Grønt, moderne og trygt statsbudsjett

Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet for 2020 skal bidra til et grønnere, mer moderne og tryggere Norge. Regjeringen bygger landet for fremtiden.

Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav, og det skapes nye jobber både i bygd og by. I løpet av det siste året er 40 000 flere kommet i jobb i privat sektor. Jobber som skaper velferd for flere og bidrar til å skape et bærekraftig velferdssamfunn.   

Det viktigste for den enkelte, og for landet, er at flest mulig har en jobb å gå til. Selv om ledigheten er lav, er det for mange som ikke får sjansen til å jobbe. Vi skal bidra til at enda flere blir kvalifisert og inkludert i arbeidslivet. Vi satser på mer tidlig innsats i barnehage og skole, for å ruste de unge til fremtidens arbeidsmarked. Vi prioriterer gode helsetjenester, eldreomsorg og hjelp til dem som trenger en ny sjanse og setter familiene bedre i stand til å ta vare på seg selv og sine barn.

Omstillingen til et grønnere Norge må fortsette. Forskning og teknologiutvikling skal bidra til reduserte utslipp og nye grønne arbeidsplasser. Det skal være enkelt og lønnsomt å velge grønt. Derfor satser regjeringen på jernbane, kollektivtrafikk og tiltak som gir insentiver til å ta grønne valg.  

Norge skal være et trygt land å bo i. Regjeringen fortsetter å ruste opp politi og forsvar, og bygger trygge og gode veier. Folk og varer skal komme raskt frem og trygt hjem. Utenfor Norges grenser skjer det endringer i de globale og økonomiske maktforholdene som kan skape usikkerhet også her hjemme. Regjeringen står ved våre internasjonale forpliktelser.

Vårt beste forsvar er å investere fremtidsrettet, omstille oss, og føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det gjør vi blant annet ved å holde igjen på oljepengebruken, og investere og bygge landet for fremtiden.   

Statsbudsjettet for 2020 bidrar til et grønnere, mer moderne og tryggere Norge, som er godt rustet for fremtiden.

Vi skal få helt nye læreplaner for alle trinnene i norsk skole fra barneskole til videregående opplæring for å gi elevene våre en enda bedre skolegang. Når det kommer nye læreplaner trenger vi nye læremidler og derfor gir vi penger til å kjøpe inn dette både på papir og på nett.

Vi øker utstyrsstipendet i videregående fordi stipendet lenge har vært for lavt for noen elever til å kjøpe inn helt nødvendig utstyr.

Vi skal følge opp ungdommer som faller fra videregående opplæring bedre. Det er både et problem for den enkelte, men også for samfunnet når ungdommer faller fra. Derfor gir vi 10 millioner kroner til tiltak rettet mot ungdom mellom 16 og 24 år.

Ingen skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv og vi må kvalifisere flere for arbeid. Derfor gjennomfører Høyre i regjering en kompetansereform. I dette budsjettet gjør vi det enklere å kombinere arbeid og studier gjennom endringer i Lånekassen og vi etablerer et eget kompetanseprogram der bedrifter, ansatte og fagskoler skal samarbeide.

2020 kommer til å bli et merkeår for norsk politi. Gjennom dette budsjettet sikrer vi at målet om to politifolk per 1000 innbygger nås.

Siden 2013 har det blitt ansatt over 1650 nye politiårsverk i Norge, og over 2800 nye årsverk totalt i politiet. Over 1 450 av politiårsverkene har kommet i politidistriktene. Politibemanningen har økt i samtlige politidistrikt.

Denne regjeringen har levert et historisk løft av norsk politi. Dette løftet fortsetter vi med i 2020 med 350 nye millioner kroner til norsk politi.

Budsjettet vil gi politidistriktene større økonomisk handlingsrom og bedret evne til å håndtere driftsoppgaver mens de står i reform. Økte bevilgninger til politidistriktene vil bidra til å heve kvaliteten ved etterforskning og påtalearbeid i hele landet og bidra til mer enhetlig oppgaveløsning. Det gir en tryggere hverdag.

Budsjettet gir et større rom for politimestrene til å prioritere det de mener er riktig for sitt politidistrikt, enten det er forskning eller på flere patruljer - det kan variere fra politidistrikt til politidistrikt. Politimestrene får nå et større lokalt handlingsrom, fordi de vet best selv hvor skoen trykker.

Regjeringen bevilger 50 mill. kroner til politiet for å sikre helikopterberedskapen i Nord-Norge.

