Elever skal oppleve å lære, lykkes og trives i skolen

Kunnskap gir selvstendighet for den enkelte og velferd for samfunnet. Klarer vi å skape en enda bedre skole, klarer vi å gi alle samme mulighet til å lykkes senere i livet.

Høyre ønsker en skole som gir muligheter til alle. Barn skal kunne glede seg til å gå på skolen og ha et trygt skolemiljø. Da må skolen være en arena for mestring, ikke for nederlag. Høyre mener tidlig innsats er viktig for at den enkelte skal lykkes. Barndommen er fundamentet for et godt liv og alle skal være trygge og trives, slik at de senere skal mestre og lykkes også i arbeidslivet. Etter selv å ha jobbet i skoleverket i omlag femten år, er min erfaring at det er mye bra i den norske skole og mange faglig flinke lærere. Men det finnes eksempler på det motsatte også. Dessverre.

For mange barn blir hengende etter i lese-, skrive- og regneopplæringen. Dette ønsker Høyre en endring på og har som et mål om at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Barn som opplever nederlag på nederlag gir ofte opp. De prøver å unngå det som er vanskelig, slutter å rekke opp hånda, melder seg ut eller finner på alternative ting å gjøre. Tidlig innsats skal bidra til at alle elever uansett kunnskapsnivå, skal føle at de lærer og at de trives. Denne satsingen er for barna som blir hengende etter, slik at de raskt kan oppleve mestring, læringsglede og spennende skoletimer sammen med klassen sin. Forskjellene i læringsutbytte mellom elevene vil forsterke seg og bli større dersom det ikke settes i verk tiltak tidlig. Da er de første årene spesielt viktig.

Alle barn skal ha samme mulighet til å lykkes og her er lærerrollen sentral for å få dette til. Den gode læreren som kan sitt fag, som kan formidle, har god klasseledelse, tilrettelegger undervisningen og ser den enkelte elev er viktig for at eleven skal lære, mestre og trives. Elevenes opplevelse av skolemiljøet skal til enhver tid være det sentrale. Høyre vil derfor ha intensiv tidlig innsats tidlig i skoleløpet, slik at ingen faller fra. Samtidig skal den enkelte ha faglige utfordringer tilpasset sitt læringsnivå gjennom hele utdanningsforløpet, slik at skolehverdagen føles meningsfull. Høyre vil gi alle barna trygge rammer og nødvendige ferdigheter til å realisere sine evner, drømmer og ambisjoner.

Kunnskap gir selvstendighet for den enkelte og velferd for samfunnet. Klarer vi å skape en enda bedre skole, klarer vi å gi alle samme mulighet til å lykkes senere i livet.