Statsbudsjettet 2020: Trøndelag

Grønt, moderne og trygt statsbudsjett
Statsbudsjettet 2020 gir et grønnere, tryggere og mer moderne Trøndelag
Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav, og det skapes nye jobber. Det viktigste for Trøndelag er at folk føler seg trygge, og at flere har en jobb å gå til. Statsbudsjettet 2020 gir et grønnere, tryggere og mer moderne Trøndelag.

-Dette er et godt budsjett for Trøndelag. Her får vi kraftige investeringer i både jernbane, kollektiv og vei, og i kunnskap, forskning og innovasjon, sier stortingsrepresentantene fra Trøndelag, Mari Holm Lønseth og Elin Agdestein.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.

Her er noen av forslagene som har betydning for Trøndelag:

Samferdsel

Vei

 • E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra, Heim kommune
  Regjeringen prioriterer 200 millioner kroner til blant annet anleggsstart.
  Prosjektet omfatter ombygging av tre delstrekninger på til sammen 26 km. Strekningene bygges som tofelts vei, dels i eksisterende trasé, og dels i ny trasé. Det er lagt opp til anleggsstart i juli 2020, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2024.
 • E39 Klett – Bårdshaug, Orkdal kommune
  Regjeringen setter av 143 millioner kroner til den årlige utbetalingen til OPS-selskapet. Prosjektet er et offentlig-privat samarbeid (OPS), der entreprenøren bygger, drifter og vedlikeholder veien med årlige utbetalinger fra staten. I tillegg er det lagt til grunn 7 millioner kroner til videreføring av utbedringen av flere tunneler på strekningen slik at de tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.
 • E6 Ranheim – Åsen, Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger kommune
  Nye Veier AS har ansvar for utbyggingen. Hele bevilgningen til selskapet på 5,6 milliarder kroner i 2020 blir utbetalt innen første halvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekt. Ranheim – Åsen er et viktig prosjekt for å sørge for trygg og god vei nordover fra Trondheim.
  Byggestart planlegges årsskiftet 2019/2020 med ferdigstillelse 2025/2026.
 • E6 Vindåsliene – Korporalsbru, Midtre Gauldal kommune
  Regjeringen setter av 380 millioner kroner i statlige midler og forutsettes 145 millioner kroner fra bompengeselskapet for videre utbygging. Prosjektet omfatter bygging av 6,4 kilometer tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i ny trasé på vestsiden av elva Sokna. Veien blir lagt utenom Soknedal sentrum. Veien skal etter planen åpnes i september 2020. Regjeringen legger nå til rette for en mulig fremtidig utvidelse til 4-felt for strekningen Vindåsliene – Korporalsbrua. Tiltaket gjennomføres som en del av Statens vegvesen sitt pågående prosjekt og anslås å ha en kostnad på i størrelsesorden 45 millioner kroner. Med forbehold om Stortingets tilslutning, legges det opp til at finansieringen av utvidelsen av prosjektet finansieres av Nye Veier AS. 
 • E6 Ulsberg – Melhus S, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus kommune
  Strekningen bygges ut i regi av Nye Veier AS. Hele bevilgningen til selskapet på 5,6 milliarder kroner i 2020 blir utbetalt innen første halvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekt. Nye Veier AS prioriterer nå delstrekningen Kvål – Melhus sentrum med byggestart høsten 2019 og ferdigstillelse 2020/2021.
  Delstrekningen E6 Ulsberg – Vindåsliene har planlagt byggestart i løpet av 2020 og ferdigstillelse i 2023. På de to øvrige delprosjektene pågår arbeid med regulering og prosjektoptimalisering..
 • E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen, Trondheim og Melhus kommuner
  Regjeringen setter av 245 millioner kroner til restarbeider og sluttoppgjør.
  Prosjektet er en videreføring av den planlagte utbyggingen av E6 mellom Jaktøya og Tonstad. Prosjektet ble åpnet for trafikk i februar 2019.
 • Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger, Trondheim kommune
  Regjeringen legger til grunn at 290 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Dette er avtalte statlige midler og vil betales tilbake til bompengeselskapet i perioden 2024-2029. Prosjektet inngår i Miljøpakke Trondheim trinn 3, og omfatter bygging av ny firefelts bru over Nidelva med tilknytninger til veinettet på begge sider av elva. Det legges opp til anleggsstart våren 2020, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2023.

