Fergesamband og satsing i Troms

Høyre har hele tiden vært pådriver for økt satsing på samferdsel, fylkesvegene og økt fremkommelighet i Troms. Dette har vi vist gjennom vår politikk i Fylkestinget i Troms og nasjonalt gjennom ekstrasatsingen som dagens regjering har tilført fylkene i nord.

Når satsingene fra de borgerlige partiene langt overgår hva de rødgrønne leverte, bør dette være en tankevekker fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo som representerer Senterpartiet og de rødgrønne. Det avslører avstanden mellom tom retorikk og faktisk innhold. Det blir derfor særlig oppsiktsvekkende at fylkesråden harselerer over Høyres engasjement for både fergesamband i fylket og vedlikeholdet av våre fylkesveger i Troms.

Bakgrunnen for harseleringen er at Høyre stilte spørsmål om fergedriften ut til Senja. Vi er opptatt av at tilbudet til oss som reiser innad i Troms og for våre turister. Gode transportløsninger i Troms legger grunnlag for mange trygge arbeidsplasser i distriktet. Det er mange som er svært skuffet over at det nå ser ut til at man ikke har lykkes med å få på plass et tilstrekkelig fergetilbud på strekningen Brensholmen – Botnhamn, og som ville løst de transportutfordringene vi står ovenfor.

Ikke første gang

Det er beklagelig, men dessverre heller ikke første gang at forundersøkelsene har vært mangelfulle. I dette tilfellet har vi lest i media at fergen som var ment å settes inn måtte returnere fordi den ikke passet til fergekaien. Som opposisjonsparti og en del av Fylkestinget som skal kontrollere arbeidet til fylkesrådet, er dette en naturlig sak å følge opp. Likevel svarer Senterpartiets fylkesråd temmelig nedlatende til undertegnede, og sånn sett, også nedlatende til befolkningen i Troms som ikke sitter på innsiden av fylkeshuset og kjenner detaljene. Innbyggerne i Troms hadde fortjent et bedre svar på utfordringene.

Tredoblet

Fylkesråd Prestbakmo velger i sitt tilsvar heller å trekke inn justeringene av tilskuddet til fergedrift som fylkeskommunene mottar. Det er i beste fall et forsøk på å fremstå som det beste partiet for fergedrift, men han utelater å nevne at Høyre i regjering har økt rammen for fergedriften med 100 millioner i denne sammenhengen. Han glemmer trolig helt bevisst også å samtidig nevne at Senterpartiet ikke foreslo noen konkrete endringer i Stortinget. Når da Prestbakmo også benytter sitt tilsvar til å berøre helt andre forhold, som å kritisere satsingen de siste årene fra dagens Høyre-Frp regjering, faller kritikken på sin egen urimelighet. For så langt har Høyre i regjering tredoblet bevilgningene til fylkesvegene og kommuneøkonomien var i 2016 den beste på 10 år. Jfr. fakta.no&<http://fakta.no&>

Prioritering

Dagens borgerlige flertall har levert en økning til Troms som nå utgjør over 150 millioner i årlig budsjettøkning. Når vi da hører at de største utfordringene på fylkesvegene ute på Senja for sjømatnæringen kan løses med strakstiltak til 20-30 millioner – eller at Langbakken i Skjervøy er kostnads berammet til drøye 50 millioner, så handler dette mye om prioritering. Det er viktig å finne raske og gode løsninger på fremkommelighet året igjennom for våre viktigste eksportnæringer, men også for oss som bor i Troms. Det handler om hvordan fylkesrådet velger å prioritere sine rammer.

Høyres fylkestingsgruppe vil trekke frem at det fremover kommer mer penger til både fylkesvegene, rassikring og vedlikehold. Det er lagt opp til godt over 33 milliarder i neste transportplan fra Høyre, Frp, Venstre og KrF. I tillegg har vi fått på plass en fergeavløsningsfinansiering på 40 år, som sammen med rassikringsmidler, i praksis har fullfinansiert Ullsfjordforbindelsen. Kritikken fra Senterpartiet og de rødgrønne låter derfor noe hult, både når man ser hva man leverte og hva man foreslår fremover.

Senterpartiets ulike meninger

Til slutt kan det jo også nevnes at Høyre og FrP i siste møte i Fylkestinget foreslo en ekstrabevilgning tatt fra tidligere overskudd på cirka 56 millioner til ekstraordinært veivedlikehold og dekkelegging. Forslaget fikk dessverre ikke støtte fra Senterpartiet med begrunnelsen at man ikke ville klare å bruke opp pengene. Og i fylkesrådet mener Senterpartiet, med Prestbakmo, at det er for lite penger. Forstå det den som kan.