Endelig nye sykehus i Oslo!

Høyres logo på blå bakgrunn
Nye Oslo universitetssykehus handler ikke bare om bygninger. Det handler om å legge til rette for å utvikle tjenestene. Nytt utstyr, moderne lokaler, nye organisatoriske og digitale løsninger vil komme både sykehuset og pasientene til gode.
Oslo trenger nye sykehus. Derfor setter vi av penger til bygging av nye Oslo Universitetssykehus i statsbudsjettet for 2020. Nå blir det endelig et nytt fullverdig akuttsykehus på Aker og et samlet og komplett regionsykehus på Gaustad. Oslo har blant Norges dårligste sykehusbygg, og det er på tide at vi kommer i gang med byggingen av nye.  
Det bygges nye sykehus i hele landet. Nå er det Oslo sin tur. Vi har vært frem og tilbake siden 90-tallet, og de eneste som taper på stadige omkamper er Oslos innbyggere. I en så stor utbygging er det naturligvis mange interesser, men vi må bygge det sykehuset som er økonomisk bærekraftig og gir det beste tilbudet samlet sett.  

Dette betyr endringen

Vi foreslår en samlet låneramme på 29,1 mrd. kr. til Nye Oslo universitetssykehus, med en lånebevilgning i 2020 på 100 millioner kroner. Det betyr at Oslo endelig får nye sykehus på Aker og Gaustad. Nye Oslo universitetssykehus handler ikke bare om bygninger. Det handler om å legge til rette for å utvikle tjenestene. Nytt utstyr, moderne lokaler, nye organisatoriske og digitale løsninger vil komme både sykehuset og pasientene til gode. 

Derfor mener Høyre dette er nødvendig

Siden 2009 har det vært planlagt at fagmiljøene på Rikshospitalet og Ullevål skal samles. Dette gjøres best på Gaustad, fordi det er der utbyggingsbehovet vil bli minst. En samling av de spesialiserte funksjonene er viktig for å utnytte ressursene på en best mulig måte. Samlingen av spesialiserte og nasjonale funksjoner på Gaustad vil gi bedre samhandling og kvalitet på behandlingen og bedre grunnlag for forskning og innovasjon. 

Spørsmål og svar

Er sykehuset på Gaustad et gigantsykehus?
Svar: Planene om et ekstraordinært stort sykehus på Gaustad ble skrinlagt av Bent Høie i 2016. Det som skal bygges nå er på størrelse med St. Olav og Haukeland. Det er rimelig med tanke på at dette sykehuset skal ha regionsykehusfunksjoner for en region som dekker halve Norges befolkning, samt at de ivaretar mange nasjonale funksjoner.