Nord-Norsk oljerikdom – alle skal få!

Marianne Sivertsen, varaordføreren i Hammerfest tar i Nordlys 18. januar til orde for at driftsorganisasjonen til Johan Castberg må legges til Finnmark. Det er dessverre slik at det kan vise seg å bli første «spiker i kisten» for å få etablert et sterkt og varig driftsmiljø i Nord-Norge. Vi vil oppfordre henne til å vurdere petroleumsnæringen i nord i et større perspektiv enn kun med Finnmark-fokus.

Forsynings- og helikopterbase må selvsagt ligge i Finnmark og dette vil utvilsomt bidra med aktivitet og tilhørende gode ringvirkninger. Driftsorganisasjonsmiljø må ha en viss størrelse og evne til å vokse videre, i Nord-Norge må vi passe på at vi ikke nok en gang ender opp med å ødelegge for landsdelen fordi vi er opptatt av kortsiktig gevinst til vårt eget lokalsamfunn.

Feltets verdiskaping gir store bidrag til stat og eiere og bidrar med vare- og tjenesterleveranser til regjonalt næringsliv. Tilsvarende sysselsettingseffekter av utbygging og drift vil komme. Det anses som svært sentralt at de positive samfunnsmessige virkningene regionalt blir så store som mulig. Herunder anses bygging av terminal på Veidnes som sentralt. Dette må vurderes som en langsiktig områdeløsning som både Statoil og øvrige selskaper / felt i området vil kunne kapitalisere på.

  • Virkningene av landbaserte funksjoner er også helt sentralt for Nord-Norge.

Forsyningsbase og helikopterbase må ligge funksjonelt til og de kriteriene som legges til grunn fra Statoil sin side peker klart i retning av at disse legges til Finnmark. Begge type baser vil bidra med kompetansearbeidsplasser i tiltakssonen og øke attraktiviteten for bosetting i området.

Landbasert driftsstøtte må legges til operatørens nærmeste kompetansesenter på drift. Dette er Statoils nybygde og moderne Harstadkontor. Her driftes allerede Nornefeltet og Snøhvitfeltet fra, og Aasta Hansteen vil ha sin driftsstøtte der fra 2018. Miljøet må styrkes ytterligere gjennom oppbygging.

Et driftsstøtte miljø er avhengig av en «kritisk masse» innenfor hvert fagmiljø for å få tilstrekkelig faglig tyngde. Dette vil også gjøre rekruttering til Statoil og andre selskaper enklere. Harstad er lokalisert til Midtre Hålogaland som er Nord-Norges tettest befolkede område og har en effektiv, velutbygd transportinfrastruktur.

Dersom vi følger resonnementet til varaordføreren i Hammerfest vil vi på sikt ødelegge for det nordnorske kompetansemiljøet innenfor petroleum. En spredning og kiving mellom små og mellomstore norske byer er ingen i Nord-Norge tjent med. Dersom denne linjen følges så vil vi virkelig være lette å prioritere bort den dagen noen får det for seg at det er mer lønnsomt å samle driftsorganisasjonene i Midt-Norge eller på Sør-Vestlandet.

Vi vil på det sterkeste oppfordre våre venner i Finnmark om at vi blir enige i landsdelen om hvordan vi vil at petroleumsnæringen i Nord-Norge skal utvikle seg i tiden fremover. Det er rikelig med oppgaver og aktiviteter til hele landsdelen i det lengre perspektivet og det blir like mye, om ikke mer ringvirkninger av baseaktiviteter som av driftsorganisasjoner. Vi må stå samlet i landsdelen, tverrpolitisk for å sikre at vi faktisk får vår andel av verdiskapningen fra Nord-Norsk sokkel.