Statsbudsjettet 2020: Rogaland

Grønt, moderne og trygt statsbudsjett
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav, og det skapes nye jobber. Det viktigste for Rogaland er at alle føler seg trygge og flest mulig har en jobb å gå til. Statsbudsjettet 2020 gir et grønnere, mer moderne og tryggere Rogaland

–Statsbudsjettet er grønt og bærekraftig, og fortsetter satsingen på kunnskap, vei og bane. Til sammen er klimasatsingen styrket med 2,2 milliarder kroner. Regjeringen gir blant annet 700 millioner kroner ekstra til Nysnø Klimainvesteringer AS, som er nesten en dobling siden i fjor, sier stortingsrepresentant Tina Bru. 

Her får du oversikt over hva noen av satsingene i statsbudsjettet betyr for Rogaland:

Nysnø investerer i teknologi som reduserer klimautslipp. 

Nysnø er en viktig brikke for det grønne skiftet i Norge, og bidrar til en positiv klimaeffekt, flere grønne arbeidsplasser i Norge og god avkastning til staten. 

Regjeringen foreslår mer kapital til Nysnø Klimainvesteringer AS. Nysnø er hittil tilført 725 millioner kroner i kapital, hvorav 500 millioner kroner i 2019. Regjeringen foreslår at Nysnø tilføres ytterligere 700 millioner kroner i 2020. Det innebærer nesten en dobling av kapitalen i selskapet. 

Petroleum

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 498 millioner kroner til Oljedirektoratets (OD). Direktoratet skal bidra til å realisere mest mulig av ressurs¬potensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. Et sentralt forhold er å følge opp felt i drift og være en pådriver for realisering av potensialet for økt utvinning på norsk sokkel. OD har hovedkontor i Stavanger.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 360 millioner kroner til Petoro AS. Selskapet ivaretar, på vegne av staten, de forretningsmessige interessene til Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). Petoro er lokalisert i Stavanger.

Vei

 • E39 Eiganestunnelen, Stavanger kommune 
  Regjeringen setter av 115 millioner kroner i statlige midler, og det er lagt til grunn 1 million kroner fra bompengeselskapet.  Prosjektet inngår i Nord-Jærenpakken og ventes åpnet for trafikk i februar 2020. 

 • E39 Sørmarka – Smeaheia (Sykkelstamveien), Stavanger og Sandnes kommuner 
  Regjeringen setter av 15 millioner kroner til prosjektet som inngår i Bypakke Nord-Jæren. Midlene går til den første utbyggingsetappen av en høystandard sykkelvei langs E39 mellom Sandnes og Stavanger. Etter planen skal deler av prosjektet åpne i 2020, mens hele strekningen er ventet å være ferdig i 2023. 

 • E39 Rogfast, Bokn, Kvitsøy og Randaberg kommuner 
  Regjeringen setter av 200 millioner kroner i statlige midler og det forutsettes 650 millioner kroner fra bompengeselskapet. E39 Rogfast er det første prosjektet i ambisjonen ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel i to løp under Boknafjorden og en 3,7 kilometer lang tunnelarm til Kvitsøy. 

 • Rv. 13 Ryfast, Strand og Stavanger kommuner 
  Regjeringen setter av 144 millioner kroner i statlige midler og forutsettes 257 millioner kroner fra bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en strekning på 20,7 km, med blant annet to undersjøiske toløps tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk.

Jernbane

 • Jærbanen: Videreutvikling av togtilbudet
  Regjeringen setter av 31 millioner kroner for å videreutvikle dagens togtilbud på Jærbanen. 21 millioner kroner går til planlegging og avklaringer på kommunedelplannivå for et mulig dobbeltspor Sandnes-Nærbø. 10 millioner kroner er satt av til å starte byggingen av vendespor på Ganddal.

 • Programområde «Kapasitetsøkende tiltak», Stavanger kommune 
  Det prioriteres å bygge ut togparkering (hensettingsanlegg) på Kvaleberg. Dette er en del av de 761 millioner kronene regjeringen totalt setter av til tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. 