For å sikre at helikopterberedskapen for politiet i Nord-Norge ivaretas, foreslår regjeringen å iverksette en midlertidig ordning gjennom leie av sivil helikopterkapasitet.

For å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge forslår regjeringen opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø basert på sivil leie. Det foreslår at denne bases også legges til rette for å dekke det spesielle behovet til politiet, og at dette inkluderer dagens beredskap på en time.

Gjennom oppfølging av langtidsplanen skaper vi et tryggere Norge, med bedre beredskap, økt kampkraft og økonomisk bærekraft. Fra 2017-2020 har vi isolert sett økt forsvarsrammen med over 8 milliarder kroner. Det er i tråd med de økonomiske forutsetningene i langtidsplanen for forsvaret (LTP). Bare i 2020 øker vi bevilgningen med 2,4 milliarder kroner, med dette vil forsvarsbudsjettet være på nærmere 61 milliarder kroner.

I tillegg til å følge opp langtidsplanen har regjeringen fremskyndet anskaffelsen av kystvaktfartøyer, levert på økt ambisjon for landmakten, utenlandsoperasjoner og implementering av ny sikkerhetslov. I tillegg håndtert merutgifter til berging av fregatten KNM Helge Ingstad og påfølgende tiltak for å redusere de negative operative virkningene av tapet av fartøyet. Regjeringen ber også om fullmakt til å anskaffe de siste seks av totalt 52 nye kampfly.

I langtidsplanen har regjeringen lagt vekt på at vi først må få det forsvaret vi har i dag til å virke og bygge grunnmuren: hente inn vedlikeholdsetterslep, sette materiellet i stand og fylle opp igjen reservedels- og beredskapslagre.

Forsvaret øver mer, seiler mer og flyr mer. Aktiviteten er høy, og norske avdelinger trener og øver mer med allierte styrker i Norge. Samtidig bidrar vi med kompetente styrker i operasjoner i utlandet gjennom FN, NATO og andre koalisjoner.

Gjennom en kraftig økning av investeringer i strategiske kapasiteter og infrastruktur moderniserer vi Forsvaret med fremtidsrettede kapasiteter, herunder nye kampfly, ubåter, maritime patruljefly, redningshelikoptre, og maritime helikoptre samt nytt artillerisystem til Hæren for å nevne noe.

Vi revitaliserer også forsvaret i Finnmark gjennom etablering av Finnmark landforsvar med tilhørende avdelinger.

Selv om vi er på god vei, vil det kreve fortsatt satsing på Forsvaret i mange år fremover for å få den forsvarsevnen vi ønsker. Vi må huske på at Forsvarets relative operative evne til enhver tid er i utvikling.

Regjeringens målsetting om å bevege seg ytterligere i retning av målet om å bruke to pst. av BNP til forsvarsformål ligger fast. Regjeringen legger i gjeldene LTP også opp til en høy investeringsandel i mange år fremover, langt over NATOs målsetting.

Regjeringen fører en offensiv politikk for å bidra til en grønn omstilling av norsk økonomi, der vi tar vare på naturen og kutter utslipp i tråd med norske klimamål og internasjonale forpliktelser

Klimapolitikken virker og utslippene er på vei ned. Utslipp per innbygger har avtatt med 7½ pst. siden 2013, og innen 2030 så skal vi redusere utslippene våre med minst 45%. Utslipp per person i 2018 er de laveste siden 1990.

Vi skal halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Utslippene fra veitrafikk synker blant annet som en følge av regjeringens bilpolitikk med nullavgift på elbiler og lave avgifter på de mest populære ladebare hybridbilene. Regjeringen viderefører elbilfordelene i 2020- budsjettet, som blir et viktigere tiltak for hvert år som går. Halvparten av de solgte bilene i Norge er nå nullutslipp, og i løpet av kort tid passerer vi 250 000 solgte nullutslippsbiler. Dette er en satsing regjeringen fortsetter på.

For 2020-budsjettet er summen av nye klima- og miljøprioriteringer på om lag 2,2 milliarder kroner. Regjeringen prioriteter tiltak for å redusere klimagassutslippene, samtidig har vi også en nye tiltak for å ivareta naturen og rydde opp i og redusere plastforurensing.

Nysnø Klimainvesteringar AS ble opprettet av Regjeringen i 2017 som et nytt statlig eid investeringselskap. Selskapet skal investere i nye, grønne selskaper. I statsbudsjettet for 2020 foreslår Regjeringen å bevilge 700 millioner kroner i investeringskapital til selskapet. Det er en dobling av kapitalen til Nysnø.

