Statsbudsjettet 2020: Nordland

Grønt, moderne og trygt statsbudsjett
Statsbudsjettet 2020 gjør Nordland grønnere, tryggere og mer moderne.
Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav, og det skapes nye jobber. Det viktigste for Nordland er at folk føler seg trygge, og at flere har en jobb å gå til. Statsbudsjettet 2020 gjør Nordland grønnere, tryggere og mer moderne. 

–Dette er et budsjett som satser på vei, bane og luftfart. Det er viktig for folk og næringsliv i en langstrakt landsdel som vår, sier Margunn Ebbesen, stortingsrepresentant for Nordland.   

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.

Her er noen av forslagene som har betydning for Nordland:

Samferdsel

Vei

 • E6 Helgeland sør, Grane og Vefsn kommuner
  Regjeringen setter av 975 millioner kroner i statlige midler til hele strekningen. Veien skal etter planen åpnes i oktober 2020, mot tidligere forutsatt i 2021. 
 • Det andre delprosjektet er Kapskarmo – Brattåsen – Lien. På delstrekningen Kapskarmo – Brattåsen – Svenningelv bru startet arbeidene i 2018, og strekningen ventes åpnet sommeren 2020. I tillegg omfatter prosjektet E6 i ny trasé vest for tettstedene Trofors og Grane over en strekning på 22 kilometer. I arbeidet med strekningen videre fra Svenningelv bru til Lien legges det opp til at reguleringsplanen blir godkjent i løpet av 2019.
 • E6 Helgeland nord, Rana kommune
  Regjeringensetter av 206 millioner kroner i statlige midler til restarbeider og sluttoppgjør. De siste delstrekningene, inkludert Krokstrand-Bolna, åpnes for trafikk i november 2019.
 • E6 Hålogalandsbrua, inkludert rassikring E10 Trældal-Leirvik, Narvik kommune 
  Regjeringen setter av 70 millioner kroner i statlige midler til ombygging av eksisterende vei og sluttoppgjør. I tillegg er det lagt til grunn at 3 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. I tillegg til Hålogalandsbrua er også rassikring av 1,5 kilometer av E10 på strekningen Trældal – Leirvik en del av prosjektet. Skredsikringsprosjektet åpnet for trafikk i september 2015, og Hålogalandsbrua ble åpnet for trafikk i desember 2018.
 • E6 Ballangen sentrum, Narvik kommune
  Regjeringen setter av statlige midler til å starte opp omleggingen av E6 ved Ballangen sentrum.
 • E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Troms og Finnmark og Nordland 
  Til å dekke Statens vegvesens kostnader til forberedende arbeider utenom OPS-kontrakten setter regjeringen av 120 millioner kroner. Prosjektet er forutsatt gjennomført som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien med årlige utbetalinger fra staten. Det skal bygges til sammen 82 km veg. I tillegg til strekningen Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt på E10 omfatter prosjektet en kort strekning av rv. 83 fra E10 i retning Harstad og utbedring av dagens E10 mellom Fiskfjord og Kåringen. E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn vil bli kortet inn med om lag 30 km.
 • Rv. 77 Tjernfjellet, Saltdal kommune 
  Regjeringen setter av 35 millioner kroner til restarbeider og sluttoppgjør. Det er bygget en ny tunnel forbi en smalt og uoversiktlig strekning med tidvis mange utfordringer vinterstid. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2019.
 • Rv. 80 Hunstadmoen – Thallekrysset, Bodø kommune 
  Regjeringen setter av 80 millioner kroner til restarbeider. I tillegg er det lagt til grunn at 35 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Bypakke Bodø. Det er bygget toløpstunnel og firefelts vei. Veien ble åpnet i april 2019.

Diverse tiltak

Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende, og setter blant annet av midler til:

 • omlegging av E6 gjennom Ballangen sentrum, Narvik kommune
 • bygging av kontrollstasjon ved Øyjord på E6, Narvik kommune
 • oppgradering av Illhøllia tunnel på E6 i Dunderlandsdalen, Rana kommune
 • enkelte tiltak for å bedre sikkerhet på en rekke tunneler på strekningen Megården-Mørsvikbotn på E6, Sørfold kommune
 • å bygge undergang på rv. 80 ved Hunstadsentret, Bodø kommune

Jernbane

 • Nordlandsbanen: ERTMS 
  I 2020 vil det på Nordlandsbanen gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband,o.l. Regjeringen setter av 1,4 milliarder kroner til videreføring av ERTMS-prosjektet i 2020. ERTMS-prosjektet består av tre større tekniske systemkontrakter for 1) signalanlegg, 2) trafikkstyring og 3) utstyr om bord i tog. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.
 • Programområde «Mer gods på bane», Bodø kommune
  Planlegging av sporarbeider på Bodø stasjon på Nordlandsbanen prioriteres. Dette er en del av de 448 millioner kronene regjeringen totalt setter av til tiltak rettet mot å bedre vilkårene for godstransport på jernbanen.
 • Nordlandsbanen: Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler
  Regjeringen setter av totalt 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på blant annet Nordlandsbanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende.

KVU for utvikling av transportløsninger i Nord-NorgeRegjeringen setter i tråd med regjeringspartienes bompengeavtale av 10 millioner kroner til gjennomføring av en helhetlig Konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge. Dette inkluderer Nord-Norge-banen.

Kyst

Farleder og fiskerihavner 
Regjeringen setter av 78 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter. Kystverket fordeler midlene. I Nordland gjennomføres følgende farledsprosjekt:  
- Innseiling Bodø (Bodø kommune) – videreføres i 2020.