Jernbane

 • Trønder- og Meråkerbanen: Delelektrifisering, Trondheim og Stjørdal kommuner
  Regjeringen setter av 100 millioner kroner til oppstart av delelektrifiseringen. Prosjektet foreslås startet opp med en kostnadsramme på 2,2 milliarder kroner. Dagens trasé fra Trondheim til Hell, og videre fra Hell til henholdsvis Storlien (Meråkerbanen) og Stjørdal (Trønderbanen) skal elektrifiseres.
 • Trønderbanen: Planlegging for to tog i timen, Melhus og Steinkjer kommuner
  Regjeringen setter av 41 millioner kroner til å videreføre planleggingen av tiltak som er nødvendig for å innføre to tog i timen på strekningen Melhus–Steinkjer. I tillegg planlegges det togparkerings- (hensetting) og plattformtiltak for å kunne ta imot nye tog på Trønderbanen.
 • Trønder-, Meråker- og Rørosbanen: Tiltak for nye tog
  Regjeringen setter av 92 millioner kroner til planlegging og bygging av togparkering (hensetting) og plattformtiltak. Dette er nødvendig for å kunne ta imot nye tog på Trønderbanen, Meråkerbanen og deler av Rørosbanen. I alt skal det leveres 14 nye togsett. Første togsett leveres i 2021, og deretter leveres ett togsett hver fjerde uke.
 • Programområde «Mer gods på bane», Melhus og Trondheim kommuner

Regjeringen setter av totalt 448 millioner kroner til tiltak som skal bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. I Trøndelag prioriteres bygging av:

-kryssingsspor Ler, Dovrebanen

-sportiltak Trondheim

 • Programområde «Stasjoner og knutepunkter», Trondheim kommune
  Tiltak som inngår i byvekstavtalen for Trondheimsområdet prioriteres innenfor programområdet. Dette er en del av de 280 millioner kronene regjeringen setter av til tiltak rettet mot å bedre kapasiteten, tilgjengeligheten og sikkerheten på togstasjoner. 
 • Nordlandsbanen: ERTMS
  I 2020 vil det på Nordlandsbanen gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband o.l. Regjeringen setter av 1,4 milliarder kroner til videreføring av ERTMS-prosjektet i 2020. ERTMS-prosjektet består av tre større tekniske systemkontrakter for 1) signalanlegg, 2) trafikkstyring og 3) utstyr om bord i tog. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.
 • Dovrebanen og Nordlandsbanen: Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler
  I tråd med regjeringens bompengeavtale settes det av totalt 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på blant annet Dovrebanen og Nordlandsbanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende.

Luftfart

 • Kjøp av innenlandske flyruter
  I budsjettforslaget foreslår regjeringen 718,1 millioner kroner bevilget til kjøp av innenlandske flyruter. Samferdselsdepartementet inngikk i 2016 kontrakter for ruteflyging på flyrutene Namsos – Trondheim og Rørvik – Trondheim for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022, og i 2019 ny kontrakt for ruteflyging på ruten Røros – Oslo for perioden 1. april 2020 – 31. mars 2024. 
 • Ørland lufthavn, Ørland kommune
  I budsjettforslaget foreslår regjeringen å bevilge 29,8 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige lufthavner. Ørland lufthavn er omfattet av tilskuddsordningen. Avtalen gjelder for årene 2016 – 2020.

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene

Regjeringen setter av 428 millioner kroner til byvekstavtale for Trondheimsområdet. 40 millioner kroner er til gang-, sykkel- og kollektivtiltak på riksvei og 256 millioner kroner til belønningsmidler.

