Årsmøteresolusjon: Velferden sikres fra nord

Konsekvensutredning

Vi har bygget verdens fremste velferdsstat. Petroleumsnæringen er for en stor del grunnlaget for denne utviklingen og det vil den være i mange tiår fremover. Kortsiktige svigninger må ikke overskygge næringens sentrale plass.

Petroleumsaktiviteten flyttes nordover til Norskehavet og Barentshavet. Oljedirektoratet anslår at av de totale uoppdagede ressursene finnes omlag 75 % i Norskehavet og Barentshavet. Vi må sikre at olje- og gassnæringen bygges opp på en slik måte i Nord-Norge at vi får vår andel av verdiskapingen og vår andel av den kritisk viktige kompetanseutviklingen. Næringens stilling i nord skal være så sterk at det er umulig å bestride vår naturlige plass i denne verdiskapingen. Troms Høyre vil:

  • At det skal gjennomføres en konsekvensutredning av petroleumsaktivitet på sokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er helt sentralt for det videre beslutningsløp at kunnskap innhentes og oppdateres.

Johan Castbergs operasjoner i Nord

Næringen er sitt samfunnsansvar bevisst og sameksistens har vist seg å fungere meget trygt og godt i Nordsjøen over en periode på snart 50 år. På basis av dette fundamentet er det allerede god aktivitet utenfor kysten av Nordland og Finnmark. Johan Castberg vil vise veg og peker klart i retning av at operasjoner i nord er fullt ut konkurransedyktig med øvrige installasjoner på av norsk.

Høyre er opptatt av de samfunnsmessige virkningene av Johan Castberg feltutbyggingen og driften av feltet over de planlagte 30 år levetid. Johan Castberg feltets verdiskaping gir store bidrag til stat og eiere og bidrar med vare- og tjenesterleveranser til regjonalt næringsliv. Tilsvarende vil også være tilfelle for sysselsettingseffekter fra utbygging og drift.

Bygging av terminal på Veidnes er sentralt og må vurderes som en langsiktig områdeløsning som både Statoil og øvrige selskaper og felt i området vil kunne kapitalisere på.

Forsyningsbase og helikopterbase må ligge funksjonelt til, og de kriteriene som legges til grunn peker klart i retning av at disse legges til områder innenfor tiltakssonen for Nord-Troms og FInnmark. Begge type baser vil bidra med kompetansearbeidsplasser i tiltakssonen og øke attraktiviteten for bosetting i området.

Et driftsstøtte miljø er avhengig av en «kritisk masse» innenfor hvert fagmiljø for å få tilstrekkelig faglig tyngde. Dette vil også gjøre rekruttering til Statoil og andre selskaper enklere. Harstad er lokalisert til Midtre Hålogaland. Dette er Nord-Norges tettest befolkede område og har følgelig en stabilt effektiv og velutbygd transportinfrastruktur. Herfra driftes allerede Nornefeltet og Snøhvitfeltet, og Aasta Hansteen vil ha sin driftsstøtte fra samme kontor når det settes i drift i 2018.

Troms Høyre vil:

  • At landbasert driftsstøtte skal legges til operatørens nærmeste kompetansesenter på drift. Dette er Statoils nybygde og moderne Harstadkontor.