Statsbudsjettet 2020: Innlandet

Grønt, moderne og trygt statsbudsjett
Statsbudsjettet 2020 gjør Innlandet grønnere, tryggere og mer moderne.
Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav, og det skapes nye jobber. Det viktigste for Innlandet er at folk føler seg trygge, og at flere har en jobb å gå til. Statsbudsjettet 2020 gjør Innlandet grønnere, tryggere og mer moderne. 

–Store satsinger på vei og bane, bedre kommuneøkonomi og satsing på kunnskap gjør dette til et godt budsjett for Innlandet, sier stortingsrepresentantene fra Innlandet, Olemic Thommessen og Kristian Tonning Riise.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.

Her er noen av forslagene som har betydning for Innlandet:

Vei

 • Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet, Løten og Elverum kommuner 
  Regjeringen setter av 427 millioner kroner til betaling til OPS-selskapet i forbindelse med trafikkåpningen. I tillegg settes det av 55 millioner kroner til enkelte avtalte tilleggsarbeider i anleggsperioden. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2020.
 • Utbedringsstrekning rv. 3 Østerdalen, Stor-Elvdal, Rendalen og Alvdal kommuner
  Regjeringen prioriterer midler til videreføring av byggingen av delstrekningene Atna N – Hanestad og Hanestad – Alvdal grense samt oppstart av delstrekningen Rendalen grense – Jutulhogget.
 • E6 Kolomoen – Moelv i Stange, Hamar og Ringsaker kommuner 
  Prosjektet er den største sammenhengende utbyggingen som Nye Veier så langt har satt i gang. Hele bevilgningen til selskapet på 5,6 milliarder kroner i 2020 blir utbetalt innen første halvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekt. For prosjektet er det planlagt strekningsvise åpninger, hvor første delstrekning, E6 Kolomoen – Kåterud, åpnes i oktober 2019. Videre åpnes Kolomoen – Arnkvern sommeren 2020. Hele strekningen E6 Kolomoen – Moelv ventes ferdigstilt desember 2020.
 • E6 Moelv – Øyer, Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer kommuner
  Prosjektet bygges ut av Nye Veier. Hele bevilgningen til selskapet på 5,6 milliarder kroner i 2020 blir utbetalt innen første halvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekt. E6 Moelv – Øyer er videreføringen av prosjektet fra Kolomoen til Moelv og bygges ut av Nye Veier AS. Det vil føre til en mer helhetlig utbygging med sammenhengende standard. Prosjektet omfatter utbygging av om lag 43 km firefelts vei med planlagt fartsgrense på 110 km/t.
 • E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum, Ringerike kommune i Viken og Jevnaker kommune i Innlandet 
  Regjeringen setter av 170 millioner kroner til prosjektet. I tillegg er det lagt til grunn at 310 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Anleggsarbeidene startet i mars 2019, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2022.
 • E16 Filefjell, Lærdal kommune i Vestland og Vang kommune i Innlandet 
  Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å fullføre utbyggingen av delstrekningen Øye – Eidsbru. Veien skal etter planen åpnes i desember 2019.

 • E16 Bagn – Bjørgo i Sør- og Nord-Aurdal kommuner 
  Regjeringen setter av 162 millioner kroner til sluttoppgjør. Anleggsarbeidene startet i august 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk oktober 2019.

 • E16 Filefjell, Vang kommune i Innlandet 
  Regjeringensetter av 50 millioner kroner til å fullføre utbyggingen av delstrekningen Øye –Eidsbru. Anleggsarbeidene startet i juni 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2019. Midlene i 2020 blir i hovedsak brukt til sluttoppgjør.
 • Utbedringsstrekning E16 Fagernes – Øye, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang kommuner
  Regjeringen foreslår å sette av 50 millioner kroner til å starte opp arbeidene med utbedring av strekningen Fagernes – Øylo på E16 i Innlandet.
 • E16 Kvamskleiva, Vang kommune
  Regjeringen setter av 100 millioner kroner til anleggsstart for prosjektet. Prosjektet omfatter utbedring av en svært rasutsatt strekning på om lag 5,4 km mellom Kvam og Hugavike i Vang kommune. Prosjektet omfatter bygging av en om lag 1,8 km lang tunnel og utbedring av eksisterende vei i tilknytning til den nye tunnelen. Veien skal etter planen åpnes for trafikk i 2022.
 • Rv. 4 Roa – Gran grense i Lunner og Gran kommuner
  Regjeringen setter av 25 millioner kroner til forberedende arbeider på prosjektet rv. 4 Roa-Gran grense inkludert Jaren – Amundrud – Lyngebakken. Det tas sikte på anleggsstart av prosjektet tidlig i 2020, forutsatt Stortingets tilslutning til opplegg for finansiering med bompenger.

