Tilrettelegging må lønne seg

– Det er viktig at kommuner som er vertskap for oppdrettsnæringen får igjen for jobben de gjør med tilrettelegging. Det vil være med på å sikre at kystsamfunn fortsatt blir attraktive å bo og arbeide i. Det er også en forutsetning for videreutvikling av havbruksnæringen, mener Geir-Inge Sivertsen, ordfører i Lenvik kommune på Senja.

Høyre i Finnmark, Troms og Nordland forventer nå at regjeringen prioriterer arbeidet med å få etablert det framtidige vekstsystemet raskt.

– Vederlagsutbetalingene fra havbruksfondet til kommunene må være klart slik at de første utbetalinger kan skje før sommeren, mener Sivertsen.

Høyre i nord mener prinsipielt at kommuner som legger til rette for havbruksnæringen, skal belønnes selv om ønsket vekst ikke oppnås slik intensjonene for havbruksfondet er definert. Havbruksfondet vil gi positive ringvirkninger til de kommuner som legger til rette for havbruksnæringen.

– Vår regjering har for første gang etablert økonomiske incentiver for kommuner som ønsker å tilrettelegge for vekst i havbruksnæringen. Det er bra, men vi mener også regjeringen må være villig til å vurdere incentivordninger for kommuner som har bidratt til vekst i næringen over tid, sier ordføreren på Senja og har hele Høyre i nord bak seg.

Havbruksmeldingen:

I behandlingen av havbruksmeldingen bestemte Stortinget at 80 prosent av vederlaget fra fremtidige kapasitetstildelinger til lakse- og ørretoppdrett tilfaller kommunal og fylkeskommunal sektor, og at midlene skal fordeles gjennom et havbruksfond. Inntektene som skal fordeles gjennom havbruksfondet er dermed direkte koblet med størrelsen på de vederlag som innbetales i forbindelse med tildeling av vekst. Utbetalinger til fylkeskommuner og kommuner skal skje kort tid etter at midlene er kommet inn til fondet og den aktuelle tildelingsrunden er gjennomført. Som en fordelingsnøkkel mellom kommunene og fylkeskommunene brukes lokalitets-MTB. 

I revidert nasjonalbudsjett 2016 foreslo regjeringen at kommunal sektors andel av inntektene fordeles mellom kommunene og fylkeskommunene med henholdsvis 87,5 og 12,5 prosent. Stortinget hadde ingen innvendinger mot verken dette eller andre deler av regjeringas forslag til hvordan midlene skal fordeles. Innenfor kommunenes andel holdes det av 12,5 prosentpoeng til fordeling blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 millioner kroner til en enkeltkommune.