Pasientene viktigst i helse-Norge

Høyre har siden 2013 redusert ventetidene og gitt pasientene valgfrihet. Vi vet at jo lengre man står i kø og har en hverdag utenfor arbeidslivet jo vanskeligere er det å komme tilbake på jobb.

Mange får en redusert livskvalitet mens de er i helsekø. Det kan være krevende både fysisk og psykisk å vente på behandling. Mange har kjent på denne usikkerheten og sklidd lenger og lenger bort fra en sosialisering i arbeidslivet til isolasjon alene hjemme. Derfor vil Høyre fortsette å prioritere å redusere helsekøene.

For å møte mange av utfordringene i helsevesenet tok regjeringen raskt i bruk nye løsninger. Pasientene har fått større valgfrihet gjennom fritt behandlingsvalg, slik at flere kan benytte private helsetilbud for det offentliges regning. Vi innførte pakkeforløp for kreft som sikrer en tryggere kreftbehandling. Vi gjeninnførte regelen de rødgrønne avskaffet om at pasienter med rus- og psykiske problemer skal prioriteres i helsetjenesten, og bedret tilbudet til disse. Vi sørget for at staten tar større ansvar for å bygge flere sykehjem og omsorgsboliger.

Nå ser vi resultatene. Ventetidene går ned og flere pasienter får behandling. Det står færre personer i helsekø. Kommunene planlegger for tre ganger så mange sykehjemsplasser som under de rødgrønne.

Jeg ønsker en regjering som vil gi den enkelte rett til å velge et tilbud som passer for seg, i stedet for en regjering som vil ta vekk valgfriheten. Med Høyre i regjering får flere pasienter behandling. Bent Høie innfridde Aps løfte fra 2013-valgkampen om 1 million flere pasientbehandlinger innen 2017, to år før tiden. Dette har vi klart ved å utnytte den ledige kapasiteten hos private og ideelle aktører, fjernet taket for hvor mange pasienter sykehusene kan behandle og styrket sykehusøkonomien.

Høyre vil fortsatt kjempe for større pasientmakt gjennom å skape pasientens helsetjeneste. Høyres løsninger skaper raskere behandling og tryggere omsorg.

Høyres videre satsing:

  • Fortsette å gi raskere behandling. Den gjennomsnittlige ventetiden skal ikke være lenger enn 50 dager.
  • Innføre pakkeforløp på flere områder som gir raskere behandling, mer forutsigbarhet og trygghet for pasienten.
  • Gjennomføre et stort løft for barn og unges psykiske helse, blant annet gjennom å legge frem en økonomisk forpliktende opptrappingsplan.
  • Innføre en kvalitetsreform for eldre; Leve hele livet, med fokus på de viktigste områdene – mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap.
  • Ta et større nasjonalt ansvar for at kommunene bygger ut tilstrekkelig i omsorgstjenestene.
  • Sikre valgfrihet og et mangfold av tilbud til pasientene, og utvide fritt behandlingsvalg til nye områder.
  • Redusere ventetiden ytterligere for rusavhengige som venter på behandling, og sørge for bedre overganger fra endt behandling til oppfølging/ettervern.