig at kulturlivet byggjer bru mellom generasjonane og bidreg til å integrere innvandrarar i lokalsamfunna.

  Idrett

  Høgre ser idretten som eit viktig og allsidig tilbod for folkehelsa og lokalt kulturliv. Idretten gjev eit breitt og godt lokalt tilbod for ein svært stor del av innbyggjarane i fylket og løyser ut stor frivillig innsats.

  Høgre meiner det er viktig å gje idretten langsiktige og gode føreseielege støtteordningar. Få offentlege investeringa gjev så mykje avkastning som idretten der ein kan gange innsatsen med 10.

  Det er viktig at idretten klarar å løyse ut tilskot gjennom gode søknader til anlegg. Samarbeid med idrettsråd og kommunar kan redusere eit stort etterslep på finansiering av anlegg. Også vedlikehald av anlegg må inn i regional plan som må rullerast.

  Høgre vil:

  •             fremje samarbeid mellom offentlege institusjonar, frivillige organisasjonar og private aktørar innan kulturlivet

  •             sikre gratis bruk av fylkeskommunale bygg for idretts- og kulturaktivitetar for born og unge

  •             gje idrettsutøvarar eit spissa tilbod i utvalde vidaregåande skular

  •             støtte ei modernisering av bibliotektenesta i fylket

  •             støtte stipendordningar til kunstnarar og kulturformidlarar

  •             vidareutvikle Gulatingstaden ved Eivindvik i Gulen

  •             jobbe for å få realisert Fellesmagasin for musea  for å sikre forsvarleg lagring av uerstattelege verdiar

  •             jobbe for å få bygd nye lokalitetar for Sunnfjord Museum

  •             støtte søknaden til Kvernsteinsparken i Hyllestad om å få UNESCO-status

  •             støtte opp om arbeidet med nasjonalt klostersenter i Selje

  •             arbeide for at staten ikkje tiltakshavar finansierer arkeologiske utgravingar

  •             jobbe for å etablere landslinjer innan idrett i fylket innan skiskyting i Stryn

  •             greie ut  ein annan måte å organisere drifta av musea i vårt fylke

  •             jobbe aktivt for å auke besøkstala på kulturinstitusjonane, for å styrke inntektene og grunnlaget for vidare drift.

  •             jobbe aktivt for å auke statleg støtte til kulturinstitusjonane og festivalane i fylket.

 • Kunnskapsfylket

  Kunnskap i skulen er viktig for Høgre. Skulane i Sogn og Fjordane leverer resultat heilt i toppen, og som skuleeigar skal vi framleis ha eit høgt ambisjonsnivå på vegne av skulen, lærarane og elevane. Høgre vil arbeide for at opplæringa i Sogn og Fjordane framleis skal vere heilt i toppen.

  Skulen skal vere ein stad for læring der elevane også utviklar gode sosiale evner, danning og lyst til å ta utfordringar. Å meistre skulen er ein viktig føresetnad for å lukkast i livet og kunne stå på eigne bein. Gode og trygge læringsmiljø, god kontakt mellom skule og næringsliv, kvalifiserte lærarar og oppdaterte læremiddel er avgjerande faktorar. Det er også fokus på kvalitet i undervisning, måling av kunnskap for å tette kunnskapshol og fokus på grunnleggjande ferdigheiter.

  Den viktigaste satsinga i skulen er læraren og relasjonen mellom lærar og elev. Forsking viser at gode lærarar er ein av dei viktige faktorane for å styrke læring hos elevane. Gode lærarar trumfar ulikskap i sosial bakgrunn. Høgre vil prioritere målretta vidareutdanning og gode arbeidstilhøve.

  Det er viktig med ei styrking av rådgjevartenesta både for å hjelpe elevane til rett yrkesval, samt for å stoppe fråfall i vidaregåande skule. Miljøarbeidarfunksjonen er også viktig i oppfølging av elevane.

  Tilpassa opplæring i den vidaregåande skulen må vere ein rett både til svake og sterke elevar. Alle elevar må få utfordringar å strekkje seg etter. Tilpassing kan også gjelde gjennomføring på kortare eller lengre tid. For elevar som ikkje klarar så mykje teoretisk undervisning er meir praksis i bedrift eit godt tiltak. Dette kan redusere fråfall.

  Styrking av skuleleiing er eit viktig tiltak for å støtte lærarar i dokumentasjonsarbeid, slik at tid til undervisning vert prioritert.

  Foreldre og føresette må framleis få informasjon om kvaliteten og innhaldet i skulen og vere med på å påverke innhald og mål i skulen. Foreldre har eit ansvar og ei rolle i opplæringa.

