Ti grunner til å stemme Stavanger Høyre

1. Leve hele livet i Stavanger

Flere eldre er friskere enn før, men mange sier at de gruer seg til alderdommen. En av tre eldre bor alene og fire av ti over 80 år er ensomme. Underernæring og inaktivitet er et stadig større folkehelseproblem. Stavanger skal være en aldersvennlig by. Høyre vil gi hver enkelt mulighet til å ta egne valg mellom ideelle, kommunale eller private tjenester som passer deres behov best. Organiseringen av helse- og omsorgstjenestene skal hele tiden bygge opp rundt hva som er best for brukeren og med fokus på høy kvalitet og trivsel. Vi vil engasjere de friske eldre, samtidig som vi gir omsorg til de som trenger det. Stavanger Høyre vil bygge demenslandsby, flere sykehjemsplasser og bedre tilrettelagte seniorboliger, slik at du kan bo hjemme så lenge du ønsker det. Vi øker grunnbemanningen på sykehjemmene, og sikrer mer aktivitet og bedre ernæring for våre eldre.

2. Stavanger skal være en by du har råd til å bo i

Mange opplever å få en svekket privatøkonomi på grunn av høye strømpriser, økt rente og et stadig strammere matbudsjett. Eiendomsskatten gjør at unge etablerer seg i nabokommuner som ikke har eiendomsskatt, og nivået på de kommunale avgiftene stiger stadig. Antall fattige i byen øker, og stadig flere må oppsøke matstasjoner og andre hjelpetiltak. Høyre vil at du skal beholde mer av egne penger. Vi vil fjerne eiendomsskatten og senke kommunale avgifter og egenandeler. SFO skal være gratis for lavinntektsfamilier på 1. – 4. trinn. Høyre har tilbud om aktivitetskort og fritak for kontingent til barn og unge. Vi fjerner også egenandeler for minstepensjonister.

3. Få ungdommen hjem

Siden 2019 har Stavanger hatt en negativ netto innflytting. Strømmen av unge nyutdannede mennesker går i dag til Oslo, og det er en trend vi er nødt til å snu. Da må Stavanger være attraktiv slik at vi får ungdommen vår hjem. Stavanger skal også være attraktiv for internasjonale familier å etablere seg. Vi trenger et bredt spekter av arbeidsplasser for dem som ønsker å etablere seg i byen. Høyre vil jobbe for en god utbyggingstakt av boliger for å unngå høy boligprisvekst. Vi vil skape en bærekraftig og dynamisk by med et levende kulturliv, og attraktive byrom. Stavanger sentrum skal videreutvikles med bo- og arbeidsplasser, og gi et mangfold av tilbud. Samtidig som universitet og høyskoler videreutvikles.

4. Skole med muligheter for alle

Mange ungdomsskoleelever sier at de er umotiverte og skoletrøtte og vi har utfordringer med å tilrettelegge undervisningen til hver enkelt elev. Høyre vil ha en skole som fanger opp både de som trenger ekstra hjelp og de som vil ha større utfordringer. Høyres mål er en stavangerskole som gir muligheter for alle uavhengig av bakgrunn, og der ingen går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.  Vi vil styrke laget rundt eleven. Vi vil ha flere lærere og gi rom for en mer variert og tilpasset undervisning. Samtidig vil vi ansette en helsesykepleier på heltid ved hver skole i Stavanger.

5. Familievennlig barnehagepolitikk

Mange småbarnsfamilier opplever i dag utfordringer med å få en barnehageplass. Dette til tross for at Stavanger gjennom mange år har hatt for mange barnehageplasser. Barnehagene skal være et trygt og godt sted å være der hvert enkelt barn blir sett og møtt ut fra deres behov. Høy kvalitet i barnehagene henger sammen med tilstrekkelig bemanning med høy kompetanse. Høyre vil ha løpende barnehageopptak og gi alle barn rett på barnehageplass fra de fyller ett år. Vi vil ha en pedagogtetthet på 50 % i barnehagene og gi ufaglærte tilbud om utdanning. Flere barnehageansatte skal sikre gode leke- og utviklingsarenaer, og bidra til at barn opplever mestring i hverdagen.

