Rett vei for Norge og Trøndelag

Sommerhilsen fra Torhild Aarbergsbotten og Frank Jenssen, Høyres stortingsrepresentanter for Sør-Trøndelag. 
Høyre i regjering leverer så det suser på viktig politikk for landet og Trøndelag. Særlig to saker med nasjonal viktighet har vært – og er – krevende: Økende ledighet mange steder i landet, og håndtering av innvandring og integrering. 

Med ønske om mye god sommerlektyre følger her en liten oppsummering på noen viktige saker som vi og våre kolleger på Stortinget har jobbet med denne våren.  

Nye jobber mot ledighet
Strammet inn innvandring 
E6 gjennom hele Trøndelag 
Helsekøene går ned
Vindkraft på fosen
Økt energi- og klimaforsknign
Vekst i havbruksnæringa
Styrker kommuneøkonomien
Mer penger til kollektivtrafikk
Storsatsing på forsvar

Nye jobber mot ledighet: Trøndelag har heldigvis ikke vært rammet på samme måte som vestlandet av ledighet. Skjønt også her oppleves oppsigelser og tøffe tider for eksempel i næringer som er avhengige av å levere til oljeindustrien. Tiltakspakken mot ledighet nå oppe i 5 milliarder kroner. Det er to spor som følges: Kortsiktige tiltak som gir jobber, men ikke gir permanente nye offentlige utgifter – for eksempel vedlikehold av veier, jernbane og offentlige bygg, og investeringer i samferdsel. I tillegg satser regjeringen på en politikk som skal skape ny verdiskaping og nye lønnsomme næringer. Skatteforliket er viktig i den sammenheng, i tillegg til bl.a. storsatsinger på forskning og utvikling. 

Strammet inn innvandring: Norsk innvandringspolitikk måtte strammes til, etter fjorårets erfaringer med massiv tilstrømning til Norge. Vi skal fortsatt hjelpe de som har krav på beskyttelse, men det må være klarere hvem dette faktisk er, og at de som ikke innfrir kravene skal returneres. Det er veldig viktig at det skilles klarere på dette, nettopp for å kunne opprettholde asylinstituttet som et redskap for hjelpe de som trenger det. Så langt i år har tilstrømningen til Norge ikke vært stor, men dette kan raskt endre seg, da er det viktig å ha regelverk og beredskap på plass. I tillegg skjer det mye positivt i bosetting og integrering av de som faktisk får beskyttelse i Norge, og denne uken kunne vi lese at for første gang bosetter alle Midt-Norske kommuner nå flyktninger! 

E6 gjennom hele Trøndelag: Stor var gleden da vi fikk vite at vi nå skal få ny E6 gjennom hele Trøndelag. Istedenfor en klattvis utbygging av E 6 Sør til vel 7 mrd kroner, bygges det nå en helhetlig ny vei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord til 26, mrd kroner. Dette får vi til fordi Høyre-FrP i regjering ikke bare øker bevilgningene til vei, men vi tar i bruk nye løsninger. Nye Veier AS skal bygge raskere og mer helhetlig på de veistrekningene de får ansvar for.  
Ny vei vil være et stort løft for å «spleise» fylkene bedre sammen, og særlig på den aksen der vi vet at veksten er størst. God infrastruktur er nøkkelen for å få utvidet bo- og arbeidsregionen både i nord og i sør.

Helsekøene går ned: Regjeringen kutter helsekøene, ventetidsbrudd går ned og pasientrettighetene styrkes. Denne uken ble det i tillegg kjent at helseminister Bent Høie setter i gang et prøveprosjekt i Helse Midt-Norge med ”en innbygger, en journal”. Det vil være store fordeler både for helsepersonell og pasienter når fastleger, sykehus og andre får digital tilgang til samme informasjon, på tvers av forvaltningsnivåer. 

Vindkraft på Fosen: 23. februar i år fikk vi den gledelige nyheten om at Europas største vindpark skal bygge på Fosen og i Snillfjord. Det skal brukes 11,5 mrd i investering i vindkraftanlegg og i tillegg skal det brukes 5 mrd for å bygge ny kraftlinje mellom Trollheimen og Namsos. Dette bidrar til flere arbeidsplasser på både kort og lang sikt, og med en stor andel lokal verdiskaping. Ny gjennomgående kraftlinje og økt kraftproduksjon bidrar også til å trygge forsyningssikkerheten til regionen. Med Høyre i regjering skal det ikke bli noen ny ”strømkrise” i Trøndelag! 

