Lyse framtidsutsikter i nord

Det er liten tvil om at det er lyse framtidsutsikter i nord. Og med fire nye år med Erna som statsminister, er det det velgerne i nord får.

Det går bedre enn noen gang i nord. Nord er blitt rekordenes landsdel på gode statistikker. Vi har fortsatt noen utfordringer men det går rett vei. Vi tror på Nord-Norge fordi vi tror på skaperkraften og mulighetene i nord.

En regjering som sier ja til vekst

Regjeringen la nylig fram en ny nordområdestrategi hvor økt satsing på kunnskapsbasert næringsutvikling og infrastruktur står sentralt. Og vi ha fått en ny reiselivsstrategi med fokus på økt verdiskapning og produktivitet. Vår regjering har endret den politiske kursen, og leverer investeringer som tar i bruk potensialet i nord.

Vi har ganske enkelt fått en ja-regjering som, mer enn noen gang tidligere, lar næringslivet få lov å utnytte de mange naturgitte fortrinnene for vekst som ressursene i landsdelen gir mulighet for. Vi opplever at aktiviteten langs kysten øker og landsdelen vår har vekst og stor byggeaktivitet. Vi har historisk lav arbeidsledighet. Det er rekorder i eksport av norsk sjømat og prognoser viser at vi for første gang vil passere 100 milliarder i verdier for 2017.

Det er mer aktivitet enn noen gang innen petroleumsnæringen og 24. konsesjonsrunde er i gang. En næring som er ønsket av Høyre, og som skaper ringvirkninger i nord. Vi tror på et grønt skifte, men det må komme gjennom utvikling av næringen og ny teknologi. Geologisk kartlegging for fremtidig vekst i mineralnæringen viser en landsdel med stort potensial.

Vi er et stolt folk i nord

Innen reiseliv opplever vi rekord-tilstrømning av turister. Det bidrar til å skape gode opplevelser, og gir rom for ulike bedrifter til å utvikle nye arbeidsplasser. For uten arbeid vil det ikke bli vekst og velferd for innbyggerne i nord. Det nordnorske folk er full av arbeidslyst og ønske om å bidra. Vi er et stolt folk i nord.

I valgkampen 2013 lovet Høyre storsatsning på samferdsel, og vi har levert. Om Høyre får fornyet tillit skal velgerne føle seg trygge på at samferdselssatsningen vil fortsette. For slik korter vi ned avstander, forenkler reiser og bidrar til vekst for befolkning, næringsliv og reiseliv.

Vi styrker politiet i nord med flere politistillinger og opprustning av utstyr i millionklassen. Det er nødvendig for å håndtere økende nettsvindel, overgrep og organisert kriminalitet. Politiet står ovenfor nye utfordringer, og trenger kompetansemiljøer og investeringer for morgendagens kriminalitet.

Vi tror på Nord-Norge fordi vi tror på menneskene

Utdanning, forskning og helse er viktig. Derfor har vår regjering satset på økte forskningsbevilgninger, nye bygg i nord som skal gi bedre tjenester, og vi har styrket sykehusøkonomien. Helsekøene går ned og pasientene får raskere behandling. Vår helseminister innførte pakkeforløp for kreft for at alvorlige syke mennesker skal komme raskere til behandling. Og satsingen på rus og psykiatri et styrket fordi vi mener alle mennesker er viktig.

Styrking av våre to universiteter i nord med nordområdesenter, havsenter og neste byggetrinn for blant annet Fram-senteret bygger opp under vår landsdels fremste kompetansemiljø. Det borgerlige flertallet har sørget for 1000 flere studentboliger i vår landsdel.

Snart er det nye forskningsskipet «Kronprins Haakon» i full drift. Det vil styrke vår posisjon innen forskningen i arktisk. Forskning på nordområdene har aldri hatt så gode forutsetninger som nå. Regjeringens Svalbard-satsing gir positive muligheter. Svalbard opplever bosettingsrekord og økt aktivitet på tross av omstilling i gruveindustrien.

De unge er viktig og vår fremtid

Høyre vil ta hele landet i bruk og leverer en skatte- og forenklingspolitikk som sikrer vår konkurransekraft i et voksende globalt marked. Kommuneøkonomien er styrket for at innbyggerne skal kunne få gode tjenester levert når de har behov for det. Vi fortsetter arbeidet med avbyråkratisering for å gjøre hverdagen enklere for folk i møte med det offentlige. Vi har flyttet dobbelt så mange statlige arbeidsplasser ut av Oslo, som de rødgrønne klarte. Vi har større ambisjoner, og det vil 4 nye år med Erna vise.

Vi gjør mye på mange områder og har store ambisjoner for fortsettelsen i nord. Og for å få det til, trenger vi at våre unge får mulighetene til å tilegne seg den kompetansen som trengs. Både innen akademia og yrkesfag. Høyre er skolepartiet som satser på lærerne og elevene, det viser satsingen på etter- og videreutdanning av lærere og tidlig innsats i skolen, også helsesøstertjenesten i skolen er styrket, fordi vi mener de unge er viktig, og vår fremtid.

Det er liten tvil om at det er lyse framtidsutsikter i nord. Og med fire nye år med Erna som statsminister er det det velgerne i nord får.