Fylkesordførerkandidat Gunn Marit Helgesen, 2. kandidat Edvatd Mæland og 3.kandidat Kathrine Evensen

Hva mener Telemark Høyre

Lurer du litt på hva vi i Telemark Høyre står for? Her kan du lese fylkestingsprogrammet for perioden 2015-2019. Bruke stemmeretten til høsten, og stem på Høyre.
INNLEDNING OG VERDISYN

Telemark Høyre har tro på fremtiden, og har tillit til deg som enkelmenneske. Vi vil føre en politikk bygget på det kristne kulturgrunnlaget, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet, medbestemmelse , sosialt og internasjonalt ansvar Vi mener at valgfrihet og maktspredning sikrer at samfunnet skapes og utvikles der folk lever og bor.  Våre beste egenskaper som politisk parti er åpenhet, fremtidstro, ønske om gode løsninger og evne til å prioritere det viktigste først. Telemark Høyre vi fortsatt verne om den private eiendomsretten.

MÅL
 • Fylkesordfører fra Høyre
 • Øke attraksjonskraften, slik at flere ønsker å bo i Telemark
 • Bidra til dynamisk nærings- og nyskapingskultur
 • Videreutvikle kunnskapsfylket Telemark
 • Økt satsing på reiselivet
 • Fortsatt satsing på vei og jernbane  

  

SAMFERDSEL

 

Trygt hjem og raskere frem

Telemark Høyre vil holde trykket oppe for å få gjennomført de høyt prioriterte vei- og jernbaneprosjektene i Telemark. Vi vil at fylkeskommunen skal være en ansvarlig veieier for fylkesveiene, og prioritere vedlikehold for å ta igjen etterslepet og gi mer midler til dekkelegging.

Vi vil stå på for at E 134 blir valgt som hovedveiforbindelse mellom Vestlandet og Østlandet, og full utbygging av firefelts E18 gjennom Telemark.

«Gassveien» (Fv 353) vil bli høyt prioritert for å gi mulighet for større nærings- og industrisatsinger.

Vi ønsker ytterligere utbygging av kollektivtilbudet spesielt i Grenland. Et attraktivt tilbud gjør at flere velger kollektivtransport.

 Vi vil:

 • At fremdriften for ny E 18 Rugtvedt – Dørdal sikres og ha oppstart Langangen – Rugtvedt i 2018.
 • Arbeide for E134 som hovedforbindelse mellom Vestlandet og Østlandet og ha oppstart av ny Seljestadtunell i 2017.
 • Sikre planleggingsmidler på E 134 for Åmot – Vinjesvingen og Ørevella – Saggrenda.
 • Prioritere «Gassveien» for å gi mulighet for større industrisatsinger
 • Rette svingene på hele Rv 36 og sikre raskere gjennomgående linje Rv 36 – E 18 i fase 2 av Bypakke Grenland.
 • Være en god veieier og prioritere vedlikehold for å ta igjen etterslepet og gi mer midler til dekkelegging.
 • Dimensjonere for tømmertransporter med 60 tonn totalvekt og modulvogntog og fjerne vanskelige flaskehalser på fylkesveiene
 • Legge til rette for attraktive sykkelruter som ledd i satsing på sykkelturisme.
 • Sikre fullføring av Intercity-triangelet med krysningsspor ved Torp
 • Arbeide for Grenlandsbanen med sammenkoblingen av Sør-Vestbanen.
 • Ha sterkere fokus på godstransport på Bratsbergbanen for å utnytte hele banestrukturen og staten må ta ansvar for persontrafikken gjennom persontransportkjøp.
 • Ønsker å styrke utviklingen av et intermodalt godsknutepunkt ved havn i Telemark.
 • Arbeide for statlig driftstøtte til Notodden flyplass
 • Ønsker en ytterligere satsing på kollektivtransporten spesielt i Grenland.
 • Vil ha sterkere fokus på trafikksikkerhet.
 • Arbeide for bedre bredbånd / mobildekning i viktige områder.
 • Alle kommuner i Telemark skal ha status som trafikksikker kommune

 

Kunnskap i skolen

Kvalitet og valgmuligheter i skolen

Telemark Høyres mål er en skole som er i Norgestoppen. Vi vil ha en skole som legger større vekt på kunnskap og som tør å stille krav til elever, lærere, rektorer og foreldre.

