Må øke rammene

Troms Høyre var en sterk bidragsyter til å øke rammene til LTP og vil jobbe videre for å øke rammene til Hæren slik at vi får den mobiliteten og kampkraften forsvaret trenger.

Gjennom mange år, og under skiftende regjeringer har en lav prioritering av vår felles forsvarsevne medført en nedbygging av Forsvaret. Utstyr og drift var kommet på et kritisk nivå.

Et betydelig løft er foretatt de siste årene, og det er en historiske styrking i vedtatt langtidsplan. Det har, og er nødvendig for å sikre Norge en troverdig forsvarsevne med tilstrekkelig kampkraft.

Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har gjennom forliket om Forsvarets Langtidsplan (LTP) vedtatt en økning i et 20 års perspektiv med over 171 milliarder, pluss 16 milliarder til kampflyene.

Høyres representanter i nord har vært tett på i prosessen for å styrke Forsvaret og øke tilstedeværelsen i nord, og hadde blant annet en sentral rolle under Høyres landsmøte i 2016 som bidro til at rammene for LTP økte betraktelig.

Selv med den betydelige satsingen ser vi at det fortsatt er økonomiske utfordringer i Forsvaret. I de kommende årene må det brukes mange milliarder bare på å få eksisterende materiell i operativ stand, fylle opp lagre og kjøpe inn nødvendig ammunisjon. Det neste viktige løftet er modernisering og styrking av Hær og HV.

Landmaktutredningen pågår nå, og skal legges fram til sommeren. Troms Høyre forventer at denne konkluderer med at nødvendige investeringer til hæren gjennomføres, at eksisterende kapasiteter videreføres og moderniseres, samt at hær og HV gis nødvendig mobilitet gjennom dedikert helikopterstøtte.

Troms Høyre mener at dette skal skje med utgangspunkt i hærens tyngdepunkt i indre Troms, og at det etablerte kompetansemiljøet innen helikopter, både innen vedlikehold og operativ ledelse, skjer med utgangspunkt i Bardufoss. I den sammenheng vil vi særlig framheve nødvendigheten av lokalisering av helikoptre til hæren, men også at den tidligere definerte hovedbasen for helikopter med tilhørende ledelseselement videreføres på Bardufoss.

Innenfor disse behovene må det også være rom for videreutvikling av Hæren med nye kapasiteter som kan øke mobiliteten, kampkraften og tilstedeværelsen i nord ytterligere. Alt dette vil svært trolig medføre at rammene på 30 milliarder må økes.

Troms Høyre var en sterk bidragsyter til å øke rammene til LTP og vil jobbe videre for å øke rammene til Hæren slik at vi får den mobiliteten og kampkraften vi trenger.