Jernbane

 • InterCity Dovrebanen: Kleverud – Sørli, Stange og Hamar kommuner 
  Regjeringen setter av 190 millioner kroner til byggestart. Prosjektet er en videreføring av dobbeltsporet Langset – Kleverud, som ble åpnet i 2015. Prosjektet foreslås startet opp innenfor en kostnadsramme på 8,6 milliarder kroner. Prosjektet omfatter nær 16 km dobbeltspor fra Kleverud til Sørli, med Norges lengste jernbanebru (1 070 meter) over Tangenvika, en 3 km lang tunnel mellom Kleverud og Espa, ny stasjon på Tangen, og noen mindre tiltak. Prosjektet planlegges ferdig i 2026.
 • InterCity Dovrebanen: Sørli – Åkersvika, Stange og Hamar kommuner 
  Regjeringen setter av 170 millioner kroner til å fullføre planleggingen, samt forberedende arbeider. Mulig byggestart er satt til 2021. Det legges opp til at prosjektet ferdigstilles samtidig med Kleverud–Sørli i 2026. Da vil det være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Åkersvika, og frekvensen mellom Oslo og Hamar kan økes til to tog i timen.
 • InterCity Dovrebanen: Åkersvika – Brumunddal – Moelv, Ringsaker kommune 
  Regjeringen setter av 152 millioner kroner å til å dekke anleggsbidrag til Nye Veier AS. Dette er basert på en avtale med selskapet om at Bane NOR skal betale for byggingen av veibrua på E6 sør for Brumunddal, fordi det er avgjørende for å få plass til et fremtidig dobbeltspor på strekningen. I tillegg er det satt av midler til planavklaringer for ytre InterCity Åkersvika – Brumunddal – Moelv i forbindelse med utbygging av dobbeltsporet videre fra Hamar til Lillehammer.
 • InterCity Dovrebanen: Hove togparkering (hensetting), Lillehammer kommune
  Regjeringen setter av 26 millioner kroner til mulig byggestart i 2020. Prosjektet er inndelt i to faser, der fase 1 omfatter utbygging av kapasiteten, slik at ti togsett kan parkeres (hensettes) og ivaretar de kortsiktige behovene. Fase 2 omfatter utvidelse av kapasiteten til togparkering (hensetting) for ytterligere seks togsett. Det planlegges med at fase 1 av prosjektet går direkte over i fase 2 høsten 2022, med ferdigstilling ved årsskiftet 2023/2024.
 • Gjøvikbanen: ERTMS, Lunner, Gran, Vestre Toten og Gjøvik kommuner 
  Det vil på Gjøvikbanen i 2020 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband o.l. Dette på bakgrunn av at regjeringen setter av 1,4 milliarder kroner til videreføring av ERTMS-prosjektet i 2020. ERTMS-prosjektet består av tre større tekniske systemkontrakter for 1) signalanlegg, 2) trafikkstyring og 3) utstyr om bord i tog. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.
 • Programområde «Kapasitetsøkende tiltak», Lunner, Gran, Vestre Toten, Gjøvik, Sør-Odal kommuner
  Regjeringen setter av totalt 761 millioner kroner til tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. I Innlandet prioriteres: 

-plattformforlengelser Gjøvikbanen (planlegging)

-togparkering (hensettingsanlegg) på Gjøvik og Jaren (bygging)

-tiltak på Skarnes stasjon, Kongsvingerbanen (bygging)

-reinsvoll kryssingsspor, Gjøvikbanen (bygging)

 • Programområde «Mer gods på bane», Grue, Løten, Sør-Odal kommuner

  Regjeringen setter av totalt 448 millioner kroner til tiltak som skal bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. I Innlandet prioriteres:

 • planlegging av kryssingsspor på Galterud (Kongsvingerbanen), Kirkenær (Solørbanen) og Løten (Rørosbanen)
 • planovergangstiltak Sander, Kongsvingerbanen (bygging)
 • Bedre togtilbud: Ni nye tog på Østlandet
  Regjeringen setter av 110 millioner kroner til innfasing av ni nye tog. Togene skal benyttes på Østlandet i vanlig trafikk og som reservetog i forbindelse med at tog må tas ut av drift for oppgradering i forbindelse med det nye signalsystemet ERTMS.
 • Dovrebanen: Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler
  Regjeringen setter i tråd med regjeringspartienes bompengeavtale av totalt 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på blant annet Dovrebanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende.

