Statsbudsjettet 2020: Viken

Grønt, moderne og trygt statsbudsjett
Statsbudsjettet 2020 gir et grønnere, mer moderne og tryggere Viken
Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav, og det skapes nye jobber. Det viktigste for Viken er at alle føler seg trygge og flest mulig har en jobb å gå til. Statsbudsjettet 2020 gir et grønnere, mer moderne og tryggere Viken. 
–For Viken er det særlig gledelig at budsjettet gir rom for viktige investeringer særlig innen vei og bane, kultur og forsvar, sier Kristin Ørmen Johnsen, stortingsrepresentant og leder av Viken Høyre.Forslaget til statsbudsjett for 2020 innebærer blant annet dette for Viken:      

Vei

 • E16 Sandvika – Wøyen, Bærum kommune 
  I alt 470 millioner kroner fra bompengeselskapet skal brukes til restarbeider, ombygging av lokalveinettet og sluttoppgjør. Ny E16 legger også til rette for en utvikling av Sandvika som byområde og vil redusere lokale miljøproblemer. Veien åpnes for trafikk i oktober 2019. Arbeidet med ombygging av lokalveinettet vil pågå frem til 2021. 

 • E16 Bjørum – Skaret, Bærum og Hole kommuner 
  Prosjektet omfatter bygging av om lag 8,4 km ny firefelts vei. Det bygges blant annet en tunnel på om lag 3,4 km under Sollihøgda. Det legges nå opp til anleggsstart for hovedentreprisen rundt årsskiftet 2020-2021. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2024.
    
 • E18 Retvet – Vinterbro, Ås og Nordre Follo kommuner 
  Regjeringen setter av 230 millioner til forberedende arbeider for prosjektet. 

 • E18 Vestkorridoren, Bærum og Asker kommuner i Viken og Oslo kommune 
  Regjeringen setter av 400 millioner kroner til forberedelser til anleggsstart, i hovedsak grunnerverv og prosjektering. Strekningen Lysaker – Ramstadsletta i Bærum kommune er en del av E18 Vestkorridoren (Lysaker – Drengsrud). Ny E18 vil få tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger. 

 • E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum, Ringerike kommune i Viken og Jevnaker kommune i Innlandet 
  Regjeringen setter av 170 millioner kroner i statlige midler til fortsatt utbygging. I tillegg er det lagt til grunn at 310 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Veien skal etter planen åpnes i 2022

 • E134 Damåsen – Saggrenda, Kongsberg og Øvre Eiker kommuner Regjeringen setter av 500 millioner kroner i statlige midler til fortsatt utbygging. I tillegg er det lagt til grunn 54 millioner kroner fra bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av 13,2 km vei i ny trasé forbi Kongsberg. Om lag 8,5 km bygges som firefelts vei, og resten som tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. 

Jernbane

 • Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16, Bærum, Hole og Ringerike kommuner 
  Regjeringen setter av 528 millioner kroner til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss. Fellesprosjektet skal gi kortere reisetid mellom Oslo, Hønefoss og Bergen. 
           
 • InterCity Vestfoldbanen: Drammen – Kobbervikdalen, Drammen kommune
  Regjeringen setter av 956 millioner kroner til hovedarbeider. Dette vil gi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg, som gjør det mulig med kjøretid på om lag én time mellom Oslo og Tønsberg og togavganger hvert kvarter, når prosjektet etter planen står ferdig i 2025. 

 • InterCity Østfoldbanen: Sandbukta – Moss – Såstad, Moss kommune 
  Regjeringen setter av om lag 1,9 milliarder kroner til å fortsette utbyggingen. Prosjektet omfatter om lag 10 kilometer med nytt dobbeltspor. Banen går gjennom Moss sentrum, og nye Moss stasjon skal ligge sør for dagens stasjon. Det tas sikte på at de nye dobbeltsporene kan tas i bruk i desember 2024.

 • InterCity Østfoldbanen: Hensetting Fredrikstad – Sarpsborg og syd for Moss, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
  Regjeringen setter av 53 millioner kroner til planlegging av tiltak som øker kapasiteten til togparkering (hensetting) mellom Fredrikstad og Sarpsborg, samt syd for Moss.

