Regjeringen foreslår lavere satser for støtte til barnebriller

Høyres logo med blå bakgrunn
Barn som trenger briller vil fortsatt få støtte til dette, men regjeringen foreslår å innføre faste satser fra 1. mars 2020.
Barn som trenger briller vil fortsatt få støtte til dette, men regjeringen foreslår å innføre faste satser fra 1. mars 2020. 

- Det er viktig å understreke at barn som trenger det fremdeles skal få støtte til briller, men stønaden skal ikke brukes til å dekke briller som er urimelig dyre, sier Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde. 

Det har vært forskjeller på hvordan støtten har vært praktisert og regjeringen foreslår nå faste satser for å dekke utgiftene til rimelige, hensiktsmessige briller for barn som behøver det.

Barn som har alvorlige synslidelser og ekstra høye utgifter til briller, skal fortsatt få dekket dette.

Vil fortsatt dekke utgiftene

Sammen med brillebransjen kom Nav frem til satser som ville sørge for hensiktsmessige briller. Regjeringen har foreslått satser, på 1200 kroner for ordinære briller og 2400 kroner for ekstra tilpassede briller.  - Det skal fortsatt gis støtte til briller til barn som trenger det, men stønaden ikke skal gå til å dekke uforholdsmessig dyre briller. Satsene gjelder utgifter til både glass og innfatning, og vil være tilstrekkelig for dekke utgiftene til helt fine, hensiktsmessige briller til målgruppen, sier Lunde.  Barn som har fått innvilget briller gjennom ordningen, vil fortsatt få stønad til nye briller dersom disse blir ødelagt eller hvis synsstyrken endrer seg.  

Sterk utgiftsøkning 


Utgiftene for stønad til barnebriller har hatt en sterk utgiftsøkning de senere årene. Fra 2017 til 2018 alene økte utgiftene med 20 millioner kroner, fra 195 millioner til 215 millioner. Til sammenligning var utgiftene på rundt 70 millioner i 2008. 

- Fordi utgiftene økte såpass mye for ordningen med stønad til barnebriller fra Nav, ble det foretatt en gjennomgang av ordningen. Gjennomgangen viste at det var store variasjoner i kostnadene per brille, forklarer Lunde, som legger til: 

- Ettersom det ikke var satt noe øvre tak på hvor dyre brillene kunne være, ble det i mange tilfeller gitt stønad til svært dyre briller.


Gjennomgangen av ordningen avdekket også behov for å se på praktisen av ordningen. Derfor vil direktoratet bli bedt om å vurdere om det er behov for å endre retningslinjene for ordningen. 

Spørsmål og svar om ordningen

Hvem får støtte til briller?

NAV gir støtte til briller/kontaktlinser til voksne og barn som trenger dette på grunn av en alvorlig sykdom eller lidelse. For eksempel personer som er operert for grå stær, har tilstander der øyelinsen har løsnet av seg selv eller har annen alvorlig sykdom/lidelse som påvirker synsapparatet. Regjeringen foreslår ikke endringer i denne.

NAV gir som hovedregel ikke støtte til briller ved vanlige synsfeilfeil som nærsynthet, langsynthet eller ved skjeve hornhinner. Dette har heller aldri vært dekket. Det finnes imidlertid unntak for barn og unge under 18 år, ved noen spesifikke øyelidelser.

For barn og unge under 18 år kan det gis støtte til brille/kontaktlinse selv om behovet for briller ikke skyldes en alvorlig sykdom. Det er et vilkår at barnet har en bestemt type øyetilstander (anisometropi, astigmatisme eller strabisme/skjeling). I tillegg er det et vilkår at brillene er nødvendig for forebygging eller behandlingen av øyetilstanden.

Brillene som dekkes etter unntakene er ordinære briller som for eksempel barn med nærsynthet benytter.

Hvorfor er det nødvendig å endre denne ordningen?

