Statsbudsjettet 2018 for Telemark

Det settes av statlige midler til å videreføre utbedringen av delstrekninger på E134 mellom Seljord og Åmot i Telemark,  340 millioner kroner til å videreføre utbyggingen av E134 Gvammen–Århus, 235 millioner kroner til Rv 36 Skyggestein–Skjelbredstrand. Prosjektet omfatter bygging av 3,6 km trefelts vei med midtrekkverk i ny trasé.


Utdanning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), som blant annet har studiested i Telemark, med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT. 

 

Sysselsetting

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 180 sjøfolk i Telemark omfattet av tilskuddsordningen.

 

Næring/innovasjon

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017. Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Telemark kan søke om disse pengene. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.

 

Regjeringen foreslår å bevilge 107 millioner kroner til GassnovaSF som forvalter statens interesser knyttet til CO2-håndtering. Arbeidet med CO2-håndtering skal bidra til å utvikle og demonstrere kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2som har et spredningspotensial. Innsatsen favner bredt, med forskning og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering under CLIMIT-programmet, drift av Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad og arbeidet med fullskala CO2-håndtering. Foretaket er lokalisert i Porsgrunn.

 

Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 1,8 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Telemark fylke.

Vann/flom

 

Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner til rehabilitering og vedlikehold av de vassdragstekniske anleggene i Telemarkskanalen.

Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Telemark vil bli prioritert i 2018, herunder videreføring av flomsikring av Tokkeåi gjennom Dalen i Tokke kommune.

 

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Telemark innebærer dette:

 

E134 Seljord – Åmot, Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje kommuner
Det settes av statlige midler til å videreføre utbedringen av delstrekninger på E134 mellom Seljord og Åmot i Telemark. Anleggsarbeidene startet i mai 2015. Hele veien ventes åpnet for trafikk høsten 2019, mot tidligere forutsatt høsten 2018.

 

E134 Gvammen – Århus, Hjartdal og Seljord kommuner
Det settes av 340 millioner kroner til å videreføre utbyggingen av E134 Gvammen–Århus. Prosjektet omfatter bygging av 11,6 km ny vei. Den nye veien fører til at E134 mellom Hjartdal og Seljord kortes inn med om lag 11 km. Anleggsarbeidene startet i desember 2014, og veien ventes åpnet for trafikk i løpet av 2019.

 

Rv 36 Skyggestein–Skjelbredstrand, Skien kommune
Det settes av 235 millioner kroner i 2018. Prosjektet omfatter bygging av 3,6 km trefelts vei med midtrekkverk i ny trasé. I tillegg inngår nødvendige tilknytninger til dagens veinett. Anleggsarbeidene startet i januar 2017, og veien ventes åpnet for trafikk i november 2018.

 

Rv36 Slåttekås – Årnes, Nome og Sauherad kommuner
Det legges til grunn statlige midler og bompenger til å fullføre utbyggingen av rv 36 på strekningen Slåttekås–Årnes i Nome og Sauherad kommuner i Telemark. Anleggsarbeidene startet i september 2016, og veien ventes åpnet for trafikk i november 2018.

 

Mindre tiltak (programområder) på E134 
Det settes av midler til rasteplass på E134 ved Morgedal i Telemark.

 

Nye Veier AS
I 2018 har Nye Veier AS planlagt utbyggingsaktivitet på E18 Rugtvedt–Dørdal og Kjørholt- og Bambletunnelene i Telemark.

Prosjektet E18 Langangen – Dørdal i Porsgrunn og Bamble kommuner er delt inn i to etapper. Det ble inngått totalentreprisekontrakt med entreprenør i mai 2017 for den første etappen, Rugtvedt – Dørdal. Anleggsåpning planlegges i desember 2019. Det er i tillegg inngått en egen kontrakt for oppgradering av E18 Kjørholt- og Bambletunnelene og sprengning av nye parallelle løp. Tunnelprosjektet er planlagt ferdig høsten 2018.

Veiutbyggingsavtalen med Samferdselsdepartementet angir et samlet vederlag for delstrekningen E18 Rugtvedt – Dørdal på ca. 4,9 milliarder 2017-kroner. Bompengefinansieringen utgjør snaut 1,9 milliarder 2017-kroner. 

 

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene 

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene
Regjeringen foreslår å bevilge i alt 631,5 millioner kroner til Belønningsordningen i 2018. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø.