Regjeringen vil ta bedre vare på naturen og økosystemene våre. Regjeringen foreslår derfor å styrke tiltak for naturmangfold og friluftsliv med 76 millioner kroner i 2020. Norge har et særskilt ansvar for å ta vare på villrein og villaks. Satsingen omfatter blant annet nye tiltak for å ta vare på disse.

Med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 fortsetter tidenes samferdselsløft. Siden vi kom i regjering har vi økt satsingen på vei med 81 pst. Regjeringen sørget i 2015 for at vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet ble redusert for første gang på flere tiår, og dette fortsetter også i 2020. Vi bygger landet og skaper et bærekraftig velferdssamfunn, gjennom gode, grønne samferdselsløsninger.

Til neste år settes det av 100 mill. kroner til en ny tilskuddsordning for fylkesveier. Dette er et konkret resultat av Høyre-politikk, og skal på sikt bidra til å redusere etterslepet på fylkesveinettet. Til rassikring på riksveiene foreslår vi over én milliard kroner som vil bidra til bedre og tryggere veier for næringslivet og folk flest.

Regjeringen satser på firefeltsmotorveier som er de tryggeste veiene vi har, samtidig som de gjør at folk og varer kommer raskt frem. I perioden 2018-21 vil det bli bygget om lag fire ganger mer firefelts motorvei enn i perioden 2010-13. I 2020 planlegges det å åpne mer enn 55 kilometer med trygg firefelts motorvei, og dette kommer på toppen av de 102 kilometerne som åpnes i 2019. Til sammenligning hadde Norge 73 kilometer firefeltsvei i 1990.

Vi fortsetter å styrke arbeidet for å løfte norsk jernbane til et moderne og velfungerende transportsystem, som kan frakte store mengder mennesker til jobb hver eneste dag på en miljøvennlig måte. I statsbudsjettet for 2020 fortsetter satsingen på jernbane. Vi foreslår 26,8 mrd. kr. til jernbanen i 2020, noe som er en økning på hele 88 pst. siden vi kom i regjering.

Regjeringen fortsetter også satsingen på kollektivtrafikk, samtidig som vi reduserer bompengebelastningen for bilistene. Med forslaget til statsbudsjettet for 2020 følger regjeringen opp bompengeavtalen med styrket kollektivtrafikk og kutt i bompenger. Til kutt i bompenger i distriktene foreslår regjeringen 1,4 mrd. kroner, mens det til de store byområdene foreslås 425 mill. kroner til kutt i bompenger. Til kollektivtrafikk i de 9 største byområdene foreslås 5 mrd. kroner, og til styrking av kollektivtilbud utenfor de største byene foreslås om lag 550 mill. kroner.

Vi innfører en ordning som vil gjøre SFO billigere for familier med begrenset økonomi. Med ordningen, som gjelder for barn i 1.-2. klasse, vil en SFO-plass ikke koste mer enn maks 6 % av den samlede inntekten i husholdningen. I tillegg gjør vi SFO gratis for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn. Vi viderefører også moderasjonsordningen i barnehagen, som gjør at alle husholdninger med årsinntekt under 574 750 kr vil ha rett til redusert foreldrebetaling.

Vi starter forsøk med det nye fritidskortet i 2020. Dette skal dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn mellom 6 og 18 år. Det skal gjøre at flere barn skal få venner, bli inkludert og oppleve mestring.

Inkluderingsdugnaden styrkes med 50 mill. kroner i 2020. Gjennom økt bevilgning til individuell jobbstøtte og funksjonsassistanse styrkes innsatsen for at flere med nedsatt arbeidsevne, psykiske lidelser eller rusproblemer skal få en sjanse til å ha en jobb å gå til.

Innsatsen under inkluderingsdugnaden vil også gi mer bruk av effektive tiltak som lønnstilskudd og mentor, og bidra til at arbeidsgivere ansetter flere personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en.

Rus og psykisk helse er et prioritert satsningsområde for regjeringen. Opptrappingsplanen for rus bidrar til at flere får hjelp for sitt rusproblem, hjelpen skal gis tidligere og være tilpasset den enkeltes behov.

Regjeringen foreslår ytterligere 150 mill. kroner til opptrappingsplanen gjennom kommunens frie inntekter. Med budsjettforslaget for 2020 overoppfylles opptrappingsplanens mål om 2,4 milliarder kroner mer til rusfeltet fra 2016 til 2020.