Luftfart        

 • Kjøp av innenlandske flyruter 
  I budsjettforslaget er det foreslått bevilget 718,1 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter. Samferdselsdepartementet inngikk i 2016 kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Nordland for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022:
 • Andøya – Bodø og Andøya – Tromsø
 • Harstad/Narvik – Tromsø
 • Svolvær – Bodø
 • Leknes – Bodø
 • Røst – Bodø
 • Brønnøysund – Bodø og Brønnøysund – Trondheim
 • Sandnessjøen – Bodø og Sandnessjøen – Trondheim
 • Mo i Rana – Bodø og Mo i Rana – Trondheim
 • Mosjøen – Bodø og Mosjøen – Trondheim.

På den regionale helikopterruten Værøy – Bodø er det inngått kontrakt som gjelder for perioden 1. august 2019 – 31. juli 2024.

Kunnskap og utdanning

Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddet til FIRST Scandinavia med 2 millioner kroner i 2020. Stiftelsen har siden år 2000 utviklet og gjennomført realfagsprosjekter for over 500 000 barn og unge.
 • å øke bevilgningen til Vitensenterprogrammet med 13,8 millioner kroner, slik at to nye vitensentre kan få tilskudd under ordningen. Vitensenter Nordland i Mo i Rana ble innlemmet i ordningen i 2019, og er det ene av de to nye sentrene.
 • 0,5 millioner kroner som en forberedelse til å innlemme Narvik-senteret i Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra), som er et tilbud om kompetanseheving for skoler for å forebygge rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger i regi av HL-senteret.
 • å øke bevilgningen til Nord universitet med til sammen 10,9millioner kroner som skal gå til følgende tiltak:
  -20 nye studieplasser (0,9 mill. kr)

  -struktur i universitets- og høyskolesektroen (5 mill. kr)

  -styrke fagmiljøene i sørsamisk og lulesamisk lærerutdanning og språk (5 mill. kr).
 • å styrke og innlemme midlene til Jobbsjansen del B i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til at innvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, for eksempel gjennom kombinasjonsklasser. Bevilgningen gir rom for at flere ungdommer kan få et slikt tilbud Om lag 2,8 millioner kroner av midlene tilfaller Nordland.
 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til mentor- og traineeordninger i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke kvalifikasjonene sine. Om lag 440 000 kroner av midlene tilfaller Nordland.
 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting og vekst. Om lag 290 000 kroner av midlene tilfaller Nordland.

Klima, vern og miljø

Regjeringen foreslår også å bevilge midler til en ny stilling i Statens naturoppsyn i Lofoten.

Det er lagt inn 5 millioner kroner på landsbasis til Statens naturoppsyn til styrket oppsyn for å hindre ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Dette innebærer en varig finansiering av en økt innsats i lakseoppsynet.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging.
Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak.  Foreløpig oversikt viser at kartlegging og sikringstiltak i Nordland vil bli prioritert i 2020. Dette inkluderer både nye prosjekt og videreføring av prosjekt som gjelder sikring mot kvikkleireskred.  Det vil også arbeides med utredning av kvikkleiresoner.

Helse

Allmennleger i spesialisering-kontor i fem kommuner

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til Allmennleger i spesialisering (ALIS)-kontor i Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar. Tilskuddet gis for å bistå kommuner i regionen til å planlegge, etablere, inngå og følge opp ALIS-avtaler. Denne funksjonen er gitt betegnelsen ALIS-kontor.

Barnevernstjenester

Regjeringen foreslår 2 millioner kroner til å utvide tilbudet om veiledningsteam. Formålet med disse er å følge opp kommuner og barnevernstjenester med store utfordringer, og hjelpe kommuner med å få på plass bedre barnevernstjenester. Utfordringene er størst i de tre nordligste fylkene og utvidelsen av tilbudet skal gi rom til å prioritere disse.

Arktisk landbruk

I jordbruksoppgjøret 2019 er det avsatt 4 millioner kroner til områderettede tiltak for arktisk landbruk i Nordland, Troms og Finnmark. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot Fylkesmannen i Nordland, fylkeskommuner, næringsorganisasjonene og eventuelt andre aktører.

Forsvar

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 1,5 milliarder kroner på forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Nordland i 2020. I hovedsak knytter dette seg til etableringen av en framskutt base for kampfly og hovedbase for maritime patruljefly på Evenes flystasjon.
 • Det planlegges å etablere forlegninger, messe, drivstoffanlegg og infrastruktur til luftvern. Prosjektene for beskyttelse og sikring av basen, samt oppgraderingen av infrastrukturen, vil bli videreført i 2020. Det er også planlagt å benytte betydelige midler til prosjektet for etablering av fasiliteter for maritime patruljefly.
 • Det legges frem et nytt prosjekt for et bygg for sykestue, velferd og idrett på Evenes flystasjon for beslutning i Prop. 1 S (2019–2020).
 • Nødvendige tiltak for å sikre fortsatt høy operativ leveranse med maritime patruljefly fra Andøya er iverksatt.
 • F-16 videreføres som kampflysystem, og helt nødvendige oppgraderinger blir foretatt i tråd med overgangsløpet mellom gamle og nye kampfly. Utfasingen av F-16 vil være balansert opp mot innfasingen av F-35. Kampflyberedskap (QRA) vil bli utført fra Bodø med F-16 ut dennes levetid.

Andøya Space Centre

Regjeringen foreslår å bevilge 72,6 mill. kroner til egenkaptial for Space Norway AS i 2020 for å realisere et prosjekt basert på to satellitter som skal gi bredbåndsdekning i hele Arktis. 

Kommunene i Nordland

Vekst i frie inntekter fra 2019 til 2020

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,2 prosent.