Staten har belønningsavtale med Telemark fylkeskommune, kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan for perioden 2017–2020 med en økonomisk ramme på 250,2 millioner kroner. For 2018 vil regjeringen sette av 60 millioner kroner. Utbetalingene er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

Det kan være aktuelt å starte forhandlinger om byvekstavtale med de fem mindre byområdene som er omfattet av ordningen i 2018. En belønningsavtale er ikke til hinder for å inngå byvekstavtale på et senere tidspunkt. 

 

Jernbane

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018. For Telemark innebærer dette:

 

Dobbeltspor på InterCity-strekningen Farriseidet-Porsgrunn, Porsgrunn og Larvik kommuner

Regjeringen foreslår 572 millioner kroner til rasjonell videreføring av arbeidet med jernbaneteknikk, med sikte på at det nye dobbeltsporet kan tas i bruk fra høsten 2018, og at hele prosjektet ferdigstilles i 2019. Bane NOR har i samarbeid med Porsgrunn og Larvik kommuner startet arbeidet med å avklare etterbruken av dagens trasé.

Prosjektet ble sist omtalt i Prop. 1 S (2016-2017), der det ble orientert om at Jernbaneverket hadde endret løsning for vann- og frostsikring i tunnelene, og at signalarbeidene er utvidet til å inkludere nytt signalanlegg på Porsgrunn stasjon. Kostnadene på dag- og tunnelentrepriser har økt utover tidligere forventet sluttkostnad, og det foreslås å øke kostnadsrammen til 7 559 millioner kroner. Prognosen for sluttkostnad er økt med 220 millioner kroner, til 7 435 millioner kroner.

 

Solum omformerstasjon på Vestfoldbanen, Porsgrunn kommune
Innenfor budsjettet til investeringer i kapasitetsøkende tiltak vil regjeringen legge opp til å videreføre arbeidet med Solum omformerstasjon, som etter planen skal være klar til bruk samtidig med dobbeltsporet Farriseidet-Porsgrunn høsten 2018. Prosjektet forsterker strømforsyningen på den sørlige delen av Vestfoldbanen, og skal gi tilstrekkelig kapasitet til togtrafikken på det nye dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn. Forventet sluttkostnad for prosjektet er 310 millioner kroner.

 

Vedlikehold og fornying av eksisterende jernbanenett
For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge nær 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Telemark med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov. 

 

Luftfart 

Tilskudd til ikke-statlige lufthavner – Notodden lufthavn, Notodden kommune
Innenfor regjeringens forslag til bevilgning til luftfartsområdet, er det satt av 30,1 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige lufthavner. Notodden lufthavn er omfattet av tilskuddsordningen sammen med lufthavnene Ørland og Stord. Samferdselsdepartementet har inngått avtaler om kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk interesse med de aktuelle lufthavnene. Avtalene gjelder for årene 2016 – 2020. 

 

Kyst 

Farleder
Regjeringen foreslår 243,6 millioner kroner for å gjennomføre farledsutbedringer. Tiltakene skal bidra til at farleder får dybde, bredde og navigasjonsinfrastruktur som gir god sikkerhet og framkommelighet.

Innseiling Grenland (Porsgrunn og Bamble kommuner)– oppstart i 2016, sluttføres i 2018 

 

Elektronisk kommunikasjon 

Tilskudd til bredbåndsutbygging
Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.

 

Tilskudd til telesikkerhet og beredskap
Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og -beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer. En andel av midlene vil gå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom, som sørger for forsterket elektronisk kommunikasjon i utsatte kommuner. 

 

Post 

Lørdagsomdeling av aviser
Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.

 

Statlig kjøp av post- og banktjenester
Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2017 til 2018 er anslått til 2,5 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2017. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2017 med 4 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Kommunene i Telemark

 

Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Kommunene i

 

Telemark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,3 prosent.

I Telemark har 3 av 18 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Nissedal kommune med 4,6 prosent, mens Sauherad, Tinn og Tokke kommune har lavest vekst med 1,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2017.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Telemark i 2016 utgiftskorrigerte frie inntekter lavere enn landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

 

I Telemark hadde 8 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene imellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

 

Telemark fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 1,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Telemark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 0,4 prosent (fra anslag på regnskap for 2017) i 2018.

Finansielle indikatorer

Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Telemark fylkeskommune hadde i 2016 et netto driftsresultat på 7,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet uten Oslo var 5,0 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 11 379 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet uten Oslo lå på 11 392 kroner per innbygger.