Statsbudsjettet 2020: Troms og Finnmark

Grønt, moderne og trygt statsbudsjett
Statsbudsjettet 2020 gjør Troms og Finnmark grønnere, tryggere og mer moderne.
Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav, og det skapes nye jobber. Det viktigste for Troms og Finnmark er at folk føler seg trygge, og at flere har en jobb å gå til. Statsbudsjettet 2020 gjør Troms og Finnmark grønnere, tryggere og mer moderne. 

–For Troms og Finnmark kjennetegnes budsjettet av viktige investeringer i samferdsel, forsvar og beredskap. Det er viktig for sysselsetting, bosetting, trygghet og vekst for næringslivet i fylkene våre, sier Kent Gudmundsen og Marianne Haukland, stortingsrepresentanter for henholdsvis Troms og Finnmark.   

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.

Her er noen av forslagene som har betydning for Troms og Finnmark: 

Samferdsel

 • E6 Tana bru, Tana kommune 
  Det er satt av 100 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av en ny bru over Tanaelva, samt utbygging av tilgrensende veinett, inkludert gang- og sykkelveier. Anleggsarbeidene startet i desember 2016. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i august 2020. 

 • E69 Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune 
  Det er satt av 380 millioner kroner til videreføring av utbyggingen. Prosjektet omfatter bygging av ny vei og tunnel. Den nye veien erstatter dagens tunnel som er smal, lav og ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Det legges til rette for gang- og sykkeltrafikk inn mot tunnelen på begge sider og gjennom tunnelen hvor kjøretøyer blir fysisk adskilt fra gående og syklende med rekkverk. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2021.     
    
 • E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Troms og Finnmark og Nordland 
  Til å dekke Statens vegvesens kostnader til forberedende arbeider utenom OPS-kontrakten er det satt av 120 millioner kroner. Det skal bygges til sammen 82 km veg. I tillegg til strekningen Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt på E10 omfatter prosjektet en kort strekning av rv. 83 fra E10 i retning Harstad og utbedring av dagens E10 mellom Fiskfjord og Kåringen. E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn vil bli kortet inn med om lag 30 km.

 • E8 Sørbotn – Laukslett , Tromsø kommune
  Det er satt av 20 millioner kroner til forberedende arbeider for E8 Sørbotn – Laukslett. Det skal utarbeides reguleringsplan for vestre trasé. I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale skal prosjektet finansieres uten bompenger. 

 • KVU for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge
  Regjeringen setter i tråd med regjeringens bompengeavtale av 10 millioner kroner til gjennomføring av en helhetlig Konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge. Dette inkluderer Nord-Norge-banen. 
 • Farleder og fiskerihavner
  Innseiling Leirpollen, Tana kommune
  25,8 millioner kroner er settes av til å forbedre innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen. Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping ned til -9 meter. Kostnadsrammen er totalt på 124 millioner kroner, og er planlagt ferdigstilt i 2021.
 • Kjøp av innenlandske flyruter 
  I budsjettforslaget er det foreslått bevilget 718,1 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter. Samferdselsdepartementet inngikk i 2016 kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Finnmark og Troms for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022: 
  o Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta
  o Hasvik – Tromsø og Hasvik – Hammerfest
  o Lakselv – Tromsø
  o Sørkjosen – Tromsø

 • Tilskudd til reduserte billettpriser
  Regjeringen legger opp til at Tromsø tildeles 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Dette er i tråd med regjeringens bompengeavtale, der det settes av 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging. 

Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak.  Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Troms og Finnmark vil bli prioritert i 2020. Dette inkluderer både nye prosjekt og videreføring av prosjekt som gjelder sikring mot kvikkleireskred. Det vil også settes i gang sikringsprosjekt mot snøskred.  

Redning og beredskap

 • Regjeringen foreslår at det opprettes en ny redningshelikopterbase i Tromsø. Redningshelikopterberedskapen i Nord-Norge er ikke like god som ellers i landet, og regjeringen ønsker derfor å styrke denne. Innbyggerne i nord fortjener en like god redningstjeneste som innbyggerne i resten av landet har. Det tas sikte på at en ny base settes i drift i Tromsø i løpet av 2022. Justis- og beredskapsdepartementet vil i den forbindelse igangsette en anbudskonkurranse.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 61 millioner kroner i 2020 for å sikre at helikopterberedskapen i Nord-Norge ivaretas. Når Forsvarets bistand til politiet i form av helikopterstøtte ikke videreføres, foreslås det å iverksette en midlertidig ordning gjennom innleie av sivil helikopterkapasitet.
 • Ny redningshelikopterbase som er foreslått opprettet i Tromsø, foreslås også tilrettelagt slik at den dekker politiets spesielle behov og at dette inkluderer dagens beredskap på en time.  

Forsvar

 • Regjeringen foreslår et budsjett for Hæren på om lag 6 milliarder kroner i 2020. Dette er en nominell økning på 414 millioner kroner. Regjeringen viderefører satsning på et høyt aktivitetsnivået i Brigade Nord og Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), og samtidig øker aktivitetsnivået i Etterretningsbataljonen til samme nivå som for Brigade Nord.
 • Regjeringen viderefører satsing på Landmakten i Troms og Finnmark.
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 140 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Troms og Finnmark i 2020.
 • Regjeringen legger i 2020 opp til trening, øving og samvirke i Norge mellom Hærens avdelinger og utvalgte allierte som vil være aktuelle i forsterkningsøyemed.
 • For å ivareta Heimevernets behov for lokal forankring, arbeides det samtidig målrettet med rekruttering fra de minst befolkede områdene av landet, og særlig i Nord-Norge.

Vekst i frie inntekter fra 2019 til 2020

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Kommunene i Troms og Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 prosent.