Det solide og effektive norske landbruket

Optimismen er tilbake i landbruket, produksjonen går opp og investeringene øker. Den negative og nedadgående trenden som ble videreført medSenterpartietsåtte år i regjering er heldigvis snudd.

Bonden er selvstendig næringsdrivende. Den iboende trang til å investere og vokse ligger også naturlig for den moderne og driftige bonde. Muligheten for vekst og utvikling ligger blant annet i at rammebetingelsene muliggjør lønnsomt og fremtidsrettet jordbruk og skogbruk i hele landet. Redusert offentlig støtte gir økt selvstendighet og økt råderett over fremtiden.

Spådommene fra Senterpartiet før sist valg er gjort til skamme og utviklingen peker klart i positiv retning med Høyre og FrP i regjering:

  • Bøndenes prosentvise inntektsvekst har vært nær 6 prosent i gjennomsnitt fra 2014 og ut avtaleåret 2016/17.

  • Grensen for hvor mange dyr og / eller hvor stort areal bonden får tilskudd til er økt. Det vil derfor lønne seg å ha større bruk og investere i ny teknologi og produksjonsutstyr.

  • Heving av melkekvotene fra 2013/14 og tilskudd til melkekyr utover kun 50 kyr gjør at det blir mer effektivt og lønnsomt å investere i melkerobot. Bondens hverdag blir mindre krevende og gir bedre helse og trivsel.

  • Ved å gå mer over fra areal til produksjonsbasert tilskudd ser vi at produksjonen vris over til produkter det tidligere har vært underskudd på. Dette gjelder f.eks. for lammekjøtt og tilsvarende vil skje for storfeproduksjon slik at vi blir mindre avhengige av import.

  • Landbruket er en kulturbærer og landskapspleier. Det er med denne regjeringen innført tilskudd for å hindre gjengroinga. Dette vil komme både reiselivet og befolkningen til gode. Bonden hjelper oss å ta landet og landskapet i bruk.

  • Det er gjennomført solide økninger i utmarksbeitestilskuddet. Det stimulerer til bruk av viktige beiteressurser for sau og geit og næringsvirksomhet over hele landet.

  • 575 millioner er satt av til investeringsstøtte som del av jordbruksoppgjøret for 2016.

Tilpasning og utvikling ligger i bøndenes ryggmargrefleks. Vi har sett og ser at næringen omstiller seg og blir mer og mer produktiv. Samspillet mellom gode og stabile rammebetingelser og effektive bønder virker.

Optimismen er tilbake i landbruket, produksjonen går opp og investeringene øker. Den negative og nedadgående trenden som ble videreført med Senterpartiets åtte år i regjering er heldigvis snudd.

Vi trenger norsk landbruk og den kompetansen den norske bonden representerer i hele vårt langstrakte land. Høyre vil legge forholdene til rette for at bondeyrket fortsatt skal være attraktivt.