Statsbudsjettet 2021: Oslo

Todelt illustrasjonsbilde av Oslo
Budsjettet for 2021 vil bidra til å ta Norge ut av koronakrisen.
Budsjettet for 2021 vil bidra til å ta Norge ut av koronakrisen. I 2020 har Norge opplevd det kraftigste økonomiske tilbakeslaget i fredstid. Det viktigste for Oslo er at vi skal skape mer og inkludere flere. Vi skal også sikre godt smittevern og behandling i helsetjenesten, samtidig som vi skal svare på de langsiktige utfordringene Norge møter. 

– Regjeringens statsbudsjett, er et klimabudsjett som gir Oslo muligheter for vekst og utvikling. Vi kutter utslippene, ikke utviklingen, jubler Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde. Hun mener klart og tydelig at denne regjeringen tør å satse på Oslo, og klima. Kollektivsatsingen er historisk. Nå kan vi bygge Fornebubanen. Jernbaneutbyggingen fortsetter hvor flere kan reise trygt og miljøvennlig inn og ut av Oslo, samtidig som karbonfangst og lagring kan realiseres. Det grønne skiftet er ikke en floskel, det er en realitet.

Statsbudsjettet for 2021 inneholder mange positive saker for vanlige folk.En vanlig familie vil betale om lag 14 000 kroner mindre i skatt med regjeringens forslag for 2021 enn om 2013-reglene var videreført. Samlet har en vanlig familie fått om lag 66 000 kroner i skattelettelse siden 2013 (målt i 2021-kroner). I tillegg foreslår vi tiltak mot arbeidsledighet, vi øker barnetrygden med 3600 kroner for de minste, kutter eiendomsskatten fra fem til fire promille og øker frikortgrensen til 60 000 kroner.

Vi utvider også ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling til å gjelde 3.-4. trinn, slik at flere barn får mulighet til å gå på SFO. Fortsatt skal ingen betale mer enn seks prosent av samlet inntekt for en barnehageplass. Vi fortsetter også ordningen med gratis kjernetid for barn i alderen to til fem år fra familier med lav inntekt. 

Budsjettet legger et godt grunnlag for trygghet, økt livskvalitet og mer inkludering. 

Her er noen av forslagene som har betydning for Oslo:

Samferdsel

Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges blant annet å bruke midler til:

 • Utbedring av Vålerengtunnelen på E6
 • Oppgradering av holdeplasser langs rv. 150 Ring 3
 • Å videreføre rehabiliteringen av E18 Festningstunnelen
 • Å starte opp rehabilitering av Bygdøy- og Sjølystlokket på E18
 • Gang- og sykkelvei langs Griniveien fra Røakrysset til bygrensen
 • Diverse tiltak for syklende i Oslo
 • Tiltak på gang- og sykkelveien langs E18 mellom Skøyen og Dronning Blancas
 • Gang- og sykkelveitiltak langs E18 på Mosseveien
 • Gang- og sykkelvei langs E6 i Enebakkveien (delstrekning 2 Sandstuveien–Østensjøveien)
 • Planlegging: reguleringsplan for prosjektet E6 Oslo øst (Manglerudtunnelen) 

Jernbane

IC Østfoldbanen og Follobanen, Oslo kommune:

 • Regjeringen foreslår om lag 5,9 milliarder kroner til videre utbygging av IC-Østfoldbanen og Follobanen. Blixtunnelen og Ski stasjon skal etter planen tas i bruk desember 2022. Østfoldbanetunnelen tas i bruk i 2023. Prosjektet halverer reisetiden mellom Oslo og Ski og gir økt kapasitet mellom Oslo og Østfold.

Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, Oslo kommune

 • Regjeringen foreslår om lag 150 millioner kroner til videre planlegging. Det jobbes med alternativet som innebærer bygging av både ny jernbanetunnel mellom Oslo S og Lysaker og ny T-bane-tunnel mellom Majorstuen og Tøyen/Ensjø.

Programområde "Mer gods på bane", Oslo kommune

 • Regjeringen foreslår om lag 350 millioner kroner til tiltak som skal bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. I Oslo prioriteres:
  Alnabru godsterminal

Programområde "Ny rutemodell Østlandet", Oslo kommune

 • Regjeringen foreslår om lag 520 millioner kroner til tiltak som skal legge til rette for en effektiv omlegging til ny rutemodell på Østlandet. Dette omfatter tiltak for å ivareta dagens kapasitet på lokaltogene i Oslo, samt tiltak for flere togavganger og et mer oversiktlig togtilbud. I Oslo prioriteres bygging av:

