Kvalitet og pasientsikkerhet

Regjeringen har overhode ingen planer om å legge ned lokalsykehus eller behandlingstilbud. Det regjeringen vil, er at man i tide skal planlegge for hva man skal gjøre i framtida, nettopp for å gi et best mulig tilbud til alle pasientene, der kvaliteten tilfredsstiller nasjonale kvalitetskrav og der pasientsikkerheten står i høysete.

Samfunnsdebattanten og Rødt-politikeren Mads Gilbert går i Nordlys 19.januar sterkt ut mot Helseminister Høie og regjeringa sin sykehuspolitikk. Gilberts mantraer at ‘’Helseminister Høie med alliansepartnere i FrP’’ har bestemt seg for å legge ned et antall lokalsykehus, deriblant Narvik og Lofoten sykehus. Hans påstand er at å frata et sykehus kirurgisk akuttberedskap vil være det samme som å legge ned. Dette er med all respekt bare tull, og avslører først og fremst at Gilbert har en politisk agenda for å påstå dette. Lokalsykehusene vil tvert imot få en styrket rolle i fremtidens sykehustjeneste.

Lukker øynene for fremtiden

Tilgangen på fagfolk er begrenset og det vil bli enda vanskeligere å rekruttere i tida framover med større grad av spesialisering, og stadig mer teknisk avansert og kostbart utstyr. Man kan selvfølgelig velge å lukke øynene, stå på videre som om alt kan være som før slik Gilbert øyensynlig ønsker – eller man kan gjøre som helseministeren ønsker – planlegge for den utviklinga vi ser kommer.

Det bygges nytt sykehus i Kirkenes. Det planlegges nytt sykehus i Hammerfest. Det opprettes et omfattende spesialisthelsetilbud i Alta. Det bygges et avansert Pet-senter på UNN i Tromsø og A-fløya vil, når den blir ferdig, framstå som noe av det beste som kan framskaffes. Det planlegges nytt sykehus i Narvik – et sykehus der man nå har mulighet for å legge til rette for et lokalsykehus som kan ta i seg alle de nye ideene, og som kan imøtekomme de endringene vi ser. I Bodø foregår det ei omfattende ombygging og utvidelse av sykehuset.

Ikke bare kirugi

I Vesterålen har man nettopp åpnet et nytt moderne lokalsykehus. På Helgeland foregår det nå en prosess for bygge nytt sykehus. Og sist men ikke minst: Vi må ikke glemme at helsetjenesten ikke bare skal være somatikk og kirurgi. Tilbudet til psykiatriske pasienter og til personer med rusproblemer skal også videreutvikles og prioriteres i tida framover. Helseministerens visjon om ‘’Pasientens helsetjenester’’ må realiseres gjennom fokus på kvalitet og pasientsikkerhet.

Pasientens behov viktigst

Det forutsetter at vi tar inn over oss de utfordringene vi får med endringen i alderssammensetningen i befolkninga, og ikke minst at vi følger med på den teknologiske utviklinga. Dette vil nødvendigvis føre til endringer, i sykehusene, i den prehospitale tjenesten og ikke minst i kommunene. Vi må evne å se fremover uten dommedagsprofetier. Så får det heller være at ikke alle lokalsykehus kan tilby alt. Det viktigste for pasientene som trenger det er å komme til det sykehuset som kan og er gode på det pasienten har behov for.