På 10 år, fra 2008 til 2018, ble utgiftene til den særlige ordningen for barn med enkelte spesifikke øyelidelser (barnebriller fra NAV), mer enn tredoblet. Fra 70 mill. kroner til 215 mill. kroner.

På grunn av den sterke utgiftsøkning, foretok NAV en gjennomgang av ordningen.

Gjennomgangen viste at det var store variasjoner i kostnadene pr. brille. Den viste også at det i mange tilfeller blir gitt stønad til uforholdsmessig dyre briller.

Gjennomsnittsprisen for brillene det ble gitt refusjon for var i overkant av 3 600 kroner i 2017.

De særlige unntakene for barn var ment å dekke rimelige og hensiktsmessige briller. Uten et øvre tak på den enkelte brille, er det vanskelig å sikre at formålet med ordningen ivaretas, og ikke dekker utgifter utover det som er nødvendig.

Regjeringen vil at det fortsatt skal gis støtte til briller til barn som trenger det, men at stønaden ikke skal gå til å dekke uforholdsmessig dyre briller.

Hvordan blir den nye ordningen med støtte til barnebriller?

Det innføres fra 1. mars 2020 en fast sats for ordinære briller, som settes til 1 200 kroner, og en sats for ekstra tilpassede briller, som settes til 2 400 kroner. Satsene gjelder utgifter til både glass og innfatning, og vil være tilstrekkelig for dekke utgiftene til rimelige, hensiktsmessige briller til målgruppen.

Etter gjennomgangen av ordningen kom NAV frem til satser som ville sikre at hensiktsmessige briller ville kunne dekkes. Dette er satser de kom fram til etter dialog med Norges Optikerforbund og påfølgende kontakt med fire store optikerkjeder. Forslaget fra regjeringen innebærer at satsene settes noe høyere enn dette.

Satsene gjelder kun ordningen med briller til behandling og forebygging av de særskilte øyetilstandene barn og ungdom under 18 år. Barn (og voksne) som har en alvorlig sykdom/lidelse som affiserer synsapparatet på en slik måte at de har behov for briller/kontaktlinser, får innvilget dette etter regning som før.

Barn som har fått innvilget briller gjennom den særlige ordningen, vil fortsatt få stønad til nye briller dersom disse blir ødelagt eller at synsstyrken endrer seg.

Gjennomgangen avdekket også behov for å se på praktiseringen av ordningen med stønad til briller til barn og ungdom under 18 år. Direktoratet vil derfor bli bedt om å vurdere om det er behov for å endre retningslinjene for ordningen.

Hva er forskjellen på høy og lav sats?

Sats 1 er på 1200 kr. Det gjelder ordinær brille: Enstyrke brille (samme styrke i hele glasset) med brytingindeks på 1,5 (målestokk for tykkelsen på glasset), inklusive innfatning.

Sats 2 er på 2400 kr. Det gjelder for ekstratilpasset brille: Flerstyrke briller (progressiv eller bifokal brille) og briller med tynne glass for de som har høy styrke, inklusive innfatning.  Briller med tynne glass betyr glass med høyere brytningsindeks enn 1,5. Kriteriet er at det er behov for briller med styrke fra ± 5 og høyere.

Hvorfor foreslår regjeringen en sats på 2 400 kroner, når gjennomsnittsprisen er 3 600 kroner?

Gjennomsnittsprisen for brillene det ble gitt refusjon for var i overkant av 3 600 kroner i 2017.

En gjennomgang foretatt av NAV viste at utgiftene i ordningen har økt kraftig og at det i mange tilfeller ble gitt stønad til uforholdsmessig dyre briller. En gjennomsnittspris på 3600 kroner er derfor for høyt, sammenlignet med kostnadene NAV har lagt til grunn gir dekning til en hensiktsmessig brille.

Den kraftige økningen i utgifter viste at det er et behov for å sette et tak, for å sikre at ordningen ikke dekker mer enn den var ment å dekke. Satsene skal sikre at det ikke gis stønad til uforholdsmessig dyre briller.