Statsbudsjettet 2020: Vestland

Grønt, moderne og trygt statsbudsjett
Statsbudsjettet 2020 gir et grønnere, mer moderne og tryggere Vestland
Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav og det skapes nye jobber. Det viktigste for Vestland er at alle føler seg trygge og flest mulig har en jobb å gå til. Statsbudsjettet 2020 gir et grønnere, mer moderne og tryggere Vestland. 

–Dette er et bærekraftig budsjett, som satser på klima, vei og kunnskap. Spesielt gledelig er mer penger til E39, satsing på klimavennlig skipsfart og 35 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold og oppgradering av Rosenkrantztårnet, sier stortingsrepresentant Ove Trellevik. 

Her får du oversikt over hva noen av satsingene i statsbudsjettet betyr for Vestland:

Kunnskap og utdanning

 • Regjeringen fortsetter satsingen på kunnskap. Både Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen får 0,5 millioner ekstra til 10 nye studieplasser hver.
 • Vestland får 9,6 millioner kroner av styrkingen av Jobbsjansen del B. Det betyr mer penger til innvandrerungdommer med rett til videregående opplæring, men som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, skal få bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring.
 • Vestland får 1,16 millioner kroner til mentor- og traineeordninger. Det betyr mer penger til å inkludere fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet. 

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging. 

Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak.  Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestland vil bli prioritert i 2020. Det vil arbeides med videreføring og oppstart av både flom- og skredsikringsprosjekt.

Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Joasetbergi i Vestland. Formålet er å kunne varsle beredskapsmyndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred.

Vei

 • E39 Myrmel – Lunde, Sunnfjord kommune
  Regjeringen setter av 20 millioner kroner til forberedelser og eventuell anleggsstart for prosjektet. Den 3,7 km lange smale og svingete veien skal utbedres og legges om, slik at den går utenfor Myrmel sentrum. 

 • Rv 555 Sotrasambandet, Øygarden og Bergen kommuner 
  Regjeringen setter av 320 millioner kroner i statlige midler til forberedende arbeider, inkludert grunnerverv og flytting av høyspentlinje. Det er lagt opp til at anleggsarbeidene kan startes opp i 2020–2021.
         
 • E39 og rv. 555, Bergen kommune 
  Regjeringen setter av 416 millioner kroner til tiltak langs riksvei i byvekstavtalen for Bergen. Mesteparten går til å bygge sykkelstamvei langs E39 på strekningene Kristianborg – Bergen sentrum, Bradbenken-Sandvikstorget og Sandviktorget – Glassknag, og til å bygge gang- og sykkelvei langs rv. 555 på strekningen Gyldenpriskrysset – Carl Konows gate. I tillegg skal kollektivtrafikkterminalen i Olav Kyrres gate oppgraderes og det skal bygges holdeplasser langs E16 mellom Indre Arna og Vågsbotn.
     
 • E16 Gudvanga- og Flenjatunnelene, Aurland kommune 
  Regjeringensetter av 167 millioner kroner til å oppgradere tunnelene, slik at de imøtekommer kravene til sikkerhet i tunnelsikkerhetsforskriften. Prosjektet åpnes for trafikk i september 2020. 

Jernbane

 • Vossebanen: Arna – Fløen, Bergen kommune 
  Regjeringen setter av 598 millioner kroner til å videreføre Arna–Fløen (Ulriken tunnel). Prosjektet omfatter blant annet et nytt enkelt tunnelløp gjennom Ulriken og oppgradering av eksisterende Ulriken tunnel for å tilfredsstille krav til rømming og brannsikkerhet. Tunnelene utrustes også med bedre mobil- og internettdekning for de reisende. Prosjektet er planlagt å være ferdig innen 2022. 
               
 • Vossebanen: Fløen – Bergen/Nygårdstangen godsterminal, Bergen kommune 
  Regjeringen setter av 26 millioner kroner til å videreføre planleggingsarbeidet, samt gjennomføre forberedende arbeider. Prosjektet omfatter blant annet 1,3 km nytt dobbeltspor fra Fløen til Bergen stasjon.

