Små forskjeller gir like muligheter

Egenverd skapes gjennom å oppleve mestring, være selvstendig, kunne delta aktivt i yrkeslivet og på sosiale arenaer. Slik skapes et godt samfunn hvor alle er med, har like muligheter og det er små forskjeller.

I samfunn med store forskjeller i inntekt og utdanningsmuligheter ser vi at uro, intoleranse og kriminalitet lettere oppstår og slår rot. Utgangspunktet i Norge er godt. Det norske samfunnet har små forskjeller og det arbeides daglig for at vi skal opprettholde et samfunn som gir like muligheter til utdanning, jobb og en trygg hverdag.

Det er likevel slik at utfordringene som enkelte drar med seg gjennom skoleløpet kunne vært avhjulpet ved tiltak allerede i barnehage- / småskolen. Fundamentet for små forskjeller og like muligheter ligger for en stor del i at alle lykkes godt gjennom skole- / utdanningsløpet sitt. Regjeringen har derfor prioritert:

  • Tidlig innsats i barnehage og grunnskole for å redusere utfordringer senere i skole- / utdanningsløpet. Noe vil bidra til økt gjennomføringsgrad på yrkesfag og studieforberedende retning.
  • Barnehage som skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der barna kan leke og lære.
  • Tiltak for å øke antall lærlingplasser i privat og offentlig regi, herunder økt tilskudd og krav om lærlinger ved offentlige innkjøp/abud.
  • Innføring av fraværsgrensen og ekstra tiltak for svake elever. Et strakstiltak som har gitt meget god effekt.


Vårt samfunn har gode velferdsordninger. Likevel er det mennesker som ikke får den hjelpen de trenger. Vi forbedrer vårt sosiale sikkerhetsnett i dag, slik at flere inkluderes i samfunnet og bidrar til å sikre fremtidens velferd gjennom:

  • Forsterket innsats overfor barnefamilier og unge som ikke bor bra. Strategien skal målrette den statlige innsatsen slik at flere får et godt sted å bo og får rett bistand til å mestre boforholdet. Sentralt i arbeidet er å styrke kommunenes arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.
  • Bolig er rammen for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn. Regjerningens Veiviser «Bolig for velferd» er et nytt og innovativt verktøy som skal bidra til at det blir enklere for innbyggerne å få alle statlige tjenester de har krav på.
  • I dag er ansvaret for barnevernet delt mellom stat og kommune. Enkelte viktige beslutninger tas langt fra barna og familiene, koordinering av ulike tjenester for barn og familier er for svak, og kommunene har for lite valgfrihet. Mange barn som lever under dårlige oppvekstvilkår får ikke god nok og tidlig nok hjelp der familiene bor. Derfor legges det opp til å gi økt ansvar til kommunene for at de skal forebygge mer og at de ulike tjenestene skal samarbeide bedre.
  • Hjelpemidler er sentralt for deltakelse og mestring i et aktivt innholdsrikt liv. Regjeringen har fokus på kommunenes kompetanse og kapasitet på området og vil styrke dette i tiden fremover.
  • Muligheter for alle, også de med hull i CVen, har vært en viktig sak for statsministeren og regjeringen. Opplæringstiltak for å bedre grunnleggende ferdigheter hos voksne, ofte gjennomført på arbeidsplassen, er gitt høy prioritet. Målet er å sikre at flere skal mestre jobben også i fremtiden.

Dette er konkrete tiltak for å løse utfordringer og motvirke årsaker til ulikhet i vårt samfunn. Sammen med økonomiske virkemidler styrkes den enkeltes muligheter til å klare seg selv. Slik skapes et godt samfunn hvor alle er med, har like muligheter og det skapes små forskjeller.