Historisk barnehageforslag fra Høyre

Stortinget skal denne våren behandle et historisk forslag til beste for barnehagebarna. For første gang skal det lages en minstestandard for hvor mange voksne det skal være i forhold til antall barn i barnehagen.

Vi har alle vært der. På vei ut etter å ha levert barnet i barnehagen, mens det fortsatt ringer i ørene etter fortvilt barnegråt fra et barn som helst ville bli hos mamma eller pappa den dagen. Da er det viktig å være trygg på at barnet blir godt ivaretatt av voksne som har tid og mulighet til å se og trøste hvert enkelt barn.

Stortinget skal denne våren behandle et historisk forslag til beste for barnehagebarna. For første gang skal det lages en minstestandard for hvor mange voksne det skal være i forhold til antall barn i barnehagen. Forslaget har utløst et voldsomt engasjement gjennom sosiale medier og mediene generelt. At våre barns hverdag engasjerer er naturlig og flott – men trolig skyldes mye av engasjementet misnøye med dagens situasjon og i mindre grad kunnskap om hvordan forslaget vil slå ut.

Frem til 2013 var alle partiers hovedmål i barnehagepolitikken å få full barnehagedekning. Det har vi i stor grad oppnådd. Nå er det kvaliteten i barnehagen som er det viktigste politiske prosjektet. Regjeringen har innført en rekke nye tiltak for å øke kvaliteten som økt krav til pedagogisk kompetanse, styrking av språkarbeidet i barnehagene, avsetning av midler til barnehageforskning mv. Men nå er det altså voksentettheten som skal behandles.

Antall barn per ansatt varierer mye mellom barnehagene våre. I Telemarkbarnehagene varierer det fra 3,9 til 6,5 barn pr voksen. Tallene for din barnehage finner du på Barnehagefakta.no (et nettsted for kvalitetsmåling som er innført av regjeringen).

Et regelverk som tillater for store lokale variasjoner i antall voksne sikrer ikke i tilstrekkelig grad et likeverdig barnehagetilbud for alle barn. Høyre mener derfor at det bør lovfestes et tydeligere krav til barnehagens grunnbemanning. En slik regulering vil sette en minstestandard for nivået på grunnbemanningen og være et tiltak som kan bidra til at alle barn får et trygt og likeverdig tilbud uavhengig av hvilken barnehage barnet går i.

Barnehagelovutvalget (NOU: 2012:1 Til barnas beste) som i 2012 også foreslo å lovfeste et tallfestet krav til barnehagens grunnbemanning, viser til at det på bakgrunn av forskning er vanskelig å finne frem til et «korrekt» forholdstall for antall barn per voksen. Utvalget viser til at det i mange år, helt fra 1970-tallet, har vært en vanlig oppfatning at det bør være tre voksne per barnegruppe på ni barn under tre år og tre voksne per 18 barn over tre år. Det vil si en langt bedre bemanning enn gjennomsnittet i dagens barnehager. Samtidig er det klart at barnehageeiere alltid skal vurdere, også i fremtiden, hva som er en forsvarlig bemanning. Det innebærer at minstestandarden er nettopp det – en minstestandard som skal sikre barna en grunnleggende lik standard og trygg hverdag.

Høyre er opptatt av tidlig innsats og trygghet for de minste og ønsker barnehager hvor både barn, foreldre og ansatte ankommer barnehagen i trygg forvissning om at dette blir nok en god hverdag. For de er det jo som kjent flest av.