Årsmøteresolusjon: Nord-Norge er motor for Norges verdiskapning

Nord-Norge er et kraftsentrum med store utviklingsmuligheter. Landsdelen er et viktig fundament for Norges fremtidige økonomi og sysselsetting.

Reiselivet i Nord-Norge opplever en eventyrlig vekst. Volumøkningen av turister har en stor påvirkning på økt trafikk i hele Nord-Norge. Det er viktig å tilrettelegge for mer effektiv transport innad i landsdelen, mellom byene og inn til Norge.

Troms Høyre vil:

  • Ivareta reiselivets behov og muligheter i offentlige anbudsprosesser for kollektivtransport. Blant annet gjennom å styrke kollektivtilbudet mellom by og distrikt, tilrettelegge for langruter med buss og hurtigbåt på tvers av fylker og flere direkteruter til andre flyplasser enn Gardemoen.

Sjømatproduksjon er en av de viktigste næringene for vår region og i Norge. Havbruket gir store og viktige ringvirkninger i våre lokalsamfunn. Havbruk skaper mat som verden trenger. Det skaper arbeidsplasser, aktivitet og verdier, som i sin tur gir ressurser til skoler, veier og sykehjem.

Troms Høyre vil:

  • At kystsoneplaner må rulleres jevnlig for å sikre god balanse i utnytting av tilgjengelig areal til havbruk.

Det tas kraftigere grep ved å flytte statlige direktorater og virksomheter ut av Oslo. Arbeidsplasser bør legges til steder der relevant arbeidskraft kan rekrutteres, og man må være selektiv i utvalg av steder. Man må unngå steder som har høy andel statsansatte fra før. Utflytting bør ikke bare skje til de store byene, men mindre byer i distriktene bør også vurderes.

Troms Høyre vil:

  • Flytte flere statlige direktorat og statlige virksomheter ut av Oslo i perioden 2017-2021.
  • Som hovedregel plassere nye og omlokaliserte statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.

Det nord-norske næringslivet trenger gode fylkesveier for å kunne nå sitt fulle potensiale, og siden valget i 2013 har regjeringen satset mye på veiene i Norge. Manglende vedlikehold gjør det mer utrygt å kjøre på deler av fylkesveinettet enn riksveinettet.

Troms Høyre vil:

  • At det må igangsettes et nasjonalt program for opprusting av fylkesveiene.
  • At det må utarbeides en forpliktende opptrappingsplan for å få rustet opp veinettet.
  • At det må innføres standardkrav til fylkesveinettet, slik det er på riksveinettet.
  • At det må utarbeides en tilstandsrapport over statusen på det norske veinettet med jevne mellomrom.
  • At rammen for rassikringsmidler økes.