Det må satses mer på yrkesfagene, og vi vil legge til rette for at skolene kan samarbeider tettere samarbeid med arbeidslivet.  Offentlig sektor og næringsliv må utfordres til å ta i mot flere lærlinger.

Vi vil øke innsatsen for å hindre mobbing i skolen, samt fortsette arbeidet for at flest mulig gjennomfører videregående skole.

Telemark Høyre ønsker å gi elevene fritt skolevalg, og tilby sommerskole til de som ønsker det.

Vi vil jobbe for et tettere samarbeid mellom rådgivningstjeneste i ungdomskolen og videregående skole, slik at det blir et sammenhengende løp.

 

Vi vil:

 • sikre et godt læringsmiljø og god kvalitet med arbeidsro i klasserommet
 • sikre frihet til å velge skole uavhengig av økonomi og bosted.
 • ha en inntakssone i hele Telemark
 • fortsette samarbeidet med næringslivet om entreprenørskap i skolen «Ungt entreprenørskap»
 • ha et bredere tilbud til yrkesrettet videregående opplæring
 • øke satsingen på internasjonalisering i utdanningen.
 • ta i bruk regjeringens incentiver med tanke på etter- og videreutdanning av lærere.
 • øke innsatsen for å hindre mobbing i skolen
 • støtte arbeidet for å hindre frafall
 • ha et tett samarbeid med bransjeforeningene for å øke arbeidet med lærlingeplasser.
 • styrke økonomifagsundervisningen i vgs.
  • ha mer praksisundervisning i yrkesfagene
  • tilby matematikk på «høyere nivå» for elever som ønsker det
  • tilby valgfri sidemålsundervisning
  • styrke etterutdanning og kursing av rådgivere
  • styrke helsesøster- og psykologtjenesten i skolen
  • vurdere mulighetene for en «mat- og fiskerilinje» ved Bamble Vgs
  • støtte landbruksutdanningen
  • Støtte arbeidet med bachelorstudium i yrkesfag fagskolen i Porsgrunn
  • Jobbe for at høgskolen i Buskerud, Vestfold og Telemark får universitet status
  • støtte det videre arbeidet med Y-veien ved HiT.
  • Fortsette oppgraderingen av Porsgrunn vgs
  • modernisere og vedlikeholde skolebyggene
  • støtte innkjøp av moderne teknisk utstyr til yrkesfag ved Vgs-ene i Fylket
  • legge alle eksamener før «russetiden»


 NÆRINGSLIV OG REGIONAL UTVIKLING

 Fokus på trygge arbeidsplasser

Telemark må også omstille seg til en økonomi hvor oljesektorens betydning reduseres.  Fastlandsnæringene må styrkes hvis vi skal opprettholde velstandsnivået, og løse de samfunnsmessige utfordringer. Bosetting og velferd i Telemark avhenger av utviklingen i fylkets næringsliv og sysselsetting. Det må skapes grunnlag for vekst i næringslivet, både i de eksisterende og nye virksomheter.

Telemark Høyre mener at det er viktig å anerkjenne bonden som en viktig matprodusent og landskapspleier. Vi må stimulere bo- og drivelysten.

Telemark har store kultur og reiselivsraksjoner som er et meget godt utgangspunkt for en videre satsning på reiseliv.

 Vi vil:

 • At Telemark fortsatt skal være et sterkt industrifylke
 • forenkle, og redusere byråkrati og skjemavelde
 • vurdere et stimuleringstilskudd til bedrifter som vil ta i mot flere lærlinger
 • Sikre langsiktig eierskap til våre mineralressurser, og legge til rette for å utvikle områdene
 • Markedsføre Telemark som et felles reiselivsmål
 • Sørge for å være et godt vertskapsfylke
 • Fylkeskommunen skal legge til rette for omstilling og innovasjon med bruk av det offentlige virkemiddelapparat
 • Støtte etablering av næringshager og grunderbedrifter, og styrke miljøet for unge grûndere.
 • Styrke fylkets attraktivitet for internasjonale bedrifter og internasjonal arbeidskraft
 • Sammen med kommunene tilretteleggearealer for nye etableringer
 • At Telemark skal være ledende på teknologiutvikling og datasentere
 • Tilrettelegge friluftsområdene for ulike aktiviteter og alle aldersgrupper
 • Stimulere til vedlikehold av kulturlandskap
 • Bidra til å utvikle fiskeri og marin næring
 • Føre en aktiv landbrukspolitikk og stimulerer til en fremtidsrettet matproduksjon
 • Styrke og videreutvikle potensiale som ligger i lokalmat

 

KLIMA OG MILJØ

Klimaendringene er trolig vår største utfordring de neste tiårene. Telemark Høyre vil at vi alle tar ansvar for kommende generasjoners livsgrunnlag, ved å bidra til at klimautslippene reduseres.  For å bevare Telemarks vakre naturområder ønsker vi en mer forenkla naturforvaltning.

