Statsbudsjettet 2020: Agder

Grønt, moderne og trygt statsbudsjett
Statsbudsjettet 2020 gir et grønnere, mer moderne og tryggere Agder.
Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav og det skapes nye jobber. Det viktigste for Agder er at alle føler seg trygge og flest mulig har en jobb å gå til. Statsbudsjettet 2020 gir et grønnere, mer moderne og tryggere Agder.

–Dette er et bærekraftig og grønt budsjett, som satser på klima, kunnskap, vei og bane. Jeg er spesielt glad for at regjeringen har prioritert Agder med penger til flomsikringstiltak og 225 millioner kroner til utbyggingen av Varoddbrua ved E18, sier stortingsrepresentant Svein Harberg.

Her får du oversikt over hva noen av satsingene i statsbudsjettet betyr for Agder:

Kunnskap og utdanning

 • Regjeringen fortsetter satsingen på kunnskap, og gir Universitetet i Agder 0,5 millioner ekstra til 10 nye studieplasser.
 • Regjeringen vil også gi 16 millioner til opplæring i kriminalomsorgen og tilhørende undervisningsutstyr som følge av nytt fengsel i Agder.
 • Agder får 4,6 millioner av styrkingen av Jobbsjansen del B. Det betyr mer penger til innvandrerungdommer med rett til videregående opplæring, men som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, skal få bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring.
 • Agder får også 560 000 kroner til mentor- og traineeordninger. Det betyr mer penger til å inkludere fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet.

Samferdsel

Vei

 • Utbedringsstrekning rv. 9 Bjørneråa – Optestøyl, Bykle kommune 
  Delstrekningen Bjørneråa – Optestøyl i Bykle planlegges åpnet for trafikk i oktober 2019. Midlene for 2020 går til sluttføring av arbeidene med utbedring av delstrekningen og til å starte opp anleggsarbeidene på delstrekningen Besteland – Helle. Statens vegvesen fordeler midlene.
 • E18 Grimstad – Kristiansand, Grimstad, Lillesand og Kristiansand kommuner 
  Regjeringen setter av 348 millioner kroner til det årlige kontraktsfestede vederlaget til OPS-selskapet. Veien er bygget som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien. Strekningen ble åpnet for trafikk i 2009. Kontrakten løper fram til 2034.
  E18 Varoddbrua, Kristiansand kommune 
  Regjeringen setter av 225 millioner kroner til utbyggingen av Varoddbrua. Anleggsarbeidene startet i mars 2017. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i april 2020.  
 • E39 Lyngdal – Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner 
  Regjeringen setter av 169 millioner kroner til den årlige kontraktsfestede betalingen til OPS-selskapet. Veien er bygget som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien. Strekningen ble satt i drift i 2006 og kontrakten løper frem til 2031. I tillegg er det lagt til grunn 63 millioner kroner til å videreføre oppgraderingen av fire tunneler på strekningen i henhold til krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.
 • E39 Kristiansand – Lyngdal, Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal kommuner
  Prosjektet inngår i Nye Veier AS portefølje. Hele bevilgningen til selskapet på 5,6 milliarder kroner i 2020 blir utbetalt innen første halvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekt. E39 Kristiansand – Lyngdal er en lang utbyggingsstrekning på vel 70 km. Anleggsarbeidet er delt inn i fire utbyggingskontrakter hvor selskapet har inngått kontrakt på de to første kontraktene fra Kristiansand til Mandal. Disse delstrekningene ventes å være ferdig utbygd i løpet av 2022.

Jernbane

 • Programområde «Kapasitetsøkende tiltak», Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner
  Regjeringen prioriterer å bygge nytt anlegg for togenes kjørestrøm på strekningen Sira-Krossen på Sørlandsbanen/Jærbanen. Dette er en del av de 761 millioner kronene regjeringen setter av til tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet.
 • Sørlandsbanen: Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler
  I tråd med regjeringens bompengeavtales settes det av totalt 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på blant annet Sørlandsbanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende.

Kyst

 • Farleder og fiskerihavner 
  Regjeringen setter av 88,3 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter. Midlene fordeles av Kystverket.

  I Agder gjennomføres følgende farledsprosjekt:  

- Innseiling Farsund (Farsund kommune) – startet i 2019, ferdigstilles i 2020.

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene

 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområde Kristiansand
  I regjeringspartienes bompengeavtale legges det opp til at belønningsmidlene videreføres på 2019-nivå frem til videreutviklet mål for nullvekst er fastsatt. For Kristiansand er det tildelt 90 millioner kroner i 2019. Statens belønningsavtale med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune går ut i 2019. Lokale myndigheter kan søke om ny belønningsavtale i tråd med retningslinjene for ordningen. Belønningsavtaler er avtaler staten inngår med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.
 • Tilskudd til reduserte billettpriser
  Det legges opp til at Kristiansand tildeles 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Dette er i tråd med regjeringspartienes bompengeavtale, der det settes av 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.

Helse

Allmennleger i spesialisering-kontor i fem kommuner

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til Allmennleger i spesialisering (ALIS)-kontor i Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar. Tilskuddet gis for å bistå kommuner i regionen til å planlegge, etablere, inngå og følge opp ALIS-avtaler. Denne funksjonen er gitt betegnelsen ALIS-kontor.

Fengsel

Nytt fengsel i Agder

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringer i utstyr og inventar til nytt fengsel i Agder, som skal stå ferdig medio 2020, med resten av styringsrammen på 117,8 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår også 11,4 millioner kroner til ekstra bevilgning til digitaliseringsprosjektet ved nytt fengsel i Agder.
 • Kostnadsrammen for nytt fengsel i Agder er 2060 millioner kroner. Det skal etableres to avdelinger med 200 plasser i Froland og 100 plasser i Mandal. Administrasjon av fengselet legges til avdelingen i Mandal.

Flom- og skredsikring

 • Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging.
 • Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at kartlegging og utredning av flomsikringstiltak i Agder vil bli prioritert i 2020. Det vil arbeides med planlegging og oppstart av nye flomsikringsprosjekt, og videreføring av pågående flomsikringstiltak.

Kultur

Museum

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vest-Agder-museet med 5 millioner kroner for å sikre varig drift, vedlikehold og formidling av veteranskipet DS Hestmanden.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 1,5 millioner kroner til istandsetting av Knut Hamsuns private bibliotek i dikterstuen på Nørholm.

Film
Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene med 17,5 millioner kroner. Tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene Sørnorsk filmsenter og Mediefondet Zefyr AS vil øke som følge av dette.