  Elevevaluering av skuleleiing,  lærarar og undervisningsopplegg er eit viktig verktøy for forbetring. Systematisk testing, evaluering og openheit om resultat er viktig for utvikling. Framtidige endringar i undervisningstilbod og skulestruktur må skje med basis i elevane sine val, behov i næringslivet og tilbod som vert utvikla ved dei einskilde skulane.

  Høgre vil gje elevane større høve til valfridom og medverknad gjennom fritt skuleval. Elevane har ei meining om kva som er ein god skule og vel ei utdanning utifrå interesse. Kvalitet og tilbod er viktigare enn lokalisering. Derfor er fritt skuleval, fleksibel skuletransport, gode hybeltilbod og ungdomskortet viktig. Prøveprosjektet i Høyanger med 13-årig opplæringsløp er eit spanande prosjekt som vil gje erfaring og mange svar etter evaluering i 2016.

  Folkehøgskulane i Sogn og Fjordane har god kvalitet og er verdiskapande for Sogn og Fjordane. Elevane ved desse skulane er gode ambassadørar.

  Utdanning og næringslivet

  Høgre vil stimulere mangfaldet ved å gje den einskilde skule større handlefridom og utviklingsmulegheiter. Samarbeidet mellom det lokale næringslivet og skulane må utviklast. Dette gjev eit meir oppdatert studietilbod, tilgang på den nyaste kompetansen og moderne utstyr. Studietilbodet må spegle både dei behov det lokale næringslivet har og korleis elevsøkinga er. Høgre meiner næringslivet og rådgjevartenesta ved skulane må samarbeide tettare slik at elevane får kvalifiserte og oppdaterte råd om yrkesval som harmonerer med arbeidsmarknaden.

  Fagutdanning er eit viktig fundament i samfunnet, og eit tettare samarbeid med næringslivet vil utvikle fleire gode og framtidsretta læreplassar både i privat og offentleg verksemd. Det offentlege må ta meir ansvar for å tilby læreplassar.

  Høgre vil jobbe for eit godt studietilbod på høgskulenivå i Sogn og Fjordane. Av dei som tek høgskuleutdanning i fylket vert 70% av dei som er herfrå verande.40 % av dei som kjem utanfrå vert verande i fylket etter avslutta utdanning.

  Samarbeid med andre høgskular og universitet vil forhåpentlegvis gje eit breiare og større tilbod i fylket, som til dømes  spesialiserte studietilbod som subseautdanninga og petroleumslogistikk i Florø, el-kraft og byggingeniør-studie i Førde.

  Høgre vil jobbe for eit breiare høgskuletilbod ved å stimulere til desentralisert spesialiserte utdanningsprogram i samarbeid store utdanningsinstitusjonar i landet og lokalt næringsliv. Eit livskraftig studiemiljø er viktig, og dette vert sterkare gjennom  samarbeid med regionale universitet og høgskular.

  Høgre meiner at fagskulane må få auka merksemd innanfor skuleverket. Desse skulane skil seg ut ved ei tett kopling mellom verdiskapande sektor og offentleg skuleverk. Dei fyller eit vesentleg behov for utdanning og kompetanse som næringslivet etterspør, som maritim utdanning i Måløy og det tekniske fagtilbodet i Førde.

  Høgre vil:

  •             ha fritt skuleval, også på tvers av fylkesgrenser

  •             gje elevane større høve til valfridom og medverknad gjennom fritt skuleval

  •             jobbe for etablering av landsliner ved lokale initiativ

  •             styrke etter- og vidareutdanning for lærarar

  •             styrke leiarressursen ved dei vidaregåande skulane

  •             sikre at rådgjevarane i skulen har solid kompetanse innan utdanning- og yrkesrådgjeving gjennom regelmessig etterutdanning.

  •             sikre at miljø-arbeidarane har relevant utdanning for å redusere fråfall og mobbing i skulen

  •             at skuleeigar skal vere aktiv og vaken i å gripe tidleg inn i mobbesituasjonar

  •             innføre ei prøveordning med eigne driftsstyre ved nokre utvalde skular

  •             ha meir fridom for skulane innanfor tildelt ramme til å organisere og utvikle skulen

  •             styrke samarbeid mellom skule og næringsliv gjennom næringslivskontaktar

  •             auke talet på læreplassar

  •             at fylkeskommunen skal vere aktiv i å ta imot lærlingar i eigen organisasjon og ansvarsområde

  •             innføre ei prøveordning med anonym retting av heildagsprøvar/tentamen

  •             satse på entreprenørskap i skulen og stimulere til utvikling av elevbedrifter

  •             gjere det enklare å drive og etablere fri-skular for å auke kreativiteten og mangfaldet

