Regjeringen styrker samferdselen i Finnmark

– Det jeg kanskje gleder meg mest over er at E6 Kvænangsfjellet nå blir en trygg og effektiv helårsvei, og at dette skal løses i første periode av NTPen. På denne måten knytter vi regionen vår mye tettere sammen med resten av Norge, Europa og verden, sier Bakke-Jensen.

– Finnmark med sine lange avstander og tøffe værforhold krever at vi har trygge forbindelser. Dette er avgjørende for å knytte Finnmark sammen, og for å skape økt aktivitet i regionen. Derfor vil vi i første periode blant annet sørge for at den sårbare strekningen mellom Nordkapp og Porsanger kommune sikres ved å bygge en ny tunnel som erstatter dagens Skarvbergtunnel. På riksvei 93 mellom Alta og Suolovuopmi bygger vi om veien som ligger i et krevende terreng for å øke trafikk sikkerheten, sier Frank Bakke-Jensen, statsråd og første kandidat til Stortinget for Finnmark Høyre.

– Det jeg kanskje gleder meg mest over er at E6 Kvænangsfjellet nå blir en trygg og effektiv helårsvei, og at dette skal løses i første periode av NTPen. På denne måten knytter vi regionen vår mye tettere sammen med resten av Norge, Europa og verden, sier Bakke-Jensen.

Finnmark er foreløpig tildelt 2782 millioner kroner til prosjekter gjennom Nasjonal transportplan. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler – det vil si midler som brukes til mindre utbedringer, tiltak for gående og syklende, trafikksikkerhetstiltak, miljø – og servicetiltak, kollektivtiltak og universellutforming.

– Vi ferdigstiller en rekke viktige prosjekter som allerede er under utbygging, prosjekter som E6 Tana bru, E105 Elvenes – Hasseng, E6 Halselv – Møllenes, og E6 Storandnes – Langnesbukt, fortsetter Bakke-Jensen.

– Vi satser på fiskerihavner. I første planperiode ferdigstiller vi Båtsfjord og Mehamn fiskerihavner. I andre periode har vi bevilget penger til: Årviksand, Kamøyvær, Gamvik, Kjøllefjord, Kiberg, Havøysund fiskerihavner og Vardø havn, fremhever Bakke-Jensen.

– Sist men ikke minst er det viktig å huske på at denne regjeringen har styrket satsningen på samferdsel over statsbudsjettet, her har Nord-Norge og Finnmark kommet godt ut blant annet i form av økte overføringer til fylkesveier og farleder utbygging i Tana, avslutter Bakke-Jensen.