  • L2 Nordstrand-Ljan
  • Retningsdrift Brynsbakken
  • Lengre tog på L1 (Spikkestad-Asker-Oslo S-Lillestrøm)
  • Plattformforlengelser Bryn lokaltogstasjon
  • Østfoldbanen og Gjøvikbanen: ERTMS
  • Regjeringen foreslår totalt 1,9 milliarder kroner til å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanen.
  • Byområder og kollektivtransport
  • Bymiljøavtale med Oslo og Viken (tidligere Akershus) og fremforhandlet byvekstavtale

I 2021 er det satt av følgende statlige bidrag:

 • Om lag 312 millioner kroner settes av til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei, blant annet til gang- og sykkelprosjekt på E6 Enebakkveien, E18 Griniveien, E18 Skøyen–Dr. Blancasvei, fv. 605 Prof. Kohts vei, fv. 152 Stenfelt–Greverud og fv. 120 Storgata. Av kollektivtiltak kan nevnes oppgradering av holdeplasser langs rv. 150 Ring 3 og ramper/kryss langs E6 Hvam–Skedsmovollen.
 • Dersom det inngås byvekstavtale for Osloområdet, settes om lag 339 millioner kroner av i belønningsmidler. Belønningsmidlene brukes i all hovedsak til drift av kollektivtransport og mindre kollektivtiltak. Dersom det ikke inngås byvekstavtale, utbetales midler iht. til gjeldende bymiljøavtale.
 • Om lag 890 millioner kroner til Fornebubanen i Oslo og Bærum/Viken der staten dekker 50 prosent av kostnadene.
 • Om lag 580 millioner kroner i tilskudd for å øke det statlige bidraget til Fornebubanen (og ny metrotunnel) til 66 prosent i tråd med bompengeavtalen fra 2019. Halvparten av tilskuddet vil øremerkes reduserte bompenger. Den andre halvparten vil øremerkes bedre kollektivtilbud. Tildelingen forutsetter at det inngås byvekstavtale og ev. tilleggsavtale.
 • Om lag 52 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i 2021. Tildelingen forutsetter at det inngås byvekstavtale og eventuell tilleggsavtale. 

Familie for første gang

Regjeringen foreslår 45,3 millioner kroner til å utvide programmet Familie for første gang. Gjennom programmet får førstegangsforeldre med behov for ekstra støtte oppfølging og bistand fra en familiesykepleier fra tidlig i svangerskapet og frem til barnet fyller to år.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 50 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Oslo i 2021. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å videreføre rehabilitering av bygning 3 på Akershus festning og prosjektet for bedre tilgjengelighet til Akershus slott. Utbedring av mannskapskjøkkenet på Huseby vil også pågå i 2021. 

Frivillighet 

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til Groruddalssatsingen, områdesatsing i Oslo.

Heroinassistert behandling

Regjeringen foreslår å bevilge 21,7 millioner kroner til forsøk med heroinassistert behandling i Oslo.

Kultur

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien. Regjeringen foreslår:

 • Å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med pandemien.
 • Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til:
 • Den Norske Opera & Ballett (32,2 millioner kroner)
 • Det Norske Teatret (21,5 millioner kroner)
 • Nationaltheatret (18,4 millioner kroner)
 • Oslo-Filharmonien (5,5 millioner kroner)
 • Dansens Hus (1,4 millioner kroner)
 • Riksscenen – scene for folkemusikk og folkedans (980 000 kroner)
 • Nordic Black Theatre (720 000 kroner)
 • Teater Manu (520 000 kroner)
 • Det Norske Kammerorkester (390 000 kroner)
 • Black Box Teater (370 000 kroner)
 • Det Norske Solistkor (290 000)
 • Assitej Norge (110 000 kroner)
 • Oslo museum (310 000 kroner)
 • Norsk Teknisk museum (4,6 mill. kroner)
 • Det internasjonale barnekunstmuseet (110 000 kroner)
 • Jødisk museum i Oslo (65 000 kroner)

Langskip-prosjektet – fangst og lagring av CO2

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2 272 millioner kroner i tilskudd til investering i Langskip-prosjektet (fangst og lagring av CO2).
 • Regjeringen foreslår å først realisere fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Regjeringen legger også opp til å støtte fangst av CO2 ved Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg i Oslo forutsatt tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder. Prosjektet har fått navnet "Langskip", og omfatter også støtte til transport- og lagringsprosjektet Northern Lights, et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. Northern Lights skal frakte flytende CO2 med skip fra fangstanlegget til en mottaksterminal i Øygarden i Vestland. Derifra vil CO2 bli pumpet gjennom rør til et lager under havbunnen.

Vekst i frie inntekter fra 2020 til 2021

Fra 2020 til 2021 er det på landsbasis en nominell vekst i de frie inntektene til kommunene på 3,0 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2020. For fylkeskommunene er tilsvarende 3,6 prosent. Oslo er anslått samlet å få en vekst i frie inntekter på 3,2 prosent.