Infrastruktur nødvendig for effektiv samfunnsutvikling

Nord-Norge blir stadig oftere omtalt sommulighetenes landsdel. Vi har ressurser i havet, i mineraler, i petroleum, ibefolkningen og i naturen. En fortsatt sterk satsning på samferdsel er derfor avgjørende.Veier, farleder, havner, flyplasser og fiber må henge sammen for at potensialetsom ligger i personers mobilitet og import og eksport av varer og tjenesterskal realiseres. Infrastrukturen må moderniseres og videreutvikles i takt medsamfunnets behov.

Troms har utfordringer knyttet tiltopografi, geografi og klima. Dette gjelder særlig drift, vedlikehold ogoppetid på vår infrastruktur. Nye prosjekter som muliggjør sikrere traseer ograssikring er nødvendig. Store verdier går hvert år tapt på grunn av attrailere blir stående og lasten forringes, falskehalser må derfor fjernes.

Etter forvaltningsreformen er fylkeskommunenden største veieieren i Troms. Det er et betydelig forfall på fylkesvegnettet.Troms Høyre er derfor enig med transportetatene i at det bør vurderes et egetprogram for å ta igjen etterslepet på fylkesveger. En gjennomgående premiss iNTP er omstilling til lavutslippssamfunnet, Troms Høyre mener effektivesamferdselsløsninger og gode kollektivtilbud er nøkkelen for å nå målene iParis avtalen.

Fergesambandene er en del av veinettet og eravgjørende for næringstransporter og bosetning. Troms Høyre er fornøyd med atfergeavløsningsmidler nå også gis for fylkesveiprosjekter og at rammen er satttil 40 år. En ordning vi ønsker å benytte oss av i forbindelse med realiseringav Ullsfjordforbindelsen. Fergefri E6 vil være et større nasjonalt prosjekt somvi mener transportetatene bør vurdere videre.

Næringsaktivitet ligger ikke bare langshovedkorridorene. Sjømat, mineral, petroleum, reiseliv, arbeidsmarked ogbosetninger krever god infrastruktur til og fra hovedkorridorene.Sjømatnæringen står for ca. 16% av de registrerte veitransportene.

Troms Høyre mener derfor følgendemå gis prioritet i planperioden:

E6 Kvænangsfjellet. Vegen er værutsatt, spesielt på vinteren med rasfareog vind. Som eneste norske hovedveg til Nord Troms/Finnmark, med økendetransport av varer og tjenester, er det behov for å få en mer vintersikker veg.Vinteren 13/14 var det 44 stegninger (220 timer) og 16 kolonnekjøringer (70timer). Eneste omkjøringsmulighet er om Finland, noe som medfører en omvei på370 km.

E8, europaveg mellom Tromsø og grensen motFinland ved Kilpisjärvi: Ny hovedinnfartsåre til Tromsø må realiseres iplanperioden. Utbedringer på veiRiksgrensen -Skibotn må gis prioritet.

Andre prosjekter langs E6 og E8 som vi ogsåforventer å finne igjen i NTP er Skiboten del 2, Nordkjosbotn-Hatteng ogHeia-Brandvoll. E10 må realiseres på enslik måte at denne møter Harstadpakken. Strekningen RV 83 er en flaskehals og en begrensning i forhold tilutvikling av Harstad som regionssenter og logistikkmessig knutepunkt.

Troms Høyre mener at det er riktig åomklassifisere innfartsvegen til Finnsnes/Senja FV 855 og FV 86 fram tilGisundbru, samt FV 53 fra E8 til Grøtsund havn og innfartsveien til SkjervøyFV866. Dette på bakgrunn av vegenes strategiske- og næringsmessige betydning.

Jernbane: Dobbeltspor på Ofotbanen måfremskyndes. Troms Høyre mener at tiden er inne for også å vurdere utbygging avjernbane fra eksisterende infrastruktur og videre inn i Troms.

Havner og farleder: En større del av godsetmå gå sjøveien dersom vi skal nå målene om bedre framkommelighet, økt sikkerhetog mindre miljøskadelige utslipp i transportsektoren. For å sikre overføringfra veg til sjø må det etableres fleksible, moderne og frekventesjøtransporttilbud som kan konkurrere med veitransport, også på korteredistanser.

Transportetatene mener at det bør opprettesen ny tilskuddsordning for utvikling av effektive og miljømessig gode havner. TromsHøyre støtter dette synet. Ordningen foreslås innrettet som støtte tilinvesteringer i havner som kan bidra til å:

– utvikle havnene som et miljømessig godtenergiknutepunkt for skipsfarten

understøtte lokale og regionale areal- og næringsstrategier

styrke havnen som intermodaltknutepunkt

Troms Høyre ser med bekymring på spriketmellom de økonomiske rammer i NTP forslaget og behovet for midler til nyeinvesteringer, drift og vedlikehold. Viser at viktige prosjekter for Troms kommer seint i planperioden eller fallerut. Troms Høyre forventer at minimum høy bane legges til grunn for NTP2018-2029.