Arbeiderpartiet vil fjerne din valgfrihet i helsevesenet – Høyre vil utvide ordningen med fritt behandlingsvalg for pasienter

Høyre vil kjempe for større pasientmakt gjennom å skape pasientens helsetjeneste.

For fire år siden var helsekøene for lange. For mange pasienter ventet unødvendig lenge på behandling. På grunn av de rødgrønnes skepsis mot private aktører var vi i ferd med å få en todelt helsetjeneste, hvor de med god økonomi kunne kjøpe seg rask helsehjelp, mens de med dårligere økonomi ble stående i køen.

Vårt mål da Høyre kom i regjering var og er fortsatt å skape pasientens helsetjeneste. Vi ønsket å redusere ventetidene og ville ha mer valgfrihet for pasientene. Vi så at vi får flere eldre og at behovet for omsorgstjenester vil øke fremover. For å møte behovet, trengte vi økt kapasitet på sykehjemsplasser, mer kompetanse hos dem som jobber i kommunen og bedre kvalitet i tjenestene.

Vi innførte pakkeforløp for kreft som sikrer en tryggere kreftbehandling. Vi gjeninnførte regelen de rødgrønne avskaffet om at pasienter med rus- og psykiske problemer skal prioriteres i helsetjenesten, og bedret tilbudet til disse. Pasientene fikk større valgfrihet gjennom fritt behandlingsvalg, slik at flere kan benytte private helsetilbud for statens regning. Vi sørget for at staten tar større ansvar for å bygge flere sykehjem og omsorgsboliger. Nå ser vi resultatene. Ventetidene går ned og flere pasienter får behandling. Det står 70 000 færre mennesker i helsekø. Kommunene planlegger for tre ganger så mange sykehjemsplasser som under de rødgrønne.

Høyre vil fortsette å kutte ventetider og helsekøer å gi pasientene et bedre tilbud. Vi ønsker å gi den enkelte rett til å velge et tilbud som passer for seg, i stedet for en regjering som vil ta vekk valgfriheten slik at den enkelte må tilpasse seg systemet. Høyre vil kjempe for større pasientmakt gjennom å skape pasientens helsetjeneste.

Fritt behandlingsvalg betyr å la pasientene velge mellom offentlige, private og ideelle tilbud for statens regning. Fortsatt venter for mange pasienter unødvendig lenge på nødvendig helsehjelp. Høyre vil bruke de neste fire årene på å utvide tilbudet med fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg er en bred reform som reduserer ventetidene og stimulerer de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Kapasiteten private behandlere kan tilby skal bli tilgjengelig for alle med rett til behandling, uavhengig av betalingsevne, fordi staten skal ta regningen. Så enkel og god er tanken bak fritt behandlingsvalg. Ved å overføre makt fra systemet til pasienten, må sykehusene finne nye og bedre måter å gi god og rask behandling. Når regjeringen i tillegg har fjernet det øvre taket på hvor mange pasienter et sykehus kan behandle, øker aktiviteten ytterligere.

Dette har gitt resultater. Det er en høyere vekst i pasientbehandling enn det den rødgrønne regjeringen fikk til gjennom sine åtte år. Derfor vil Høyre utvide fritt behandlingsvalg gjennom å godkjenne flere behandlingsinstitusjoner og behandlinger. Utvidelsen av fritt behandlingsvalg er viktig fordi det er mange gode private tilbud som ellers vil være forbeholdt dem med god råd. Det er usosialt og urettferdig.

Det er rart at Arbeiderpartiet har lovet å reversere fritt behandlingsvalg som noe av de første de gjør, dersom det blir regjeringsskifte. Også nå kjemper Arbeiderpartiet imot en reform som gir pasientene større makt til å velge det tilbudet som kan gjøre dem frisk raskest.

Å fjerne ordningen med fritt behandlingsvalg vil i tillegg til å gi dårligere tilbud til pasientene, dessuten direkte påvirke en rekke private arbeidsplasser, også i Lenvik. KOA Psykisk helse driver i dag målrettet pasientbehandling ved sitt anlegg i Rødbergodden, og har pr. i dag 18 pasienter til behandling som representerer en omsetning på nesten 5 millioner kroner. Disse plassene vil altså Arbeiderpartiet fjerne av rene ideologiske grunner.

Å reversere fritt behandlingsvalg vil øke forskjellene i helse-Norge mellom de som har råd til å velge privat behandling, enten fordi de har privat helseforsikring eller tykk lommebok, og de som ikke har det.