Regjeringen setter av 132 millioner kroner i statlig tilskudd til Metrobussen. Regjeringen vil også tilby de lokale partene å øke det statlige bidraget fra 50 til 66 prosent. Det forutsetter at halvparten av det økte tilskuddet går til reduserte bompenger og halvparten til bedre kollektivtilbud. Dette skal skje etter en lokal prioritering.

Det er også satt av 50 millioner kroner for å redusere billettprisen på kollektivtransport.

Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus inngikk i juni 2019 byvekstavtale med Samferdselsdepartementet og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Avtalen beskriver ansvarsdeling og ansvar for finansiering av tiltak og gjelder for perioden 2019–2029

Kunnskap og utdanning

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 95 millioner kroner til prosjektering av Campus NTNU og Ocean Space Laboratories, inklusiv brukerutstyr.
 • å bevilge 40 millioner kroner til prosjektering av bygg og brukerutstyr for Campus NTNU
 • å øke bevilgningen til Nord universitet med til sammen 10,9 millioner kroner som skal gå til følgende tiltak:
  -20 nye studieplasser (0,9 mill. kr) hvorav 10 plasser går til campus Steinkjer

  -struktur i universitets- og høyskolesektroen 
  (5 mill. kr)
  -styrke fagmiljøene i sørsamisk og lulesamisk lærerutdanning og språk (5 mill. kr).
 • å øke bevilgningen til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet med 0,5 millioner kroner til 10 nye studieplasser.
 • å øke bevilgningen til Kavliinstituttet for nevrovitenskap ved NTNU med 12 millioner kroner.
 • å styrke og innlemme midlene til Jobbsjansen del B i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til at innvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, for eksempel gjennom kombinasjonsklasser. Bevilgningen gir rom for at flere ungdommer kan få et slikt tilbud Om lag 6 millioner kroner av midlene tilfaller Trøndelag.
 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til mentor- og traineeordninger i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke kvalifikasjonene sine. Om lag 850 000 kroner av midlene tilfaller Trøndelag.
 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting og vekst. Om lag 560 000 kroner av midlene tilfaller Trøndelag.
 • å starte opp et forsøk med å slå sammen flere tilskuddsordninger. Målet er å kunne gi flere utsatte barn og unge bedre samordnede tjenester. I stedet for øremerkende tilskuddsordninger til gitte tiltak slik kommunene kan få i dag vil kommunene i forsøket motta midler til målgruppen, og på den måten kunne legge til rette med de tiltakene som er hensiktsmessig for sine innbyggere. Piloten skal gå ut 2022, og 12 kommuner i tre fylker er med i forsøket. Følgende kommuner i Trøndelag tildeles midler: Frøya 1,9 mill. kroner, Namsos 3 mill. kroner, Nærøysund 2,5 mill. kroner og Trondheim 12,3 mill. kroner. Det er til sammen foreslått omdisponert 19,7 mill.kr til kommuner i Trøndelag.

Helse

Allmennleger i spesialisering-kontor i fem kommuner

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til Allmennleger i spesialisering (ALIS)-kontor i Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar. Tilskuddet gis for å bistå kommuner i regionen til å planlegge, etablere, inngå og følge opp ALIS-avtaler. Denne funksjonen er gitt betegnelsen ALIS-kontor.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 1,2 milliarder kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Trøndelag i 2020. Prosjektene er blant annet knyttet til hangarer for F-35, rullebanesystemer, støytiltak, sikkerhet og nødvendige bygningsmessige fasiliteter på Ørland.

Ocean Space Laboratories

Regjeringen foreslår å bevilge 55 mill. kroner til forprosjektering av Ocean Space Laboratories i 2020. Fornyelsen av de marintekniske laboratoriene ved NTNU er en nasjonal kunnskapsinvestering. Målet er å sikre norsk verdiskaping gjennom konkurransedyktige havnæringer. Laboratoriene skal bidra til å gjøre havnæringene mer produktive gjennom teknologiutvikling og spredning av kunnskap. Laboratoriene skal være kjernen i et verdensledende utdannings- og kunnskapsmiljø. 

Kommunene i Trøndelag

Vekst i frie inntekter fra 2019 til 2020

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Kommunene i Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,3 prosent.