  •             ha attraktive tilbod til ungdom  i skulen, på fritida og i arbeidsmarknaden

  •             ha fleksibel skuletransport for å redusere unødig venting

  •             arbeide for eit breiare studietilbod og masterstudium på høgskulenivå

  •             ha auka merksemd på fagskulen og det viktige studietilbodet den representerer

  •             arbeide for å sikre framtida til Sogn Jord- og Hagebruksskule

  •             innføre forsøksordning med eksamen før russetida

 • Næringsutvikling

  Høgre meiner at den viktigaste målsettinga for Sogn og Fjordane er å auke folketalet

  Samfunnet vårt blir stadig meir sentralisert. Sogn og Fjordane har ikkje byar som er store nok til å stå i mot dei sterke sentraliseringskreftene som rår i Norge og elles i verda. Mulegheitene til  Sogn og Fjordane er at vi har verdifulle naturressursar som er etterspurt både nasjonalt og globalt. Dette er ressursar som er stadbundne og som ikkje kan flyttast ut av fylket vårt. 

  Det skapande samfunn

  Høgre vil forsterke Sogn og Fjordane si rolle i det skapande samfunn, eit  samfunn som bygger på våre naturressursar. Vi vil bygge grunnmuren i vår næringsutvikling på å utnytte og utvikle arbeidsplassar basert på våre ressursar innan:

  • vasskraft og anna fornybar energi
  • fiskeri, fiskeoppdrett og maritime ressursar
  • olje og gass
  • mineralutvinning
  • landbruk, produksjon av mat og  servering av kortreist mat
  • reiseliv og oppleving
  • skogbruk

  Sogn og Fjordane, eit JA-samfunn

  Høgre vil arbeide for at vi får auka mulegheiter til å utnytte våre naturressursar på ein miljømessig berekraftig måte. Vi ønskjer at både myndigheitene og våre innbyggjar skal seie meir JA.  Høgre ønskjer å seie JA til mulegheitene våre. 

  Høgre vil:

  • auka mulegheitene for grunneigarar til å utvikle og utnytte sine eigedommar
  • Færre motsegner og overstyring frå offentlege styresmakter
  • Mindre  vern av våre ressursar
  • Fortgang i handsaminga  av konsesjonssøknader frå småkraftverk
  • Auka tilgang til å ta i bruk strandsona vår og utvikle hamnene våre
  • Auka fridom innan landbruksnæringa til å utvide næringsgrunnlaget

  Nytenking og innovasjon

  Vi må skape ny industri og nye næringar. Vi må seie ja til nye tankar. Vi må heie fram gründerane våre som ønskjer å skape noko.

  Høgre vil:

  • auke finans- og eigenkapitalinstrumenta, meir såkorn-midlar til fylket
  • auke forsking- og innovasjonsmidlar til fylket, tilpassa næringslivet sitt behov
  • styrke næringsutviklingsselskapa våre. Høgre vil vere pådrivar for å utvikle regionale næringsselskap som jobbar innan naturlege bu- og arbeidsregionar.
  • satse på Ungt Entreprenørskap  i skulen
  • ha innovasjon i det offentlege i samarbeid med privat næringsliv
  • ha likestilling i skattelegginga av norske og utanlandske bedriftseigarar. Kvifor skal det vere lønsamt for bedriftene å ha utanlandske eigarar slik skattesystemet er i dag?
  • støtte opp om lokalt eigarskap og dei gode gründerhaldningane vi har i Sogn og Fjordane
  • at større del av skatteinntektene frå næringslivet bør gå tilbake til den kommunen der bedrifta produserer sine verdiar. Det må i større grad vere lønnsamt for kommunane å satse på næringsetableringar i eigen kommune. Dette vil auke motivasjonen for alle til å seie meir JA,  og det vil auke verdiskapinga i Norge.

  Helse Førde som næringsutviklar

  Høgre vil jobbe for eit sterkt Helse Førde. Helseføretaket er ein viktig næringsutviklar og bør utvikle ny teknolog og nye spesialisthelsetenester som vi kan tilby til heile landet frå Sogn og Fjordane. Vi vil jobbe for etablering av metabolsk senter samt legge til rette for utviklingsprosjekt for utvikling av ny velferdsteknologi, gjerne i samarbeid med kommunane. Dette er ei viktig næring for framtida. Fylket har allereie private bedrifter som samarbeider med det offentlege for å utvikle slike næringsmulegheiter. Slike miljø ønskjer Høgre å forsterke og satse på.

  Nettverksbygging og samarbeid

  Høgre vil jobbe for auka samarbeid mellom næringslivet og det offentlege. Næringslivet i Sogn og Fjordane blir i aukande grad utfordra av store norske og utanlandske aktørar som kjem hit og vinn oppdrag. Vi opplever også sterk konkurranse frå våre nabofylke.

