Mer gang- og sykkelvei for pengene

- Nå kan det bli billigere å bygge flere kilometer gang- og sykkelvei, sier Guro Angell Gimse, Høyres nestleder i infrastrukturkomiteen i Fylkestinget.


- Vi kan lære av regjeringens veiselskap «Nye veier». De har fått i oppdrag å snu alle steiner for å bygge billigere. Slik kan vi få mer gang- og sykkelvei for pengene også, fortstter Gimse.

Bakgrunnen er at regjeringen har gitt Veidirektoratet beskjed om at reglementet skal tydelggjøres slik at fylker og kommuner får frihet til å tilpasse standarden til lokale behov.

- Vi må kunne tilpasse oss lokale forhold. Det er ikke alltid nødvendig å følge de samme høye standardene som Veivesenet har. Det kan dreie seg om å bygge smalere enn standard eller kanskje kutte ut veigrøft mellom veibane og gangvei som mulige tiltak, mener Gimse. 

Guro Angell Gimse har nå henvendt seg til fylkesrådmannen med spørsmål om fylkeskommunen kan følge opp dette initiativet fra regjeringen. I henvendelsen viser hun til at det foreligger flere gryteklare prosjekter slik som Fv 695 Bennaveien i Melhus.