 • Programområde «Kapasitetsøkende tiltak», Vossebanen
  Plattformforlengelser på Vossebanen prioriteres. Dette er en del av de 761 millioner kronene regjeringen totalt setter av til tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet.
 • Bergensbanen: Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler
  I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale av settes det av totalt 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på blant annet Bergensbanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende.

Kyst

Kystruten Bergen-Kirkenes 
Regjeringen foreslår å bevilge 856,1 millioner kroner til Hurtigruten AS for drift av kystruten i opsjonsåret 2020. Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes. Dette for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. 

Teknisk-industrielle institutter

Regjeringen foreslår å bevilge 143 millioner kroner til drift av Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad (TCM) frem til nåværende avtale går ut i august 2020. TCM bidrar til å videreutvikle teknologier for fangst av CO2. Regjeringen vil ta stilling til bevilgning og videreføring av TCM når det foreligger utkast til ny avtale, senest i forbindelse med revidert budsjett for 2020.

Helse

 • Allmennleger i spesialisering-kontor i fem kommuner
  Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til Allmennleger i spesialisering (ALIS)-kontor i Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar. Tilskuddet gis for å bistå kommuner i regionen til å planlegge, etablere, inngå og følge opp ALIS-avtaler. Denne funksjonen er gitt betegnelsen ALIS-kontor.
 • Bioteknologirådet
  Regjeringen foreslår fem millioner kroner til flytting av Bioteknologirådet til Bergen.
 • Gatehospitalet Bergen
  Regjeringen foreslår å øremerke 29 millioner kroner til Frelsesarméen Gatehospitalet Bergen.
 • Heroinassistert behandling
  Regjeringen foreslår 13,1 millioner kroner til å gjennomføre et forsøk med heroinassistert behandling i Oslo og Bergen i 2020.

Kultur

Kulturbygg
Over posten Nasjonale kulturbygg foreslår regjeringen å gi tilskudd til: 
Bymuseet i Bergen, til rehabilitering og oppgradering av Bryggens Museum, med foreslått tilsagn på 16 millioner av et totalbudsjett på 26,5 millioner kroner.
Museum Vest, til modernisering av Bergens Sjøfartsmuseums museumsbygg, med foreslått tilsagn på 6 millioner av et totalbudsjett på 23 millioner kroner. 
Sunnhordland museum, til fornying av administrasjonssenteret Nye Sunnhordlandstunet, med foreslått tilsagn på 15,2 millioner av et totalbudsjett på 46,5 millioner kroner. 
Musea i Sogn og Fjordane, til fellesmagasin i Angedalen i Førde, med foreslått tilsagn på 40 millioner av et totalbudsjett på 65 millioner kroner.

Kulturminne 
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, med hjemmehavn i Bergen, er det største og eldste av de tre skværriggerne på statsbudsjettet. I tilskuddet til seilskipet har regjeringen foreslått en økning på 6 millioner kroner for å håndtere større vedlikeholdskostnader og klargjøring av skipet før den store jordomseilingen i 2021–23, der bærekraftige norske interesser vil bli fremmet som ledd i FNs havsatsingstiår.

Kulturhistoriske eiendommer
Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold og oppgradering av Rosenkrantztårnet.

Film
Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene 17,5 millioner kroner i økt tilskudd til regionale filmvirksomheter. Tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene Vestnorsk Filmsenter og Mediefondet Zefyr AS økes som følge av dette. 

Forsvar

 • Regjeringen foreslår en bevilgning til Sjøforsvaret på 4,5 milliarder kroner. Dette er en nominell økning på om lag 155 millioner kroner. Budsjettforslaget legger til rette for et fortsatt høyt aktivitetsnivå i Sjøforsvaret, økt tilgjengelighet på fartøyene og derigjennom økt operativ evne. Vedlikeholdsdelen av Sjøforsvarets budsjett blir ytterligere styrket i 2020.
 • For å redusere konsekvensene av tapet av KNM Helge Ingstad foreslår regjeringen at KNM Maud bemannes med dobbel besetning og etter hvert øker antallet seilingsdøgn.
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 600 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Vestland i 2020. Store deler av midlene vil bli benyttet til å videreføre prosjektet for infrastruktur og utfasing av fossilt brensel på Haakonsvern.