Vi vil:

 • At fylkeskommunen skal stille strenge miljøkrav til egen virksomhet og til leverandører og tilbydere
 • Støtte innovative prosjekter som kan resultere i utvikling av alternative energikilder
 • Medvirke til aktiv skogsdrift og nyplanting.
 • Bidra til lokal produktutvikling basert på tre som råstoff, herunder også nanoteknologi
 • Legge til rette for forskning, utvikling og produksjon av energi- og energibærere basert på biomasse
 • Øke produksjonen av fornybar energi gjennom flere småkraftverk
 • Fortsette utviklingen av CCS (carbon capture and storage) knyttet til industrien i Grenland og Gassnova.
 • ha fokus på naturvern og økologi i videregående skole
 • støtte tilrettelegging for bærekraftig naturbruk
 • at utviklingsmidler til havbruksnæringen rette mot innovasjon som skaper nye produkter og løsninger.

  

KULTUR

KULTUR HAR EN EGENVERDI

Telemark Høyre mener kultur bygges best nedenfra og ønsker å støtte mangfoldet i det frivillige kulturlivet. Kultur har en egenverdi, og er en viktig drivkraft for vekst og utvikling. Vi ser det som viktig at samarbeidet mellom kultur, reiseliv og næringsliv styrkes. For å trygge aktiviteter i våre lokalsamfunn, må vi fortsatt støtte opp om frivillige lag og organisasjoner. Telemark har en rik folkekulturarv som vi må ta vare på, men vi må også stimulere frem nye kulturtilbud.

Vi vil

 • Bruke Telemark som aktivt merkevarenavn som profilering av fylket vårt.
 • Bruke kultur som et av virkemidlene for økt tilflytning til fylket.
 • Sikre og utvikle verdensarven på Rjukan og Notodden
 • Bidra til et fortsatt levende og sterkt Teater Ibsen
 • Støtte frivillig arbeid innen idrett og kultur
 • Videreutvikle ordningen med stipender for unge talenter fra Telemark
 • Øke den årlige satsingen på kulturarrangementer som er viktige for hele Telemark.
 • Bidra til å starte opp profesjonell utdanning/opplæring av gamle tradisjonelle håndverksfag.
 • Sørge for gode rammebetingelser av Telemarkskanalen og Kanalparken.
 • Støtte filmskapere i fylket ved å være en del av Sør Norsk Filmsenter.
 • Skape møteplasser for å utvikle samarbeid mellom næringsliv og kulturaktører.
 • Bidra til kulturformidling på nye arenaer for å nå ut til unge, eldre og innvandrere

 

Folkehelse og Helse

Telemark Høyre mener at kvalitet og innhold i helsetjenestene er avgjørende og at det skal veie tyngst i enhver sammenheng. Helsetilbudet i fylket må utvikles i tråd med de rammer den nasjonale helsepolitikken gir. Telemark Høyre vil jobbe for at alle Telemarks innbyggere skal få et kvalitativt godt helsetilbud uavhengig av bosted. Det er viktig å bevare gode helsetilbud og fagmiljøer i fylket.

 Telemark Høyre vil


 • At det etableres en ny luftambulanse i fylket
 • At ambulansetjenesten i fylket får krav om å tilfredsstille nasjonale retningslinjer med responstid innen 12 minutter i byer og 25 minutter i mer grisgrendte strøk
 • At tilbudene innen rus og psykiatri beholdes, videreutvikles og styrkes
 • styrke det forebyggende arbeidet mot rusmisbruk blant unge
 • At rehabiliteringsinstitusjonene våre skal kunne utnytte sin kapasitet 100 prosent slik at flest mulig kan nyttiggjøre seg deres kompetanse og omsorg
 • Skal bidra til at det utarbeides en tiltaksplan for redusering av antall selvmord i fylket
 • Fortsatt samarbeide med kommunene om folkehelsen i Telemark.