  Vi vil jobbe for at regionale næringsselskap i samarbeid med fylkeskommunen må spele ei sterkare rolle innan nettverksbygging og ta initiativ til klyngjesatsing. Vi ønskjer mellom anna at fylkeskommunen skal auke ressursane dei brukar på å vere pådrivar og initiativtakar til nettverksbygging og samarbeid mellom Florø, Lutelandet og Gulen industrihamn. Dette for at desse stadane skal lykkast i å vinne ein større del av oppdraga og leveransane innan olje og gassnæringa.

  Vi meiner at samarbeid, nettverksbygging og klyngjetankegang vil auke mulegheitene for lokal næringsliv til å delta i anbodskonkurransar og få oppdrag innan:

  • veg- og kraftverksbygging
  • store byggeoppdrag både her i fylket og i våre nabofylke
  • drift- og vedlikehaldsoppdrag innan mange næringar
  • saneringsoppdrag og andre oppdrag og leveransar innan oljenæringa
  • statleg sektor som har utarbeida innkjøpsregulativ og som inngår store innkjøpsavtalar med privat sektor
  • andre underleveransar

  Høgre vil jobbe for auka nettverksbygging mot sentrale styresmakter. Vi vil jobbe for auka marknadsføring og synleggjering av  våre mulegheiter. 

  Rekruttering av tilflyttarar

  Statistikkane over folketalsutviklinga og alderssamansetjinga i befolkninga vår viser at vi om kort tid blir dramatisk fleire i pensjonistalder og dramatisk færre i arbeidsfør alder. Vi kjem til å mangle menneske som representerer arbeidskraft og tenesteytarar, og som er nødvendige for at vi kan leve og bu her. Høgre vil derfor auke satsinga på rekruttering av tilflyttarar.

  Høgre vil:

  • ha auka fokus på ressursane som flyktningar som har fått opphaldsløyve kan tilføre oss
  • ha auka samarbeid mellom fylke, kommune, næringsliv og NAV for å lykkast med utdanning og integrering av tilflyttarar frå utlandet. Vi vil jobbe for at dei skal trivst slik at dei blir her.
  • auke satsinga på Høgskulen i Sogn og Fjordane og fagutdanningar, og styrke rekruttering gjennom samarbeid mellom skulane, privat næringsliv og det offentlege.
  • auka satsinga på den vidaregåande skulen og  tilpasse den til næringssatsinga vår
  • jobbe for at statlege direktorat vert lagt til distrikta. Døme: Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE)  si avdeling i Sogn og Fjordane bør aukast då dei per i dag ikkje har ressursar lokalt til å behandle alle kraftverksøknadane som kjem frå Sogn og Fjordane. Kvifor skal NVE i andre fylke behandle våre søknader, når vi har NVE lokalt? Dei store byane har utfordringar med hurtig vekst. Å legge direktorat utanfor dei største byane vil vere ein vinn-vinn-situasjon for Norge.
  • prioritere og forsterke dei største bu- og arbeidsregionane i Sogn og Fjordane

  Rammevilkåra elles

  Høgre vil:

  • at grunnrenteskatten for vasskraftverk som Høgre har fått redusert,  skal ytterlegare kuttast
  • at staten skal betale kulturminneregistreringar og arkeologiske utgravingar
  • revidere kjøpesenterforskrifta og tilpasse den til  handelsnæringa
  • auke konkurransekraft til fylket ved satsing på infrastruktur som vegar, breiband og mobildekning
 • Reiseliv

  Reiselivet er ei stor næring i Sogn og Fjordane.  Næringa er desentralisert og er særleg viktig for mange mindre bygdesamfunn.

  Reiseliv er ei internasjonal vekstnæring, der Sogn og Fjordane med sine natur-, kultur- og mattradisjonar kan hevde seg i ein tøff konkurranse.

  Høgre vil:

  •             støtte reisemålselskapa sitt arbeid med marknadsføring, produktutvikling og vertskap

  •             få til eit godt samarbeid mellom reiseliv, landbruk, lokale matprodusentar og kulturaktørar

  •             vere open for å støtta berekraftige næringsaktivitetar i  nasjonalparkar og verneområde

  •             prioritere støtte til heilårsaktivitetar

  •             at dei nasjonale turistvegane vert vidareutvikla og utvida med viktige veg- og jordstrekningar.

  •             støtte tiltak som styrkjer Sogn og Fjordane som reisemål for vandring og andre aturaktivitetar

  •             støtte tiltak som sikrar at viktige attraksjonar er tilgjengelege i ein lang sesong

Last ned programmet vårt her