CO2-fangst i forslaget til Statsbudsjett

Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn har drevet CO2-fangst lenge. Det har vært gjennomført vellykkede tester ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo og ved sementfabrikken til Norcem i Brevik og disse 3 vil om kort tid levere sine konseptstudier av CO2-fangst. 

Statoil gjennomfører konseptstudier av CO2-lagring frem mot juni 2018. Disse studiene vil gi oppdaterte kostnadsestimater for fangst og transport av CO2, bedre forståelse av risikoen i de ulike prosjektene og dermed også et overordnet bilde av statens kostnader og risiko.

Regjeringen har imidlertid høstet kritikk i forslag til statsbudsjett i det man hevder er et kutt i bevilgningene. Til sammen foreslås det 509 mill. kroner til arbeidet med CO2  håndtering i 2018. Dette er imidlertid ikke et kutt, men Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med et helhetlig forslag senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2018, der planene om minst ett nytt fullskala CO2- håndteringsprosjekt vil ligge inne.

Vi husker alle Stoltenbergs «Månelanding» på Mongstad, og lærte da at det ikke er fornuftig å gjøre forhastede beslutninger på et mangelfullt beslutningsgrunnlag. For at CO2-håndtering skal bli et effektivt klimatiltak, må det arbeides systematisk med teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner.

CO2-håndtering er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp. Regjeringen har så høye ambisjoner om et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst og –lagring, at det vil kreve litt mer tid og mer målrettet jobbing frem til en sak legges frem for Stortinget for å kunne ha et best mulig beslutningsgrunnlag. Selskapene, Gassnova og departementet jobber samtidig med å utrede nyttesiden av prosjektet, der hovedformålet er å bidra til læring og kostnadsreduksjoner for etterfølgende CO2-håndteringsprosjekter. Disse studiene vil gi ny informasjon om gevinster og nytte ved et fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Norge.

Selv om dette kan gi en liten forsinkelse av prosjektet, ligger det foreløpig ikke an til det. Stortinget involveres fordi dette er et prosjekt som koster mange penger og budsjettsituasjonen fremover gir et begrenset handlingsrom. Konseptstudiene for fangst og transport av CO2 som blir ferdigstilt i november vil gi oppdatert informasjon om kostnader og risiko i prosjektet, og alle involverte parter i prosjektet er med på å identifisere nyttesiden av prosjektet. Til slutt er dette derfor et arbeid som Stortinget må involveres i.