6. Energihovedstaden med Norges beste næringsliv

Energihovedstaden er arbeidsplasser, teknologiutvikling, akademia, kultur og hverdagsliv. Vi er stolt over det som oljå har brakt av velferd og velstand til nasjonen og regionen. Sammen med næringsliv, gründer- og forskningsmiljø, har Stavanger alle forutsetninger for å videreutvikle energihovedstaden og ta en ledende posisjon i omstillingen mot grønne næringer. Gjennom regionalt samarbeid skal Stavanger bli Norges mest attraktive by for næringsutvikling. Høyre skal alltid lete etter løsninger når noen ønsker å etablere seg i Stavanger, og vi skal legge til rette for nyetableringer ved å ha tilgjengelig areal for industrietableringer klart. Vi vil videreutvikle Forus som Norges viktigste næringsområde, og vi vil jobbe aktivt for etablering av flere arbeidsplasser innen jordbruk og havbruk i de nordlige kommunedelene.

7. Et blågrønt Stavanger

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Høyre ønsker å overlate en klode til barna våre som er friskere, grønnere og i bedre stand enn i dag. Utfordringen er å kutte utslipp samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser og beholder velferden. Vi vil ha en klimapolitikk der vi får innbyggerne med oss, ikke mot oss. Høyre vil stille strenge utslippskrav til kommunalt eide selskaper og ved innkjøp av tjenester skal vi stimulerer til bruk av klimavennlig teknologi. Vi vil bygge ut lade- og fylleinfrastruktur for utslippsfri maritim næring og landtransport, og stimulere til energisparing i folks hjem. Vi skal legge til rette for fremtidens grønne industrietableringer, og vi skal posisjonere Stavanger for industrieventyret som følger av havvindutbyggingen i Nordsjøen.

8. Vi vil inkludere flere

Å bekjempe ulikhet handler om at alle skal ha en jobb å gå til, en skole som gir muligheter for alle, målrettede tiltak mot fattigdom og et helsevesen som gjør mer for pasientgruppene nederst ved bordet. Høyre vil ta kampen mot utenforskap i Stavanger og skape en raus, inkluderende kommune som spiller på lag med frivilligheten, lag og foreninger. Vi vil styrke fritidsfondet, gjøre det gratis for frivilligheten å bruke kommunale bygg og sikre at alle barn får delta på fritidsaktiviteter. På lang sikt vil det aller viktigste være å få flere i jobb. Gjennom støtte til sosiale entreprenører, gode sosiale tiltak i områdesatsingene og en sosial boligpolitikk vil vi ta et bredt sosialt ansvar i Stavanger.

9. En attraktiv, inkluderende og levende kulturby

Stavanger har alltid vært åpen mot omverden og latt seg inspirere av impulser utenfra. Målet er å bli flere siddiser og skape en by der alle er velkomne og føler at de hører til. For å få det til må Stavanger være attraktiv for studenter og unge mennesker som ønsker å etablere seg i byen vår. En by uten et rikt kulturliv, er en fattigere by. Kulturopplevelser gir oss en ekstra dimensjon i livet. Vi tror på kommunen som en aktiv tilrettelegger og samarbeidspartner. Det neste store løftet blir å sikre nye bygg til Rogaland Teater og Museum Stavanger. I 2013 ble Stavanger kåret til Norges beste kulturkommune. Ti år etter forrige gang, skal vi arbeide for at Stavanger nok en gang blir Norges beste kulturkommune.

10. Stavanger tilbake på den nasjonale scenen

Med Høyre tilbake i ordførerstolen vil vi igjen sette Stavanger på kartet, og løfte regionens viktigste saker opp på den nasjonale arena. Vi vil sikre løpende påvirkning både i de store og de små sakene. Når regjeringen setter ned en energikommisjon der over halvparten av medlemmene kommer fra Østlandet og der ingen kommer fra fagmiljøet og næringslivet i Rogaland, vet vi at vi ikke blir lyttet til. Slik kan vi ikke ha det! Med valgseier i Stavanger i 2023 og Høyre tilbake i regjering i 2025 skal vi sikre at vi vinner frem med våre viktigste saker, som medisinutdanning ved UiS, økt boligbygging og forutsigbarhet for oljå spesielt og næringslivet generelt.