Derfor overfører vi skatte-oppkrevingen til Skatteetaten

Høyres logo på blå bakgrunn
I stedet for å spre skatteinnkrevingsoppgaven på alle kommuner, får vi nå i stedet sterkere fagmiljøer 56 steder i hele landet som kan gjøre oppgaven på en enklere og bedre måte.
Regjeringen foreslår å overføre oppgavene med å kreve inn skatt fra kommunene til Skatteetaten. Det skjerper kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.
Ved å overføre arbeidsgiverkontrollen til Skatteetaten sikrer vi bedre og mer effektive kontroller av at riktig skatt kreves inn. I tillegg vil de ulike kontrolletatene og politiet samarbeide bedre når oppgaves legges til Skatteetaten.

Dette betyr endringen

Regjeringen vil legge skatteoppkreveroppgavene til 56 steder i hele landet, der Skatteetaten allerede har kontorer. Slik skaper vi sterke fagmiljøer mange steder over hele landet. Du som privatperson vil ikke merke denne omleggingen spesielt, da dette kun er snakk om innkreving av den skatten du skal betale, men det vil føre til at like saker behandles likt over hele landet. Slik styrkes din rettsikkerhet som skattebetaler.

Derfor mener Høyre dette er nødvendig

Endringen fører til at vi styrker kampen mot arbeidslivskriminalitet og øker likebehandling i skatteoppkrevingen. Det skal ikke kunne være slik at den enkelte skattyter behandles forskjellig avhengig av hvilken kommune de bor i. Omleggingen gjør at vi får 56 sterke fagmiljøer rundt om i landet. Samtidig innebærer det en forenkling ved at man kun forholder seg til Skatteetaten i innbetalingen av skatt.

Spørsmål og svar

Vil ikke dette øke sentraliseringen?
Nei. De stedene som mister flest arbeidsplasser med denne endringen er Oslo og Bærum. Det er derfor vanskelig å si at dette er sentralisering når arbeidsplasser flyttes ut fra Oslo-området. I stedet for å spre oppgaven på alle kommuner får vi nå i stedet sterkere fagmiljøer rundt omkring i hele landet som kan gjøre oppgaven på en enklere og bedre måte.