Vår visjon

Vik kommune skal vere ein attraktiv kommune å bu i, kjenneteikna av trivsel, godt oppvekstmiljø med meiningsfylt fritid, betra tenestetilbod og eit offensivt og vekstkraftig næringsliv.

Våre hovedsaker

Kommunal forvaltning og økonomi

Vik Høgre vil framleis arbeide aktivt for å avvikle eigedomsskatten på private bustad- og fritidseigedomar.

Samferdsel

For næringsliv og innbyggjarar i Vik kommune er det viktigare enn nokon gong med gode og trygge kommunikasjonstilhøve både på land og sjø

Se vår politikk

Vik kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Morten Midlang
Leder
Telefon: +4791710404

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Våre folk