Styrket innsats for barn og familier

Høyres logo på blå bakgrunn
Økt barnetrygd, sterkere barnevern og tak på SFO-prisen er blant tiltakene for barn og familier.
Her får du oversikt over tiltak for barn og familier i Statsbudsjettet for 2020.
Gode oppvekstvilkår for barna våre er viktig for Høyre i regjering. Ved å investere i barna og i familiene investerer vi for fremtiden. En god familiepolitikk legger grunnlaget for god livskvalitet. Barn har rett til gode omsorgspersoner, og det er foreldrenes ansvar å gi barna trygghet, omsorg og kjærlighet.

Vi vet at mange barn og unge ikke deltar på fritidsaktiviteter i dag bl.a fordi kostnadene er for høye. Regjeringen forslår derfor å bevilge 60 millioner kroner til et forsøk med fritidskort for alle barn fra 6 år til fylte 18 år. Det skal kunne brukes til å dekke deltakeravgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Tak på SFO-prisen

For å styrke småbarnsforeldrenes økonomi øker vi barnetrygden med 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år fra 1. september 2020. Økningen skal også komme sosialhjelp mottagere til gode, gjennom å heve de veiledende satsene for sosialhjelp lik økningen i barnetrygden.

Det blir også et tak på foreldrebetalingen på SFO for elever i 1. og 2. klasse, og for elever med særskilte behov innfører vi gratis SFO på 5. til 7. trinn

Vi øker innsatsen for sårbare barn og øke kompetansen og hjelpetiltak i barnevernet

Vold og overgrep mot barn er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Å få hjelp så tidlig som mulig kan være avgjørende for både barna og foreldrene. Derfor vil vi prioritere bedre kvalitet på barnevernets forebyggende hjelpetiltak og i institusjonene. Og vi fortsetter arbeidet med å øke kompetansen i barnevernet.

Vi vil øke bevilgningene til tiltak i barnevernsinstitusjoner med 307 millioner kroner.

Vi vil styrke innsatsen mot vold og overgrep mot barn med ytterligere 54 millioner kroner til opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Den samlede satsingen til opptrappingsplanen blir da på i overkant av 1 mrd. Kroner i 2020.

Et godt barnevern er avhengig av at barnevernsansatte har tid og kapasitet til å gjøre en god jobb. Regjeringen viderefører derfor de øremerkede midlene til stillinger i det kommunale barnevernet.