Uttalelse om eventuell etablering av PCI-senter i Bodø

Troms Høyre ber styret i Helse Nord om å videreføre og ikke gjøre endringer i det allerede eksisterende PCI-tilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Troms Høyre ber styret i Helse Nord om å videreføre og ikke gjøre endringer i det allerede eksisterende PCI-tilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Troms Høyre støtter seg til fylkestinget i Troms sin uttalelse som ble behandlet 31.oktober som sier følgende:

«Eventuell etablering av PCI-senter i Bodø
Det vises til Fylkesrådets høringsuttalelse i sak 20/17, 31.01.2017. Styret i Helse Nord gjennomfører nå ny saksbehandling for eventuell etablering av PCI-senter i Bodø.

Troms fylkesting mener det er feil bruk av faglige og økonomiske ressurser å opprette et PCI-senter ved Nordlandssykehuset Bodø. Tiltaket er verken økonomisk og faglig fornuftig og forsvarlig i dagens situasjon. Troms fylkesting ber derfor styret i Helse Nord om ikke å vedta etablering av PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Årsrapporten fra Norsk hjerteinfarktregister 2016 konkluderer med at flertallet av norske hjerteinfarktpasienter får god behandling i tråd med retningslinjene. Dette vises bl.a. i resultatene for 30 dagers overlevelse. På nasjonalt nivå er overlevelsen 91 %, og det er (for 2016) ikke påvist signifikante forskjeller mellom helseforetakene.

Årsrapporten viser at man langt på veg har lykkes med en gjennomgående effektiv og god behandling av høy kvalitet for pasienter med hjerteinfarkt i Nord-Norge. Det er flest hjerteinfarkt i Helse Nord, med 35 % flere hjerteinfarkt enn landsgjennomsnittet. Tross denne høye forekomst av en tidskritisk og livstruende sykdom i en landsdel med spredt bosetting, lange reiseavstander og vanskelig klima, har dagens organisering gitt gode resultater: Tre av de fire helseforetakene i Helse Nord RHF lå i 2016 over landsgjennomsnittet i 30-dagers overlevelse (Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og UNN HF), mens Finnmarkssykehuset lå noe under. Målt etter boområde for de enkelte sykehus, var tre av de fire på topp nasjonale resultatene lokalsykehus i Region Nord (Nordlandssykehuset, Sandnessjøen og Mo i Rana).

Disse gode resultatene skyldes et langvarig utviklings- og kvalitetsarbeid med fokus på godt samarbeid mellom ambulansetjenestene, primærhelsetjenesten, luftambulansetjenestene, lokalsykehusene og regionens PCI-senter. Det er fortsatt godt dokumenterte forbedringspotensialer, men det er ingen tunge hjertemedisinske fagmiljø i Norge som har pekt på en evt. etablering av et PCI-senter i Bodø som en forbedring. Tvert imot: Det advares sterkt fra det fagmedisinske miljøet mot en oppsplitting av et velfungerende, høyspesialisert hjertemedisinsk PCI-senter på UNN-Tromsø.

To PCI-sentre i vår region vil også svekke det sårbare prosjekt som en universitetsklinikk i Nord-Norge er. Det vil svekke et møysommelig oppbygget høyspesialisert fagmiljø som skal tjene hele befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard. Det strider også mot anbefalte internasjonale retningslinjer og mot de utredningene Helse Nord selv har foretatt.»

Vedtatt av fylkesstyret i Troms Høyre 02.12.2017