Er det så nøye da?

Arbeiderpartiets Tove Karoline Knutsen er en dreven stortingspolitiker, dog ser hun ikke ut til å være så nøye med fakta eller å underbygge sine påstander. Hun virker heller ikke spesielt opptatt av å fortelle velgerne om egne løsninger på fremtidige utfordringer.

Du må dokumentere dine påstander bedre Tove Karoline Knutsen

Jeg har med interesse lest polemikken mellom Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen og Einar Jahre Mustaparta som er stortingskandidat fra Troms Høyre, og føler behov for høflig å anmode den godeste stortingsrepresentanten om noen dokumentasjoner på sine påstander i sitt siste tilsvar som ble gitt i Folkebladet den 4. juli.

En rekke udokumenterte påstander

Innledningsvis vil jeg si at jeg deler noe av det som jeg antar må være Knutsen sitt hovedbudskap, nemlig at de politiske partiene i en valgkamp bør holde seg til å snakke om egen politikk, heller enn å angripe andre partier sine politiske strategier. Imidlertid synes jeg ikke Knutsen helt lykkes med dette i sitt tilsvar. Hennes tilsvar består av en rekke udokumenterte påstander om regjeringens politikk, uten at jeg er i stand til å lese hva som er Arbeiderpartiets løsninger på de samme spørsmål. En slik svartmaling og krisemaksimering av rikets tilstand som Tove Karoline Knutsen her presenterer, er i alle fall ikke jeg som innbygger i stand til å kjenne meg igjen i, og neppe noen andre av høstens velgere heller.

Derfor ønsker jeg at Knutsen utdyper og dokumenterer noen av sine påstander, samt beskriver Arbeiderpartiets løsninger på en slik måte at velgerne på selvstendig grunnlag kan vurdere substansen i påstandene og løsningene.

Første spørsmål

Det er riktig at ulikhetene i samfunnet er svakt økende. Det skyldes i all hovedsak innvandring, men også en midlertidig tilpasning til økt utbytteskatt, som alle partiene var enig om, også Arbeiderpartiet. Norge er blant landene i verden med minst forskjeller. Høyre vil bevare et samfunn med små forskjeller mellom folk. Derfor jobber vi for at barna skal lære mer på skolen og for å gi flere en vei inn i arbeidslivet. Det er de viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom og for å gi flere muligheter. For å sørge for at alle i Norge har like muligheter, satser Regjeringen på bedre helsetjenester med lav egenbetaling, gratis utdanning, billig barnehage, gratis kjernetid for familier med lave inntekter og at alle barn skal ha rett til deltakelse på en fritidsaktivitet. Dette betyr veldig mye for dem som har minst! Så første spørsmålet til Knutsen er da, hva er Arbeiderpartiets løsning?

Neste spørsmål

Dernest anmoder jeg Knutsen å dokumentere sin påstand om at jobbskapingen under denne regjeringen er på et lavmål, mens arbeidsløsheten har nådd nye høyder. Faktum er at det er skapt 60 000 nye arbeidsplasser i privat sektor. Optimismen er tilbake. Reiselivet har tre år på rad satt rekorder, oppdrettsnæringen har aldri gått bedre og industriinvesteringene er de høyeste siden før finanskrisen. Resultatet er at ledigheten går ned, og veksten går opp. I Troms er arbeidsledigheten nede under 2 prosent, noe som er lavere enn på mange 10-år. Arbeiderpartiet har lovet å øke skattene med 15 milliarder. Løsningen på en nødvendig omstilling er ikke økte skatter på norske jobber. Norge trenger flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere jobber som lever av statsbudsjettet. Neste spørsmål til Knutsen blir da, hva er Arbeiderpartiets løsning, ut over å skatte mer?

Tredje spørsmål

Knutsen lover videre å reversere «påfunnene» som regjeringen har kommet med, under forutsetning av at det er til «gagn» for befolkningen. Faktum er at de fleste reformene som regjeringen har gjennomført har tidligere vært støttet av Arbeiderpartiet . Så tredje spørsmålet til Knutsen er hva hun mener har endret seg i det norske samfunnet de fire siste år, som gjør at behovet for modernisering og fornying ikke lenger er til stede?

Et lite mellomspørsmål

En tanke som slår meg er at det kanskje kan være kunnskapsløftet og satsing på lærerne og ekstra ressurser for tidlig innsats i småtrinnet hun mener, eller kan det være helsereformen der pasienten settes i sentrum med garantert behandlingsforløp og raskere behandling. Eller er det slik at politireform, kommunereform og regionreform nå ikke lenger ansees å være hensiktsmessig for Arbeiderpartiet fordi det er et «påfunn» fra dagens regjering?

Så avslutningsspørsmålet

Høyre har også fokus på en kvalitetsreform for eldre, der eldre og pårørende skal møte en tjeneste som gir nødvendig helsehjelp, riktig mat og aktivitet i et godt felleskap. Kan det være den reformen Arbeiderpartiet ikke er for. Ikke vet jeg, men jeg gleder meg til å lese svaret for det fjerde spørsmålet blir helt naturlig å stille. Kan Knutsen legge fram en oversikt over hvilke reformer hun mener bør reverseres til gagn for den norske befolkningen?


Arbeiderpartiets synsing eller fakta

Knutsen avslutter sitt innlegg med en påstand om at den årlige årsverksveksten i kommunal pleie- og omsorg nærmest er halvert under det borgerlige flertallet. Fra mitt ståsted i den kommunen jeg bor i, kjenner jeg meg ikke igjen hennes beskrivelser og imøteser således en nærmere dokumentasjon fra stortingsrepresentanten om realitetene i denne påstanden.

Avslutningsvis ønsker jeg Arbeiderpartiet lykke til med en konstruktiv valgkamp, og håper debatten preges av saklig debatt om hva partiene mener er det beste for det norske samfunnet i dag, og inn i framtida. Og helt til slutt ønsker jeg Tove Karoline Knutsen en riktig god sommer.