Kommunereform 

Artikkel Drangedalsposten august 2015      

Hvordan vil Kommunereformen påvirke oss, og hva kan vi gjøre for å komme styrket ut av en slik prosess? Ingen politiker eller enkelt parti i Drangedal kan bestemme om det skal bli kommunesammenslåing eller ikke. Utfallet blir avgjort ved informasjonsmøter med høringer eller ved folkeavstemming. God og riktig informasjon fra politikerne er avgjørende for at denne prosessen skal bli vellykket. Det krever en aktiv holdning. Kommunen vår må ikke ende som «nissen på lasset». Kommunereformen kommer uansett, og det er en dårlig løsning å ikke ta eierskap til den.

Ingen kan sikkert si om vi vil kunne fortsette å levere like gode tjenester til kommunens innbyggere om vi velger å stå alene. Kanskje vil gode samarbeidsformer med våre nabokommuner gi vel så gode resultater.

Norsk økonomi er i endring, og oljeinntektene er betydelig redusert. Mange av tjenesteleverandørene er hardt rammet. Oljefondet og andre fond påvirkes også av en urolig økonomi. Dermed må den norske stat effektiviseres, og et av virkemidlene ligger i kommunereformen. Kommunene må bli mer robuste for å kunne levere gode tjenester til fremtidige behov i befolkningen. Det er tvilsomt om de statlige overføringene vil øke, så kommunene må selv organisere seg slik at de danner bærekraftige enheter. Står vi alene, må det nok foretas effektiviseringer i Drangedal for å sikre at tjenestene innen skole, helse og eldreomsorg holder god kvalitet.

Det er mulig, men krevende å tilby gode tjenester som liten kommune. Da må man samarbeide med andre. Stordal kommune, med ca. 1000 innbyggere, er et eksempel på det. De har kun 14 ansatte i administrasjonen og er Norges mest effektive kommune. Ordfører Tøsse (H) sier til NRK at de har visket bort kommunegrensen og samarbeider mye med nabokommunene. I tillegg har de satt bort en rekke tjenester, særlig innenfor teknisk sektor.

Ordtaket som sier «tenk etter først», kan være nyttig i gjennomføringen av kommunereformen. Drangedal Høyre vil ikke sitte på gjerdet og la omstendighetene råde. Vi vil arbeide for at Drangedal kan levere enda bedre tjenester til innbyggerne også etter gjennomført kommunereform.