Kun den beste skolen er god nok

Barn og ungdom i Finnmark fortjener en like god oppvekst og utdannelse med de samme mulighetene som unge får andre stender i landet. Den beste måten å sikre like muligheter, uavhengig av sosial bakgrunn, er et godt utdanningssystem.

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring, derfor satte regjeringen tidlig karakterkrav til opptak på lærerutdanningen. For at nye lærere skal få et bedre utgangspunkt til jobben som skal gjøres i klasserommet innfører regjeringen femårig masterutdannelse. I en verden med raske endringer innen teknologi, pedagogikk og med et mangfold av informasjonskanaler økes kravene til læreren. Derfor har regjeringen satset på etter- og videreutdanning av lærerne. Slik styrker vi lærerens kompetanse og hever statusen på læreryrket.

Økt stipendet til lærerstudentene

Regjeringen har økt stipendet til lærerstudenter som fullfører på normert tid. Hvis de velger lærerutdanning for 1.–7. trinn får de et høyre stipend, og hvis de i tillegg velger å jobbe i Nord-Norge får de et høyre stipend i tillegg til fradraget som tilkommer for Nord-Troms og Finnmark. Totalt får en student som treffer på alle punktene over 161 000 kroner ekstra. Det monner når ungdommen skal velge utdannelse. UiT Norges Arktiske Universitet har en øking i søker tallet til lærerutdanningene, mange av søkerne vil studere i Finnmark.

Kodeknekkere

Vi vil gi barna som sliter med å lære seg å lese og skrive ekstra oppfølging tidligst mulig. For å sikre at alle får best mulig hjelp skal hver enkelt kommune ha et team med «kodeknekkere» som hjelper barn og ungdom som sliter med å knekke lese, skrive og regnekodene. Vi har styrket skolehelsetjenesten slik at elever som trenger ekstra oppfølging får det.

Å stille krav er å bry seg

Å stille krav er å bry seg derfor innførte regjeringen fraværsgrensen i videregående skole. Etter det første året er det klart at fraværsgrensen er en ubetinget suksess. Best resultater finner vi i Oslo og Finnmark og for yrkesfagene. Fulle klasserom gir læreren bedre muligheter til å følge læreplanen og følge opp elevene, samtidig som det blir vanskeligere for skolene å bortforklare dårlige resultater med elevenes fravær. Høyre har gitt yrkesfagene et historisk løft, økt lærlingtilskuddet og innført krav til lærlingplasser i offentlige anbudsprosesser. Det sikrer at flere får lærlingeplass og kommer seg ut i arbeidslivet. For å styrke rekrutteringen til fiskeriene har vi innført lærlingekvoter. Det gir ungdommen en mulighet til å skape sin fremtid i Finnmark.

Regjeringen gjennomførte en reform i høyre utdanning som for Finnmarks del har økt kompetansen og gitt Finnmark flere studietilbud på flere campuser. Slik blir det mulig for voksne som er etablert med familie og realisere sine utdannings drømmer. Kunnskap gir selvstendighet for den enkelte og velferd for samfunnet.

Kunnskap gir muligheter for alle!