 • Programområde «Mer gods på bane», Drammen, Eidsvoll, Nes kommuner

 Regjeringen setter av totalt 448 millioner kroner til tiltak som skal bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. I Viken prioriteres:

o planfri kryssing på Gol stasjon, Bergensbanen (planlegging)
o planlegging av kryssingsspor på Bodung (Kongsvingerbanen) og Bøn (Hovedbanen Oslo – Eidsvoll)
o planovergangstiltak Sæterstøa, Kongsvingerbanen (bygging)
o Holmen godsterminal, Drammen (bygging)

 • Bedre togtilbud Østfoldbanen: Flere helgeavganger
  Regjeringen setter av totalt 50 millioner kroner til forbedringer av togtilbudet, med blant annet flere helgeavganger på Østfoldbanen.

 • Bergensbanen og Sørlandsbanen: Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler
  I tråd med regjeringens bompengeavtale settes det av totalt 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på blant annet Bergensbanen og Sørlandsbanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende.

 • Tilskudd til reduserte billettpriser
  Regjeringen legger opp til at Nedre Glomma og Buskerudbyen tildeles 20 millioner kroner hver til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Dette er i tråd med regjeringspartienes bompengeavtale, der det settes av 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging. 

Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak.  Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Viken vil bli prioritert i 2020, blant annet videreføring av flomsikringsprosjekt og sikring mot kvikkleireskred. Arbeidet med planlegging av flomsikringstiltak vil fortsette.

Helse

 • Forsterket felleskapsavdeling ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt
  Regjeringen foreslår 12 millioner kroner til helsefaglig bemanning ved nasjonal forsterket felleskapsavdeling ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt for innsatte med sterk aggressiv adferd og psykiske lidelser.

Fengsel

Regjeringen foreslår å bevilge 22 millioner kroner til rehabilitering av Ila fengsel og forvaringsantalt. Fengselet har om lag 80 prosent av alle forvaringsplassene i Norge og tekniske anlegg ved fengselet er i kritisk tilstand.

Kulturbygg

Over posten Nasjonale kulturbygg er det foreslått å gi tilskudd til:

Østfoldmuseene, for ombygging av St. Olavs Vold arbeiderbolig i Sarpsborg, med foreslått tilsagn på 11,8 millioner av et totalbudsjett på 35,4 millioner kroner. 
Museene i Akershus i samarbeid med Østfoldmuseene, for etablering av Viken bygningsvernsenter ved Follo museum i Drøbak, med foreslått tilsagn på 16 millioner av et totalbudsjett på 28 millioner kroner 
Norsk Industriarbeidermuseum, for sikrings- og formidlingsbygg over tungtvannskjelleren på Vemork, med foreslått tilsagn på 11 millioner fra Kulturdepartementet (og 11 millioner fra Klima- og miljødepartementet) av et totalbudsjett på 60 millioner kroner.

Fjellandbruket

I jordbruksoppgjøret 2019 er det avsatt 4 millioner kroner til områderettede tiltak for fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Telemark og Vestfold og Viken. Fylkesmannen i Trøndelag har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot andre fylkesmenn, fylkeskommuner, næringsorganisasjonene og eventuelt andre aktører.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke i underkant av 160 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Viken i 2020. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å videreføre investeringsprosjektet for ny satellittstasjon på Eggemoen. Prosjektet for ballistisk laboratorium for Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller vil pågå i 2020. 

Luftforsvaret skal også kunne løse oppdrag innenfor ressurs- miljøoppsyn over havområdene samt søk- og redningsoperasjoner (SAR). Beredskapen på Rygge med Bell 412 helikoptre videreføres, med tilhørende aktivitet.

Det er planlagt å bruke om lag 46 millioner kroner i 2020 til opprydding av forurenset sjøbunn i Horten indre havn. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Horten kommune og Miljødirektoratet.

Nukleære saker

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen for opprydding etter Norges nukleære virksomhet og sikring av Norges atomanlegg i Halden og på Kjeller. Det foreslås en samlet utgiftsbevilgning på det nukleære området er på 638 millioner kroner. 

Kommunene i Viken

Vekst i frie inntekter fra 2019 til 2020

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Kommunene i Viken anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,6 prosent.