Kunnskap og utdanning

Regjeringen foreslår:

 • å øke bevilgningen til Høgskolen i Innlandet med 0,9 millioner kroner til 20 nye studieplasser.
 • å styrke og innlemme midlene til Jobbsjansen del B i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til at innvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, for eksempel gjennom kombinasjonsklasser. Bevilgningen gir rom for at flere ungdommer kan få et slikt tilbud Om lag 4,4 millioner kroner av midlene tilfaller Innlandet.
 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til mentor- og traineeordninger i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke kvalifikasjonene sine. 680 000 kroner av midlene tilfaller Innlandet.
 • å starte opp et forsøk med å slå sammen flere tilskuddsordninger. Målet er å kunne gi flere utsatte barn og unge bedre samordnede tjenester. I stedet for øremerkende tilskuddsordninger til gitte tiltak slik kommunene kan få i dag vil kommunene i forsøket motta midler til målgruppen, og på den måten kunne legge til rette med de tiltakene som er hensiktsmessig for sine innbyggere. Piloten skal gå ut 2022, og 12 kommuner i tre fylker er med i forsøket og inngår i regjeringens arbeid med 0-24-samarbeidet.Følgende kommuner i Innlandet tildeles midler: Elverum 2,7 mill. kroner, Tynset 1,8 mill. kroner, Nordre Land 1,8 mill. kroner og Vestre Toten 2,3 mill. kroner. Det er til sammen foreslått omdisponert 8,5 mill. kr til kommuner i Innlandet.
 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting og vekst. Om lag 440 000kroner av midlene tilfaller Innlandet.

Klima, vern og miljø

Regjeringen foreslår å autorisere et nytt rovdyrsenter i Innlandet. Det gis 1,5 millioner kroner til dette. Regjeringen ønsker å etablere et besøkssenter for rovdyr i den sørøstlige delen av landet. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gir-penger-til-nytt-rovdyrsenter-i-hedmark/id2645196/

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging.
Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Innlandet vil bli prioritert i 2020.

Kultur

Museum

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Lillehammer museum med 7 millioner kroner for å sikre framtidig drift av Norges Postmuseum.
 •  Regjeringen foreslår å bevilge 1,85 millioner kroner i tilskudd til Norsk Skogmuseum. Tilskuddet skal bidra til å formidle og dokumentere historien innenfor energi- og vannressurssektoren med hovedvekt på vannkraft, kraftoverføring, flom, konsekvenser av inngrep, samt miljøtiltak og vern av vassdrag.

Scenekunst

Regjeringen foreslår 1,5 millioner kroner til Teater Innlandet for å styrke turnéaktiviteten i regionen.

Fjellandbruket

I jordbruksoppgjøret 2019 er det avsatt 4 millioner kroner til områderettede tiltak for fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Telemark og Vestfold og Viken. Fylkesmannen i Trøndelag har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot andre fylkesmenn, fylkeskommuner, næringsorganisasjonene og eventuelt andre aktører.

Forsvar

 • Regjeringen foreslår et budsjett for Hæren på om lag 6 milliarder kroner i 2020. Dette er en nominell økning på 414 millioner kroner. Regjeringen viderefører satsning på et høyt aktivitetsnivået i Brigade Nord, herunder for Telemark bataljon på Rena.
 • Hjerkinn skytefelt ryddes og tilbakeføres til natur i tråd med vedtak fra Stortinget, og skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2020. Det er planlagt å bruke om lag 48 millioner kroner på tiltaket i 2020. Regjeringen planlegger å bruke om lag 30 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Innlandet i 2020. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til investeringer på Jørstadmoen for å ferdigstille lokaler for Forsvarsmateriell og til å bygge garasjer.
 • Regjeringen foreslår en videreføring av Hovemoen leir. Bakgrunnen for dette er nærmere beskrevet i Forsvarsdepartementets fagproposisjon kapittel 5, under Forsvarets logistikkorganisasjon.

Kommunene i Innlandet

Vekst i frie inntekter fra 2019 til 2020

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Kommunene i Innlandet anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,3 prosent.