Natur, areal og dyreliv henger sammen.

Årsmøte i Telemark Høyre vil påpeke at vi som konservative har et ansvar for å ta vare på natur og dyreliv også for kommende generasjoner. Vi har et særlig ansvar for å ivareta mangfoldet.


Telemark har store villrein, frilufts og jaktområder. 

 

Årsmøtet vil tilkjennegi sin skepsis til at man nå ønsker å overlate store deler av viltforvaltningen til landsbruksdepartementet. Vi kjenner ikke til noen andre vestlige land som  har en slik organisering. Natur, areal, og dyreliv henger sammen. Alt dyreliv inkl rovdyrene inngår i samme økologiske system. og bør derfor forvaltes under ett. For de som er engasjert i villrein vil man få to departementer å forholde seg til.

 

Telemark Høyre vil understreke at norsk landbruk er viktig  og det er gledelig med vekst under nåværende regjering. Norge har et ansvar for villreinstammen etter Bern-konvensjonen.

 

Telemark Høyre anmoder om at man revurderer planene om å flytte store deler av viltforvaltningen fra klima og miljødepartementet til

landbruksdepartementet.  Mattilsynet og veterinærmyndighetene kan fortsatt håndtere sykdom mm som idag.