Statsbudsjettet 2020: Vestfold og Telemark

Grønt, moderne og trygt statsbudsjett
Statsbudsjettet 2020 gir et grønnere, mer moderne og tryggere Vestfold og Telemark.
Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav, og det skapes nye jobber. Det viktigste for Vestfold og Telemark er at alle føler seg trygge og flest mulig har en jobb å gå til. Statsbudsjettet 2020 gir et grønnere, mer moderne og tryggere Vestfold og Telemark

–For Vestfold og Telemark er det særlig gledelig at budsjettet gir rom for viktige investeringer innen vei og bane og klima og miljø, sier Solveig Sundbø Abrahamsen og Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentanter for Høyre.

Forslaget til statsbudsjett for 2020 innebærer blant annet dette for Vestfold og Telemark: 

Vei

 • E134 Gvammen – Århus, Hjartdal og Seljord kommuner 
  Regjeringen setter av 169 millioner kroner til tiltak på tidligere E134 (gamleveien) og sluttoppgjør. Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny vei, hvorav 9,4 kilometer i tunnel. Den nye veien fører til at E134 mellom Hjartdal og Seljord kortes inn med om lag 11 kilometer. Veien skal etter planen åpnes for trafikk i desember 2019.

 • E18 Langangen – Dørdal, Porsgrunn og Bamble kommune 
  Prosjektet er en del av porteføljen til Nye Veier AS. Prosjektet er delt inn i to etapper. Etappen Rugtvedt – Dørdal skal etter planen åpnes for trafikk i desember 2019. 

 • E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene, Odda og Vinje kommuner
  Regjeringen setter av 201 millioner kroner til en rekke tiltak for å oppgradering og sikkerhetstiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften i tunnelene. Anleggsarbeidene er planlagt startet opp i juni 2020, med fullføring i 2022.

Jernbane

 • InterCity Vestfoldbanen: Nykirke-Barkåker, Horten og Tønsberg kommuner 
  Regjeringen setter av 790 millioner kroner til prosjektet, som omfatter nytt dobbeltspor og ny Horten stasjon ved Skoppum vest. Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2024. 

 • InterCity Vestfoldbanen: Barkåker-Tønsberg og Tønsberg-Larvik, Tønsberg og Larvik kommuner 
  Regjeringen setter av 143 millioner kroner til planleggingsmidler til tre prosjekter: økt kapasitet til togparkering ved Drammen og Tønsberg, planlegging av nytt signalanlegg på strekningen Barkåker–Tønsberg og planavklaringer for ytre InterCity (Tønsberg–Larvik) i forbindelse med utbygging av dobbeltspor til Skien. 

 • Programområde «Kapasitetsøkende tiltak», Notodden kommune
  Regjeringen prioriterer å fullføre elektrifiseringen til Notodden kollektivterminal. 

 • Bedre togtilbud: Ni nye tog på Østlandet
  Regjeringen setter av 110 millioner kroner til innfasing av ni nye tog. Togene skal benyttes på Østlandet i vanlig trafikk og som reservetog i forbindelse med at tog må tas ut av drift for å få oppgraderes i forbindelse med innføring av det nye signalsystemet ERTMS.

 • Vestfoldbanen: Flere togavganger
  Regjeringen setter av totalt 50 millioner kroner til forbedringer av togtilbudet, med blant annet flere togavganger på Vestfoldbanen.

 • Sørlandsbanen: Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler
  Regjeringen setter av totalt 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på blant annet Sørlandsbanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende.

Kyst

Farleder og fiskerihavner 
Regjeringen setter av 78 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter. Midlene fordeles av Kystverket. 

I Vestfold og Telemark gjennomføres følgende farledsprosjekt: 
Innseiling Grenland (Porsgrunn og Bamble kommuner) – videreføres i 2020.

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene

 • Tilskudd til reduserte billettpriser
  Det legges opp til at Grenland tildeles 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. 

 • Tilrettelagt transport for funksjonshemmede 
  Staten har etablert en tilskuddsordning for fylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2020 har regjeringen foreslått å bevilge 236,5 millioner kroner til ordningen, hvor nå ni fylker er omfattet, inkludert Vestfold og Telemark

Kunnskap og utdanning

Regjeringen foreslår:
å styrke og innlemme midlene til Jobbsjansen del B i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til at innvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Om lag 6,2 millioner kroner av midlene tilfaller Vestfold og Telemark. 

å innlemme midlene til dagens tilskudd til mentor- og traineeordninger i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke kvalifikasjonene sine. Om lag 760 000 kroner av midlene tilfaller Vestfold og Telemark.

Klima, vern og miljø

 • Regjeringen foreslår å bevilge 22 millioner kroner til Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan i Telemark. Midlene skal gå til et sikrings- og formidlingsbygg over restene av Norsk Hydros hydrogenfabrikk på Vemork (fordelt på 10 millioner kroner i 2020 og 12 millioner kroner i 2021, og delt mellom KLD og KUD).

 • Regjeringen foreslår å etablere et nytt besøkssenter i Jomfruland nasjonalpark med sikte på senere autorisering. Det foreslås å gi 1 millioner kroner til dette.  

 • Regjeringen foreslår å bevilge 42 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forurenset sjøbunn i Horten som ble vedtatt i fjor. Arbeidet vil strekke seg over en to-tre års periode, og den samlede statlige støtten er beregnet til inntil 90 millioner kroner.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestfold og Telemark vil bli prioritert i 2020, herunder oppstart av nye skredsikringsprosjekt mot kvikkleireskred.

Telemarkskanalen

Regjeringen foreslår å bevilge tre millioner kroner til rehabilitering og vedlikehold av de vassdragstekniske anleggene i Telemarkskanalen. 

Kommunene i Vestfold og Telemark 

Vekst i frie inntekter fra 2019 til 2020
Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Kommunene i Vestfold og Telemark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,4 prosent. 

I Vestfold og Telemark har 15 av 23 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis.