Videreutvikling av mineralnæringa - resolusjon fra Sør-Trøndelag Høyre

Norge må satse på mineralnæringen i mye større grad enn i dag. Det krever fylkesstyret i Sør-Trøndelag Høyre, som i helga hadde møte på Ørland Hovedflystasjon. Det er estimert at Norge har mineralressurser med verdi i størrelsesorden 1500 milliarder kroner. Nå må det opprettes et nasjonalt kompetansesenter i Trondheim for å sikre utnyttelsen av ressursene.

Resolusjon fra Sør-Trøndelag Høyre

Mineralnæringa har vært en viktig næring i Norge i flere hundre år. Bergverksdrift har vært av stor betydning for velstandsutviklinga i landet vårt både direkte og indirekte. Opparbeidet kunnskap fra bergverksdrift var en svært viktig forutsetning for å få en rask etablering av olje- og gassutvinning på norsk sokkel fra 1971 og fram til nå. Olje og gass har gjennom flere tiår hatt en formidabel utvikling mens bergverksdrift har kommet litt i bakleksa. Olje og gass opplever nå en betydelig reduksjon i aktiviteten og det er åpenbart at landet trenger flere ben å stå på om vår velstand skal opprettholdes. Det er estimert at Norge har mineralressurser med verdi i størrelsesorden 1500 milliarder.

Sør-Trøndelag Høyre går inn for at det opprettes et nasjonalt kompetansesenter for Mineralnæringa hvor formålet må være å koordinere ressursene for videre satsing. Et av de problemene som det må utvikles gode løsninger på er utfordringene knyttet til avgangsmasser slik at det sikres bærekraftige driftsformer. Det er eksempler både fra Vestlandet og Finnmark på at det er konflikter knyttet til deponier og at det behov for mer kunnskap og gode løsninger. Et delmål for forskningen vil kunne være at den skal gi løsninger for alternativ anvendelse av avgangsmasser slik at de blir en verdifull ressurs framfor å være et problem. 

Et nasjonalt kompetansesenter må lokaliseres til Trondheim. Her finnes fra før mange institusjoner som kan spille på lag: miljøet på Gløshaugen med Sintef og NTNU, Norges geologiske undersøkelser (NGU), Direktoratet for Mineralforvaltning (Dirmin), og Enova for å nevne de viktigste. De ulike fagmiljøene må koordineres godt og det må tenkes helhetlig for å få videreutviklet mineralnæringa; en næring som har et stort potensiale.