Årsmøtevedtatte resolusjoner

Årsmøte vedtok fire resolusjoner.

FANGST AV KONGEKRABBE I 2017

Fiskeridirektoratet har sendt ut et høringsnotat om fangst av kongekrabbe i 2017. Der ønsker de innspill om ulike sider ved fangsten. Finnmark Høyre har innspill til

 • kvotestige og omsetningskrav, og
 • Kvoteregulert område.

Kvotestige og omsetningskrav

Finnmark Høyre går inn for ei videreføring av gjeldende kvotestige og omsetningskrav.

Begrunnelse:

 • Gjeldende kvotestige og omsetningskrav er et kompromiss mellom mange berørte parter. Det er et uttrykk for at man har funnet en «gyllen middelvei» mellom ulike interesser.
 • Reguleringa av fangsten skal bl.a. være en kompensasjon til dem som er negativt berørt pga. bifangst av krabbe i andre fiskerier. Hvis omsetningskravet økes, vil det skape problemer for mange av disse, spesielt de som har mindre fartøy.
 • Dagens omsetningskrav bidrar til rekruttering av unge fiskere, mens ei øking vil hemme rekrutteringa.
 • Kvotestigen og omsetningskravet har bare virket fra 1.1.2016. Det er for kort tid til å gi et godt grunnlag for å vurdere endringer.

Kvoteregulert område

Kvoteregulert område

Siden de fartøyene som fangster i dag tar opp kvotene, vil åpning for mange andre fartøy føre til en betydelig nedgang i lønnsomheten for nåværende deltaker.

Åpning for mange nye fartøy øker faren for brukskollisjoner.

De forholdene som ligger bak ønsket om adgang for fartøy fra Vest-Finnmark, f.eks. fiktiv flytting, bør søkes endret på andre måter enn å forstyrre ei godt fungerende ordning i det kvoteregulerte området

En flytting av grensen vestover for kvalifisering og forvaltning som innlemmer hele Finnmark i det regulerte krabbefiske vil være en bedre løsning.


Fergesambandet Hasvik – Øksfjord må tilbakeføres som riksveisamband

Fergesambandet Hasvik-Øksfjord har en overveldende stor andel av alle kjøretøy fraktet med ferger i Finnmark. Dette gjelder spesielt for kjøretøy på mer enn 14 meter, hvor mer enn 80% av alle kjøretøy fraktet med ferge i Finnmark blir fraktet på dette sambandet.

Økningen i trafikken skyldes i hovedsak økt frakt av fisk med vogntog. Fiskeindustrien og fiskerirelatert virksomhet i kommunen omsetter for ca. 1 milliard kr. i året. Produktene som eksporteres er både fersk iset fisk og filet, samt konvensjonelle produkter som saltfisk og tørrfisk. Etter oppstart av ny kontraktsperiode i 2016 opplevde næringen flere ganger under høysesongen at kapasiteten var for liten over sambandet, slik at vogntog med ferske produkter ble stående igjen. Dette medførte store tap for industrien, som måtte reforhandle pris og vilkår på de produktene som ikke kom frem til kunden som opprinnelig forutsatt. Det er direkte skadelig og ødeleggende for næringslivet at de ikke kan etterleve gode kontrakter som følge av manglende kapasitet over fergesambandet.

Det er 17 fergesamband som har status som Riksvegferger i 2016. Det har vært en enorm økning i tilskudd til riksvegferger, og spesielt de to siste årene.

Fergesambandet Hasvik-Øksfjord hadde også oppstart av ny kontraktsperiode i 2016 – uten at dette har ført til forbedring av kapasiteten. Hasvik kommune har fått gjennomført en konsekvensanalyse av sambandet gjennom en rapport fra Møreforskning. Denne rapporten viser at sambandet i løpet av de første 5 årene i ny kontraktsperiode vil oppleve behov for en vesentlig kapasitetsøkning for å kunne ta unna trafikkbehovet.

Det er av avgjørende betydning for næringslivet og øysamfunnet i Vest-Finnmark at dette sambandet blir tatt inn i Nasjonal Transportplan for 2018-2029. Riksveistatus på sambandet vil kunne sikre at kapasitetsbehov blir ivaretatt på en slik måte at næringsliv og samfunnet for øvrig kan utnytte vekstpotensialet


Obligatorisk førstehjelpskurs fra 7-10 trinn

Ungdom i dag har for lite kunnskap om livreddende førstehjelp. Mange tør ikke å gripe inn når det oppstår en nødsituasjon og når noen trenger hjelp. I en undersøkelse fra Røde Kors kommer det fram at 93 % av befolkningen ønsker tilbud om førstehjelpskurs, og hele 8 av 10 har dårlige førstehjelpskunnskaper. En livstruende nødsituasjon kan oppstå hvor og når som helst. God førstehjelp er enkle grep, og det er de enkle grepene som redder liv.

Førstehjelp er lagt til i kroppsøvingsfaget. I læreplan på grunnskolen for kroppsøving står det: I løpet av ungdomskolen skal eleven lære seg å utføre enkelt førstehjelp. Skolen kan hente kompetanse fra frivillige organisasjoner og andre.

Finnmark Høyre vil:

 • Gjøre førstehjelpskurs obligatorisk for elever fra 7. til 10. klasse.
 • Integrere førstehjelpskurs som et eget kompetansemål i kroppsøving.
 • Oppmuntre skoler til å hente kompetanse i førstehjelp fra organisasjoner som f.eks. Frivillige organisasjoner og andre.


Et passasjerorientert flytilbud i Finnmark

Avinor utreder i disse dager ny lufthavn på Grøtnes utenfor Hammerfest. I media er det kommet frem at Avinor tar høyde for en rullebanelengde på minst 1500 meter. Dette har blant annet Finnmark fylkeskommune motsatt seg.

Det er viktig at mange hensyn vurderes når man planlegger nytt flytilbud. Hensynet til det totale flyplasskartet i fylket. Hensynet til den voksende olje- og gassvirksomheten utenfor kysten av fylket. Sykehusstruktur og helsetilbud, næringsutvikling og verdiskaping.

En rullebanelengde på 1500 meter som det også snakkes om i Vadsø vil gi økte muligheter for konkurranse. Når flyselskap nå snakker om jetfly som kan operere på slike banelengder vil det øke muligheten for hyppigere frekvens på i Alta,Kirkenes,Lakselv samt nye baner i Hammerfest og Vadsø. Både Vadsø og Hammerfest har i dag passasjergrunnlag som kan forsvare slike investeringer.

De nye EU/EØS-kravene til lufthavndrift krever en viss lengde og bredde på rullebane for at drift skal tillates. Dette mener Finnmark Høyre at vi må støtte opp om.

Finnmark Høyre vil:

 • Få utredet mulighetene for økt konkurranse sett i relasjon til banelengder på over 1500 meter og nye flytyper.
 • Støtte opp om en mulig ny lufthavn på Grøtnes med minst 1500 meter banelengde.
 • Be om at det vurderes om en slik baneforlengelse kan være hensiktsmessig også i Vadsø.