Økt energi- og klimaforskning: Klimafondet er nå på 67,75 milliarder kroner, nesten 18 milliarder over ambisjonen i klimaforliket. Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge har blitt økt med nærmere 200 millioner til vel 500 millioner. Trondheimsbaserte Enova har blitt styrket, og får en ytterligere styrking fra 2022, da elavgift i nett-tariff som i dag går til Grønne sertifikater vil gå til Enova. Og vi bruker ca 700 millioner på CO2-forskning

26. mai var en stor dag på NTNU og Sintef. Åtte forskningssentre ble tildelt nasjonal status som FME (Forskningssentre for miljøvennlig energi), og hele fem av disse ligger i Trondheim på Sintef/NTNU. Sintef/NTNU er tungt inne i de tre andre sentrene også. Sentrene utløser en samlet forskningsinnsats på over 2,5 mrd over 8 år.

Storsatsing på Forsvar: Samme uke som Langtidsplanen for forsvaret ble fremlagt, bevilget Stortinget 1,3 mrd i investeringsmidler til Ørland hovedflystasjon. Her ble bl.a. Hårberg skole kjøpt og det ble gitt penger til ny rullebane og boligmasse. 

Når Langtidsplanen ble lagt frem var det på ny grunn til jubel i Trøndelag: Regjeringen vil ha et forsvar med mer forsvarsevne. Det skal blant annet skje gjennom storstilt satsing på Ørland og Værnes. Luftforsvarets utdanningssystem kraftsamles i Trøndelag, både på Værnes, Ørland og Luftkrigsskolen i Trondheim, Et forsvar for NATO, Norge og Trøndelag!

Ulv, ulv? Ulv er kanskje den saken som har skapt størst engasjement på Stortinget denne våren. Vi landet på et forlik mellom H, FrP, Ap og Krf. Forliket innebærer en innstramming da ynglinger i grenserevir og de utenfor sonen, teller i tillegg til ynglinger innenfor sonen. I tillegg er sonen redusert. I meldingen var det foreslått å utvide sonen i nord i retning mot tamreinområdet i Røros- og Femundtraktene. Denne utvidelsen fikk vi heldigvis unngått.

Skyte kongeørn? Nei, kongeørn er ikke fritt vilt å jakte på, hvis noen skulle ha fått det inntrykket i pressen! Et bredt flertall i Stortinget har sagt at prosjektet på Fosen med å studere i hvilken grad kongeørn er årsak til tap på lam, skal videreføres. Dette gjøres for å skaffe mer kunnskap om i hvilken grad kongeørn er årsak til tap av lam. I tillegg har Stortinget sagt at e forslag til ny forvaltning av uttak av kongeørn ønskes sendt ut på høring. I tillegg ønsker en et prøveprosjekt med endret forvaltning av uttak av kongeørn på Fosen og i Troms, for å gjøre det lettere å ta ut direkte skadegjørere. 

Vekst i havbruksnæringa: Nå får Salmar bygge sine offshore merder. Og det er takket være at vår regjering endret regelverket så det blir mulig. Her brukes erfaring og kompetanse fra oljesektoren til å bygge ny type oppdrettsmerder som gjør at vi flytte oppdrett lenger til havs. Her er havstrømmene større og risiko for sykdom og lus mindre. Det er i Trøndelag fremtiden skapes!

Styrker kommuneøkonomien: For fjerde år på rad varsler regjeringen fortsatt vekst i kommuneøkonomien i 2017. Veksten i de frie inntektene er større enn det som følger av kostnadsveksten, og 300 millioner er begrunnet i ytterligere styrking av kommunenes rusomsorg. Regnskapene for 2015 viste dessuten at kommunene hadde sitt beste økonomiske år siden 2016. Skremslene fra Sp og andre er grundig gjort til skamme, kan man si. 

Mer penger til kollektivtrafikk: 12. februar skrev Trondheim og staten under Norges første bymiljøavtale. Staten går inn med 50 % av investeringsmidlene, og i revidert budsjett ble det bevilget 90 millioner til planlegging av superbusstrase.  Trondheim får ialt 3,76 milliarder kroner for å hindre vekst i biltrafikken. God sommer fra 
Torhild og Frank