 • Programområde «Stasjoner og knutepunkter»
  Det prioriteres ulike stasjonstiltak som inngår i byvekstavtale for Nord-Jæren. Dette er en del av de 280 millioner kronene regjeringen totalt setter av til tiltak rettet mot å bedre kapasiteten, tilgjengeligheten og sikkerheten på togstasjoner. 

 • Sørlandsbanen: Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler
  I tråd med regjeringens bompengeavtale av settes det av totalt 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på blant annet Sørlandsbanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende.

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene

 • I budsjettet for 2020 settes det av 190 millioner kroner til Bussveien. Regjeringen vil tilby de lokale partene å øke det statlige bidraget til prosjektet fra 50 til 66 prosent. Det forutsettes at halvparten av det økte tilskuddet går til reduserte bompenger og halvparten til bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering.

 • Det er satt av om lag 55 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtrafikktiltak langs riksvei i 2020, hovedsakelig utbyggingen av Sykkelstamveien.

 • Det er også satt av 50 millioner kroner for å redusere billettprisen på kollektivtransport.

Kunnskap og utdanning

Regjeringen foreslår:

å øke bevilgningen til Universitetet i Stavanger med 0,7 millioner kroner til 15 nye studieplasser.
å styrke og innlemme midlene til Jobbsjansen del B i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til at innvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, for eksempel gjennom kombinasjonsklasser. Bevilgningen gir rom for at flere ungdommer kan få et slikt tilbud Om lag 8,8 millioner kroner av midlene tilfaller Rogaland. 
å innlemme midlene til dagens tilskudd til mentor- og traineeordninger i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke kvalifikasjonene sine. Om lag 870 000 kroner av midlene tilfaller Rogaland.
å innlemme midlene til dagens tilskudd til etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting og vekst. Om lag 570 000 kroner av midlene tilfaller Rogaland.
å gi Universitetet i Stavanger 40 prosent. husleiekompensasjon for leie av arealer ved Stavanger Universitetssykehus.

Helse

Stavanger universitetssykehus
Regjeringen foreslår å utvide lånerammen til nytt sykehus i Stavanger med 60 millioner 2020-kroner knyttet til universitetsarealer for Universitetet i Stavanger, med en lånebevilgning på 30 millioner kroner i 2020.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging. 

Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak.  Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Rogaland vil bli prioritert i 2020, herunder pågående flomsikringsprosjekt og utredning av flomsikringstiltak.

Kultur

Museum
Regjeringen foreslår å bevilge 850 000 kroner i økt driftstilskudd til Jærmuseet knyttet til drift av museets nye lokaler (Vitenfabrikken på Sandnes og studiemagasin). 

Regjeringen foreslår å bevilge 12,8 millioner kroner til Norsk Oljemuseum. Museet er et nasjonalt senter for formidling av informasjon og kunnskap om petroleumsvirksomhetens utvikling og betydning for det norske samfunn. 

Kulturbygg
Over posten Nasjonale kulturbygg er det foreslått å gi tilskudd til 
Dalane Folkemuseum, formidling i Jøssingfjord Vitenmuseum og Helleren-husene, med foreslått tilsagn på 10 millioner av et totalbudsjett på 31 millioner kroner.
Museum Stavanger, til fornying av basisutstillinger ved gamle Stavanger Museums naturhistoriske avdeling samt ved Maritimt museum, med foreslått tilsagn på 11,2 millioner av et totalbudsjett på 30 millioner kroner.

Film 
Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene med 17,5 millioner kroner. Tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene Filmkraft Rogaland og Mediefondet Zefyr vil øke som følge av dette.

Forsvar

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 30 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Rogaland i 2020. Midlene vil bli benyttet til å videreføre
  prosjektet for oppgradering og utvikling av baneanlegg på Vatne/Svartemyr og til et nytt våpenlager på Madla.

 • Redningshelikoptertjenesten opereres av Luftforsvaret på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. AW101 er under anskaffelse, som erstatning for de aldrende Sea King. Operativ test og evaluering pågår på Sola, og de første helikoptrene er planlagt i drift første halvår 2020.

 • Sjøforsvarets og Luftforsvarets rekruttutdanning videreføres på Madla.