Statsbudsjettet 2020: Møre og Romsdal

Grønt, moderne og trygt statsbudsjett
Statsbudsjettet 2020 gir et grønnere, mer moderne og tryggere Møre og Romsdal

Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav og det skapes nye jobber. Det viktigste for Møre og Romsdal er at alle føler seg trygge og flest mulig har en jobb å gå til. Statsbudsjettet 2020 gir et grønnere, mer moderne og tryggere Møre og Romsdal.

–Dette er et bærekraftig budsjett som satser på klima, vei og kunnskap. Spesielt gledelig er mer penger til E39, ny folkehøgskole, vitensenter ved Atlanterhavsparken og 55 mill. kroner til Ocean Space Laboratories, sier stortingsrepresentant Helge Orten. 
 
Regjeringen ser på de marintekniske laboratoriene ved NTNU som en nasjonal kunnskapsinvestering. 
 
- Målet er å sikre norsk verdiskaping gjennom konkurransedyktige havnæringer. Laboratoriene skal bidra til å gjøre havnæringene mer produktive gjennom teknologiutvikling og spredning av kunnskap. Laboratoriene skal være kjernen i et verdensledende utdannings- og kunnskapsmiljø og vil ha stor betydning for det maritime miljøet i Møte og Romsdal, fortsetter Orten.

Her får du oversikt over hva noen av satsingene i statsbudsjettet betyr for Møre og Romsdal:

Klima, vern og miljø

Regjeringen foreslår å gi Atlanterhavsparken i Ålesund et driftstilskudd på 1,029 millioner kroner.

Flom- og skredsikring

 • Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging.
 • Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at også sikringstiltak i Møre og Romsdal vil bli prioritert i 2020. Det vil arbeides med videreføring og oppstart av både flom- og skredsikringsprosjekt.
 • Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Åknes, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal. Formålet er å kunne varsle beredskaps¬myndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred.

Vei

 • E39 ved Ørskogfjellet, Ålesund og Vestnes kommune
  Regjeringen setter av midler til å starte byggingen av forbikjøringsfelt på E39 ved Ørskogfjellet. 
 • Rv. 70 Meisingset-Tingvoll, Tingvoll kommune 
  Regjeringen setter av midler til restarbeider. Veien ble åpnet i august 2019. 
 • Planlegging
  o Kommunedelplan for E39 Ålesund–Molde
  o Reguleringsplan for E39 Ålesund–Molde
  o Reguleringsplan for Bypakke Molde, delstrekninger, Molde kommune

Kyst

 • Farleder og fiskerihavner 
  Regjeringen setter av 78 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter. Kystverket fordeler midlene. I Møre og Romsdal gjennomføres følgende farledsprosjekt: 
  - Innseiling Ålesund (Ålesund kommune) – startet i 2019, ferdigstilles i 2020
  - Gjennomseiling Hjertøysundet (Molde kommune) – startet i 2019, ferdigstilles i 2020.

 • Overføring av fiskerihavneforvaltningen til fylkene
  Fra 1. januar 2020 overføres ansvaret for fiskerihavnene til fylkene. Statlige midler for å ivareta dette ansvaret blir fordelt mellom fylkene når avtale om overføring til fylkene har funnet sted.

 • Stad skipstunnel
  I 2017 ferdigstilte Kystverket et forprosjekt for Stad skipstunnel. Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) var ferdig i mai 2018 og viste at ventet kostnad er økt til 3,7 mrd. kr og at netto nytte er beregnet til -3,1 mrd. kr. Kystverket fikk i 2018 i oppdrag å gå gjennom prosjektet for å få redusert kostnadene ned mot investeringsrammen som var lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2018–2029. Rapporten er levert og er nå til gjennomgang i departementet.

Kunnskap og utdanning

 • Regjeringen vil bevilge 0,4 millioner kroner for å opprette en ny landslinje høsten 2020 i bratt friluftsliv for tolv elever ved Rauma videregående skole.

 • 4,2 millioner kroner går til å starte opp Sjøholt folkehøgskole med 100 elever høsten 2020. Skolen skal være et tilbud for ungdom fra 16 år og oppover som ikke er klare for, eller faller fra, videregående opplæring, og målet er å motivere og klargjøre elevene for videre skolegang. 

 • Regjeringen vil også opprette et nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehager. Regjeringen foreslår å gi oppgaven til Utdanningsdirektoratet og legge tilsynet til direktoratets avdeling i Molde. Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til å starte oppbyggingen av tilsynet i 2020.    

 • Høgskolen i Molde får 0,5 millioner ekstra til 10 nye studieplasser. 

 • Møre og Romsdal får 3,8 millioner kroner av styrkingen av Jobbsjansen del B. Det betyr mer penger til innvandrerungdommer med rett til videregående opplæring, men som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, skal få bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. 

 • Møre og Romsdal får 480 000 kroner til mentor- og traineeordninger. Det betyr mer penger til å inkludere fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet.

Kultur

Kulturbygg
Over posten Nasjonale kulturbygg er det foreslått å gi tilskudd til Kristiansund kommune, for realisering av nye lokaler for Operaen i Kristiansund og Nordmøre museum i prosjektet Nytt opera- og kulturhus i Kristiansund, med foreslått tilsagn på 150 millioner av et beregningsgrunnlag på 450 millioner kroner (prosjektets totalkostnad er på 690 millioner kroner).

Film
Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene med 17,5 millioner kroner. Tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene Vestnorsk Filmsenter og Mediefondet Zefyr AS vil øke som følge av dette.