Søk
"La oss legge oss på langs, og ikke på tvers av utviklingen. Vi må handle nå!", sier ordførerkandidat Jan Terje Olsen!

Kommunereform - Grenland må handle nå!

Ny kommunestruktur er det viktigste utviklingsprosjekt vi har – og bør ha i Skien og Porsgrunn. Begge byene, sammen med Siljan, Bamble og størstedelen av Drangedal er èn region med tanke på folks arbeidsplasser og bosted. Dette har vi innsett for lengst, fakta er nedfelt i mange planer, kommunale dokumenter og ikke minst sagt i festtaler.

Skien og Porsgrunn scorer dessverre lavt på de fleste levekårsundersøkelser. Utdanningsnivå, befolkningsvekst og underliggende vekst i arbeidsplasser er lavere enn i resten av landet.

Vi har greid å erstatte bortfall av arbeidsplasser i industrien med jobber i andre bransjer. Men vi ligger langt etter den veksten i sysselsetting som andre byregioner har tatt del i.

Vår region opplever også at vi har for dårlig gjennomslag overfor den statlige politikken.

Vi klager over at vi ikke blir prioritert i forhold til veier, bane, luftfart, sykehusvesen, osv.

Vi klager videre over at statlige arbeidsplasser ikke etableres her i tilstrekkelig grad.

Jeg tror nok det siste er litt mer nyansert enn som så. Vi har hatt vekst i det statlige kontrollapparatet rundt Fylkesmannen, i politi og rettsvesen, Skatt Sør har hovedkvarter her osv. Men dette er kanskje etater som ikke alltid assosieres med noe hyggelig og positivt, og som ikke teller med samme tyngde på politikernes trofèlister slik som et statlig veiselskap (eller et Politihovedkvarter) gjør?

Både Porsgrunn og Skien har de siste 12 årene vært styrt av Arbeiderpartiet med vekslende støttepartier. Særlig Skien har etter hvert kommet i en situasjon hvor økonomien er mer enn anstrengt. Gjeldsgraden øker, renter og avdrag tar stadig mer av de pengene som vi gjerne skulle brukt på tjenester. Det kuttes i tjenestetilbudet. Svaret har på slike problemer har i begge byer vært å øke eiendomsskattene. Absolutt ikke noen fordel hvis vi skal framstå som attraktive kommuner.

Alt dette til tross, Skien og Porsgrunn oppleves som gode bosteder og interessante for oss som bor her. Spørsmålet er hvordan vi skal greie framstå slik overfor dem som ikke bor her. 
Det heter seg det nå til dags at vi skal framsnakke alt vi har. De er greit nok, men jeg opplever også at dette benyttes som en unnskyldning for å la vær å ta tak i problemer og heller fortsette som alt var greit. Jeg mener at vi som politikere fra tid til annen faktisk må være ærlige og sette navn på problemene, og ut fra dette våge å finne en retning vi skal gå i.

I Skien Høyres program for perioden 2015-19 er en av visjonene at Grenland skal bli den viktigste regionen mellom Drammen og Kristiansand. Et djervt mål, som ikke kan nås uten å ta i bruk de verktøyene vi kan bruke.

I Høyre har liten tro på at vi kan nå målet hvis vi ikke etablerer en regionkommune med Skien og Porsgrunn som kjernen. I de gode gamle dager var Skien med 50.000 innbyggere nummer 6-8 i nasjonal kommunestørrelse. Det er vi ikke lenger. Et Grenland med 5-6 kommuner i en løs allianse vil aldri framstå som noe kraftfullt sentrum på en lang kyststripe. En større regionkommune vil bety lavere kostnader til administrasjon og fordeler på koordinert drift. Vi vil for beslutningstakere i offentlig og privat sektor bli oppfattet som den regionen vi er. Og vil kunne løse vårt største hemsko mellom kommunene her: Vår manglende evne til å gjennomføre det vi har blitt enige om!

Jeg har deltatt i kommunepolitikken i to perioder. På slutten av min første periode fra 1995-2003 hadde jeg som ordfører gleden av å være med å få en enighet mellom Skien, Porsgrunn, Telemark fylke og Statens Vegvesen om hvilke veitraseer vi måtte utbedre og prioriteringen av disse. Og så?

Etter 8 år utenfor politikken stiller jeg til valg en gang til, og hva er status: Ikke en spade er satt i jorda! Nå er vi omsider i gang med å gjøre noe med «infarktet» i Lilleelvkrysset og tilknytningen vår nordover til resten av fylket. Det har tatt 12 år! Tror de som har vært ledende politikere i denne tiden at vi framstår som en spesielt «framoverlent» og dynamisk region? Når vi med interkommunalt samarbeid ikke får gjort noe for veitrafikken i området på 12 år! Kommunene og sentrale politikere har sittet på hver sin tue og latt tida gå. Med en regionkommune kunne slike beslutninger vært gjennomført mye raskere. Vi ville i dag kunne startet på Bypakke Grenland fase 2 hvis vi hadde kommet i gang for 7-8 år siden!

Hvis ikke vi greier å løse store saker raskere enn dette, tror jeg ikke vi vil være interessante i diskusjoner om lokalisering av interessante bedrifter og statlige etater. Vi vil også ha et dårligere utgangspunkt når statens ressurser skal fordeles. 
Vi vet det er mulig å gjøre det annerledes. Omstillingene i industri og næringsliv er eksempler på dette. Ved nedleggingen av Union fikk Norske Skog 6 måneder på lage en overordnet plan for hvordan Klosterøya skulle omdannes fra fabrikk til ny bydel. Jeg var sammen med en dynamisk ledelse i Skien kommune, representert ved fungerende ordfører Heidi Hamadi og rådmann Knut Wille, med på lage denne planen på den tilmålte tida. Og vi startet gjennomføringen umiddelbart!

Er dette noe som vi ikke tør å snakke om i politikken i Skien og Grenland? Jeg opplever at mange politikere synes dette er ubehagelige saker og helst unnviker å ta stilling. Det er snart valg, mange politikere tenker slik: «Skal vi orke å pirke borti både lokalpatriotisme og følelsesliv og kanskje bli upopulære hos noen? Nei, vi lar heller saken ligge.»

Vi kommer ikke utenom en kommunereform i Grenland. Vi må gjennomføre det vi beslutter. La oss legge oss på langs, og ikke på tvers av utviklingen. Vi må handle nå!