Søk
Tidligere rektor på Skien Videregående sier man leser mye rart i avisene fra venstresiden om dagen!

Lærergaranti - Hva er det?

Vi leser mye rart om skole i lokalavisene for tiden. Noe av det rareste er utspillet fra AP`s ordførerkandidater i Skien og Porsgrunn om læringsgaranti. Vi i Høyre vil ha en skole der elevene skal lære så mye som mulig – det gjelder alle elever - men hvordan skal man kunne garantere dette? Og hva hvis garantien ikke oppfylles? Vi synes begrepet er ganske innholdsløst.

Og vi er slett ikke sikre på at ”garantien” ville bli oppfylt i SV`s ønskede ”koseskole” som vi leste om i  Varden forleden. Kos og trivsel er ikke det samme. Vi satser på en trivselsskole der lærere og elever har en gjensidig respekt for hverandre. Og vi ønsker lærere som er godt kvalifisert til å undervise barna våre. Vi har tiltro til våre lærere, som i andre yrker har alle behov for god og velorganisert etterutdanning etter noen år.

AP og V i Skien foreslo tidligere i sommer å innføre heldagsskole – med to ekstra skoletimer hver dag for elevene. Emilie Schäffer fra H svarte umiddelbart: Nå har Skien stadig redusert antall lærere til normal undervisning. Har vi virkelig de pengene som de ekstra skoletimene ville koste, da vil H bruke dem til å øke lærertettheten. Mange barn trenger å komme bort fra skolen med en ordentlig pause midt på dagen før de fortsetter med de ”leksene” som man snakker så nedsettende om. Det ser ut som om det er et mål at foreldrene ikke skal ha så stor innflytelse på barna sine. Det er riktig at ikke alle foreldre er i stand til å gi de unge like god hjelp, men at foreldre skal få lov til å følge sine barns utvikling, må være en menneskerett uansett hvilke parti de stemmer på. Men vi i  H er for at alle skal ha samme mulighet til å utvikle seg, derfor må vi ha leksehjelp og annen støtte for dem som trenger det.

Vi er alle enige om at vi må gjøre alt vi kan for å forhindre mobbing, men det vil allikevel finnes elever som vil plages ved en utvidelse av skoledagen. For dem vil det være en lettelse å slippe hjem.

Det kunne kanskje være en tanke å slippe til frivillige organisasjoner innen idrett og kultur til å organisere aktiviteter i en forlengelse av skoledagen, aktivitet som barna ellers deltar i om ettermiddag og kveld. Dette må utgreies nærmere. Og – som sagt – dette må være frivillig aktivitet.

Noen hevder av i H vil privatisere skolen og slippe til kapitaliser som skal tjene økonomisk på virksomheten, derfor må vi stadig gjenta at vi ønsker en offentlig skole som omfavner de fleste, men vi ser det som positivt at noen skoler får drive med alternativ pedagogikk, mindre bundet av regelverket enn den offentlige skolen.

Heldig er de barna som kommer fra et hjem som gir dem en god kulturell ballast, men det finnes annen ballast å ta med hjemme fra. Noen har fått innsikt i håndverk, andre i idrett osv. Det er positive verdier som gir grunnlag for en yrkesutdanning, noe vi i H legger stor vekt på. Noe av det beste de unge kan ha med seg, er en god arbeidsmoral.

Vi i H vil ha en trivselsskole med velutdannede lærere som liker yrket sitt. Det forutsetter blant annet at samfunnet legger forholdene til rette for det. Læreryrket er krevende og det krever respekt både av foreldre og lærere, men respekten må være gjensidig. Det gamle målet for skolen, at den skulle gjøre elevene til ”gangs mennesker”, var et godt utgangspunkt.