Når det haster å hjelpe

Høyre har jobbet systematisk i skolepolitikken med blant annet Kunnskapsløftet og Lærerløftet. Vi har innført en utdanningsreform for lærere som sikrer at de som skal undervise har solid kompetanse i undervisningsfagene. Høyre har satt igang tidenes løft innenfor etter- og videreutdanning for lærere. I videregående skole har vi innført en fraværsgrense som på ett år har gitt enorme forbedringer

Denne uken starter 60.000 førsteklassinger på skolen. Disse barna er svært spente på hva som møter dem og mange har sommerfugler i magen. For de fleste byr skolen på læring, lek og mestring, mens for noen blir veien til skolen tyngre og tyngre for hver dag som går. Mellom 15 og 20 prosent av elevene går ut av grunnskolen med så svake ferdigheter at de vil ha problemer med å klare seg i videre utdanning og arbeidsliv. Lærevansker kan snu leseglede, regnefryd og skrivemestring til mistrivsel og problemer som gir følger for hele skoleløpet og for resten av livet. Det vil Høyre gjøre noe med! Vi vil derfor innføre et omfattende program for tidlig innsats i skolen.

Viktig løft

Høyre har jobbet systematisk i skolepolitikken med blant annet Kunnskapsløftet og Lærerløftet. Vi har innført en utdanningsreform for lærere som sikrer at de som skal undervise har solid kompetanse i undervisningsfagene. Høyre har satt igang tidenes løft innenfor etter- og videreutdanning for lærere. I videregående skole har vi innført en fraværsgrense som på ett år har gitt enorme forbedringer. Fraværet på videregående har falt med 40 prosent. På yrkesfag hvor fraværet var størst er fraværet redusert med hele 50 %. I Høyre tror vi at elevene lærer best der utdanningen gis og det er på skolen og på læreplassene!

De første skoleårene

I neste periode er det tidlig innsats som skal prioriteres. Som forelder og utdannet lærer med erfaring fra grunnskolen vet jeg at de første skoleårene er viktige. Innsats må settes inn så tidlig som mulig, før gapet mellom de som strever og resten av klassen blir for stort. Høyres program for tidlig innsats er et riktig og viktig grep for å gi barna våre en god utdanning. Tidlig innsats er viktig for barna, men det er også viktig for foreldre. Å måtte vente i måneder og år på utredning og hjelpetiltak sliter på både eleven og foreldrene, og gjør at hverdagen fylles med problemer fremfor vekst og utvikling. Dersom klasselæreren etter noen måneder oppdager at det er elever som henger etter i for eksempel lesing, vil Høyre at skolen skal sette inn en ekstra lærer som i en periode jobber spesielt med å få disse elevere over kneika i ett enkelt fag. På mange skoler gjøres dette allerede i dag ved at elevene tas ut til intensivopplæring i mindre grupper for en kort perioden. Men med Høyres forslag skal det ikke lenger være tilfeldig om elevene får ekstra hjelp. I den nye satsingen får skolene en lovfestet plikt til å gi elever som henger etter tilbud om intensiv opplæring i lesing, skriving og regning i 1. – 4. trinn.

Trygge klasserom

En annen målsetting er å gjøre 3000 lærere, en på hver skole, til lærerspesialister som er ekspert på tidlig lese- og skriveopplæring. Høyre vil også tilby 2500 lærere en ny videreutdanning i forskningsbasert begynneropplæring og tilby skoler som henger etter hjelp fra nasjonale team som kan heve kvaliteten i skolen.

Skolen skal være en plass for læring og trivsel. Høyres plan for tidlig innsats tar for seg både det som skjer i og utenfor klasserommet. Planen for tidlig innsats handler også om kampen mot mobbing. Elevene på skolen skal oppleve trygge klasserom og trygge friminutt. Høyre tror også her på tidlig innsats, flere lærere og økt kompetanse blant landets dyktige lærere.